Emneside for ING3311 Maskinkonstruksjon og materiallære

Emnehistorikk
Studiepoeng
12.5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Machine Design and Materials Science

Hva lærer du

Emnet skal gi kandidaten kunnskap innen maskinkonstruksjon med tanke på materialteknologi og valg av materialer for skipsskrog og dimensjonering av maskinelementer som er av betydning for tjenesten som maskinoffiser i Marinen. Det skal danne et godt faglig grunnlag for bacheloroppgaven og videre spesialisering.

Emneplanen følger: STCW-kode: A-III/1 og A-III/2. STCW-funksjon: Vedlikehold og reparasjoner på operative- og ledelsesnivået, og Maskineri på ledelsesnivå.

Følgende faglig innhold dekkes: Metallenes mekaniske egenskaper, elastisitetsmodul, strekkfasthet, flytegrense, hardhet og duktilitet, bruddseighet og utmatting. Materialprøver, ikke- destruktive og destruktive. Dislokasjoner, styrking av metaller, varmebehandling. Materialfeil. Fasediagrammer, overganger og termiske prosesser. Stål og støpejern, fremstilling. Legeringselementene i jern og stål. Støping og sveising, kvaliteter og kontrollmetoder. Metalliske belegg og pulvermetallurgi. Ikke-jern metaller. Polymerer og kompositter Korrosjon, slitasje. Korrosjonsvern.  Det sjømilitære NRaR- regelverket , UVB byggeforskrift og klasseregler fra DNV om marine materialsertifikater og kvaliteter. Data-assistert tegne og konstruksjonverktøy (Solidworks). Toleranse og pasninger, standarder. Lastbestemmelse av to-dimensjonale tilfeller for statiske og dynamiske forhold. Dimensjoneringsprinsipper, flythypoteser, knekking, utmatting, siging og sprekkvekst. Sammenføyningsmetoder, sveise og skrueforbindelser. Styrke og utmattingsanalyse. Forspenning, tilsettingsmoment, diagrammer. Kule og rullelager, glidelager. Kontaktspenninger, dimensjonering, levetid. Akseltetninger. Remdrift. Skruemekanismen, tannhjul og gir. Skallkonstruksjoner, membranspenninger. Trykkskrog og trykkbeholdere. Maskinforskriften (FOR-2009-05-20-544) og forskrifter om trykkpåsatt utstyr.

Materiallære-delen gjennomføres av sivil skole.

 1. Kunnskap

  Kadetten...:

  • (K1) har bred kunnskap om de grunnleggende prinsipper og belastninger for maskindeler og -konstruksjoner.
  • (K2) har bred kunnskap om maskindelers utforming, virkemåte, mekaniske styrke og begrensninger. 
  • (K3) har bred kunnskap om egenskaper til metalliske materialer, polymerer og kompositter.
  • (K4) innsikt i materialer som nyttes i marine- og maskinkonstruksjoner. Deres fordeler, ulemper og korrosive egenskaper.
  • (K5) har praktisk og teoretisk kunnskap i materialprøving og laboratoriearbeider.
  • (K6) har kjennskap til gjeldende regelverk på disse områdene.

  Ferdigheter

  Kadetten...:

  • (F1) kan anvende dataverktøy for framstilling av tekniske tegninger i 2D og 3D format samt foreta styrkeanalyse av enkle geometrier.
  • (F2) kan beherske og beregne pasninger og toleranser.
  • (F3) kan analysere to-dimensjonale statiske og dynamiske belastninger på maskindeler.
  • (F4) kan dimensjonere maskindeler og forbindelser mot flyting, knekking, utmatting, siging og sprekkvekst.
  • (F5) kan beherske dimensjonering og valg av egnet kule/rullelager og beregne sannsynlig levetid for sammensatte belastninger.
  • (F6) kan beherske dimensjonering av reimdrevet overføring ift. ønsket moment og turtall.
  • (F7) kan beregne krefter på tannhjul og gir.
  • (F8) kan beherske dimensjonering av delt framdriftsaksling med tilhørende press/krympekobling ift belastning og utmattingsproblematikk.
  • (F9) kan ta fornuftige materialvalg og vurdere hensiktsmessig korrosjonsbeskyttelse av marine konstruksjoner.
  • bruke prøve- og måleutstyr på materiallaboratoriet

  Generell kompetanse

  Kadetten...:

  • (G1) kan utveksle synspunkter med andre om maskinkonstruksjon og materialer både muntlig, skriftlig og i et formelapparat.
  • (G2) kan formidle sentralt fagstoff om konstruksjonsprinsipper for utvalgte maskindeler og kan erverve mer kunnskap innen emnet.
 2. Emnet består av to deler der maskinkonstruksjon er 7,5 stp. og materiallære er 5 stp.

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  ·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  ·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

  ·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  ·      Laboratorieøvelser

 3. Vurderingsform:

  Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 6 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100 %

  Hjelpemidler: Oppgis før eksamen

  Obligatorisk arbeidskrav:

  • Laboratoriearbeid: Strekkprøving, slagseighet, inn-/utherding, rekrystallisering, materialidentifikasjon, NDT Prøving skal fortrinnsvis nytte materialkvaliteter relevant for militært bruk med tilhørende sertifikater for identifikasjon av kvalitet.
  • Prosjekt - Konstruksjonsoppgave
  • Prøver

  Arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan gå opp til vurdering.  Arbeidskrav skal vurderes til «godkjent» eller «ikke godkjent» og vil ikke være synlig på vitnemålet.