Emneside for ING3309 Signalbehandling og transmisjon

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2024

Hva lærer du

Emnet skal gi gode kunnskaper om analoge og digitale signaler som er viktig for tjenesten om bord i Sjøforsvarets fartøyer og i Sjøforsvarets organisasjon. Emnet gir et viktig grunnlag for å forstå virkemåten til våpen-, sensor- og kommunikasjonssystemer.

Faglig innhold:

Signalbehandling:  Innledning med emner som diskretisering, filtrering og eksempler på bruk av digital signalbehandling. Systemteori med diskrete fourier-rekker, Fourier-transformasjon og Laplace-transformasjon. Tidsdiskret systemteori med z-transformasjon, differensligninger og frekvensresponsanalyse. Konstruksjon av digitale filtre. DFT (FFT) med vekt på bruken. Adaptive (Kalman) filtre, konstruksjon og virkemåte. Eksempler på bruk av digital signalbehandling i våpen- og sensorsystemer.

Transmisjon: Modulasjon og demodulasjon. Amplitudemodulasjon, vinkelmodulasjon. Faselåste sløyfer. Frekvenssyntetisering. Digital transmisjon. Modulasjon og koding. Multipleksing. Multipleksing i tid og frekvens.

 1. Kunnskap

  Kadetten...:

  • har bred kunnskap om sentrale begreper og metoder i transmisjon og  digital signalbehandling.

   

  Ferdigheter

  Kadetten...:

  • kan forklare bruken av Fourier-analyse (DFT) innen digital signalbehandling og filtrering
  • fremvise et faglig grunnlag for kurs han skal gjennomgå på systemer han møter i tjenesten.
  • beskrive modulerings og demoduleringsmetoder .
  • bruke et relevant begreps- og formelapparat.
  • kan anvende faglig kunnskap om metoder i transmisjon og digital signalbehandling.
  • bruke måleutstyr og simuleringsprogrammer på laboratoriet og kan framstille og tolke måledata og simulerte data.
  • konstruere enkle systemer for digital signalbehandling og transmisjon.

   

  Generell kompetanse

  Kadetten...:

  • har innsikt i bruk av transmisjon og digital signalbehandling i systemer vedkommende vil møte i sin tjeneste i Forsvaret.
  • kan formidle sentral kunnskap om transmisjon og digital signalbehandling.
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
  • Laboratoriearbeid hvor det føres journal til godkjenning for 2-3 laboratorieoppgaver.
  • Analyse og simulering av digitale filtre og transmisjonssystemer vha Matlab/Simulink
  • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
  • Elevframføringer, innleveringer, veiledning og selvstudium.
  • Prøver
 3. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F