Emneside for ING3307 Drift og vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer ETO

Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Operation and maintenance of navy vessels (ETO)

Hva lærer du

Emnet skal gjøre elektrokadettene i stand til å planlegge reparasjons- og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdet skipstekniske systemer. Emnet gir bred kunnskap om navigasjonsystemer, skips-, hjelpemaskineri og skrogsystemer. Kadetten har kjennskap til Sjøforsvarets terminologi, målsetning, strategi og systemer for vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer.

STCW-kode: A-III/6 og A-III/7

STCW-funksjon: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivået og støttenivået. Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative og støtte nivået. Veiledning om opplæring og sertifisering av elektrotekniske offiserer.

Emnet dekker følgende faglig innhold: Kjennskap til forholdsregler for å hindre forurensning av havmiljøet. Løfteteknikk/utstyr /prosedyrer og regelverk. Prinsipper og vedlikehold av navigasjonsutstyr, lanterner og kommunikasjonssystemer. Elektro hydrauliske kontrollsystemer. Elektro pneumatiske kontrollsystemer. Lese og tolke tekniske tegninger, diagrammer for røropplegg, hydraulikk og pneumatikk. Hovedtrekkene i oppbygningen av og virkemåten til dieselmotorer. Dieselmotorens ulike hjelpesystemer. Innføring i hjelpesystemer, regulator og sensorer for en dieselmotor. Bruke dokumentasjon og tegninger. Fremdriftsystemer. Vedlikholdsystemer. Hjelpesystemer: Starteluftkompressor, Gassoljeseparator, Hydraulikk, Pneumatikk, Kjøle og ventilasjonsanlegg, Kjøle og fryseanlegg, Sjøkjølevannsystem, Ferskvannsproduksjon, Styremaskin, Dekksmaskineri og lasthåndteringsmaskiner, Havari og stasjonære slukkeanlegg. Anodisk og katodisk vern mot korrosjon.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • presentere sin kunnskap om navigasjonssystemer, skips-, hjelpemaskineri og skrogsystemer.

  • gjengi Sjøforsvarets terminologi, målsetning, strategi og systemer for vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg innen drift og vedlikehold.  

  • demonstrere bruk av fjernkontroller for fremdriftsanlegg og maskinsystemer og -funksjoner.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • betjene hovedmaskineri, hjelpemaskineri og utstyr til enhver tid i samsvar med tekniske spesifikasjoner og innenfor trygge driftsbegrensninger.

  • delta i planleggingen og gjennomføringen av vedlikehold på fartøy.

 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  ·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  ·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

  ·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  ·      Laboratorieøvelser og datasimuleringer  

  .      Ekskursjon(er)

  ·      Prøver

 3. Pensumliste er under utarbeidelse.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: 3 laboratoriearbeider må bestås for å kunne bli meldt til skriftlig eksamen

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100 %

  Eksamen må bestås

  Hjelpemidler: ENO