Emneside for ING3310 Marine turbomaskiner

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Marine Turbomachinery

Hva lærer du

Emnet skal gi kandidaten kunnskap innen marine turbomaskiner med vekt på marine gassturbiner, turboladere og dampturbiner. Videre gir emnet kunnskaper om virkemåte og karakteristikker for turbindrevne pumper til krigs- og handelsfartøy. Emnet gir kandidaten erfaring i å operere denne type maskineri på maskinsimulatorer og i laboratoriet. Kandidaten får og innføring i aktuelle skademekanismer for å forstå drift og vedlikeholdsproblematikk. Emnet skal gi kandidaten et grunnlag for å utføre og lede vedlikeholdsarbeider i sjøen og ved landligge.

Faglig innhold er: Marine gassturbiner, radial og aksial kompressorer. Aksial og radial turbiner. Kompressor- og turbinkart. Turboladere for dieselmotorer. Systemer for kontroll og regulering av luft/brennstofftilførsel og ytelse til gassturbiner. Brennkammerkonstruksjoner gassturbiner. Operasjon og drift av gassturbin vha simuleringer og laboratorieøvelser på to-akslet gassturbin. Avgassmålinger fra gassturbin og metoder for reduksjon og behandling. Globale og lokale utslippsbestemmelser. Laboratorieøvelse med måling av avgasser. Off-design drift av gassturbiner og turboladere. Ytre og indre faktorers betydning, simuleringer og laboratorieøvelse. Dampturbiner, konstruksjon, dimensjonering, driftskarakteristikker, kontroll og regulering., simulatorøvelse. Massekrefter i og fra roterende deler i turbomaskiner. Skademekanismer og feiltyper på turbomaskiner. Militære og sivile regelverk innen emnet.

Emnet følger STCW-kode: A-III/1, A-III/2 og STCW-funksjon: Maskineri og kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt- og ledelsesnivå.

 1. Kunnskaper

  Kadetten...:

  • (K1) har kunnskap om sikker operering og drift av marine turbomaskiner på simulator og i laboratoriet.
  • (K2) kjenner til skader, feil og vedlikeholdsproblematikk knyttet til aktuelle marine turbomaskiner.
  • (K3) har kunnskap om kontroll og regulering av marine turbomaskiner.
  • (K4) har kunnskap om Sjøforsvarets regelverk innen emnet og dets konsepter for vedlikehold og organisering.
  • (K5) kjenner til virkemåter, operering og overvåking av turbomaskineri.

  Ferdigheter

  Kadetten...:

  • (F1) kan anvende detaljkunnskaper om konstruksjon og virkemåte.
  • (F2) kan anvende faglig kunnskap om avgassmålinger fra gassturbiner, metoder for reduksjon og behandling, samt utslippsbestemmelsene.
  • (F3) kan beherske og operere turbomaskiner på sikker måte i simulator og i laboratoriet.
  • (F4) kan gjennomføre målinger, analysere innsamlede data og beregne termiske og mekaniske forhold for turbomaskiner.
  • (F5) kan beregne termodynamiske  og fluiddynamiske tilstander i strømningsmaskiner.
  • (F6) kan beregne massekrefter for roterende deler.
  • (F7) kan anvende kompressor- og turbinkart for operering av gassturbiner.
  • (F8) kan gjennomføre og bearbeide avgassmålinger.
  • (F9) kan dimensjonere hydraulisk pumpe/motor for gitt system.
  • (F10) kan dimensjonere sentrifugalpumpe for et gitt system.
  • (F11) kan treffe valg ift driften og vedlikeholdet av turbomaskineri om bord.

  Generell kompetanse

  Kadetten...:

  • (G1) kan kommunisere med andre om marine turbomaskiner og deres hjelpesystemer om bord på militære og sivile fartøy både muntlig, skriftlig og i et formelapparat.
  • (G2) analysere driftsdata og driftsproblemer knyttet til maskineriet og knytte dette mot drifts- og vedlikeholdsoppgaver.
 2. Det er vektlagt å bruke eksempler fra marinefartøyer til oppgaver i emnet.

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner (ca.120 t)
  • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium. (ca.120 t)
  • Laboratorieøvelser og datasimuleringer (ca. 30 t)
  • Prøver

  Emnet koordineres med Verkstedopplæringen/Seilasperioder, Marinefartøy flyteevne og konstruksjon, Maskinkonstruksjon og materiallære, Skipsteknisk styring, regulering og HMI samt Marine maskinerisystemer og overlevelsesevne.

 3. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100 %

  Hjelpemidler: Tegne- og skrivesaker. Godkjent kalkulator. Utlevert materiell til eksamen