Emneside for ING3312 Våpenteknisk elektronikk

Studiepoeng
7.5
Studieår
2022

Hva lærer du

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap i analog elektronikk som er et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne et godt faglig grunnlag for videre spesialisering og bacheloroppgaven. 

Emnet inneholder: Diodens egenskaper og virkemåte med anvendelser, lastlinjeanalyse, diodemodeller, klippe- og låsekretser og likeretting, BJT-transistoren med DC-analyse, småsignalmodeller og -analyse, samt strøm- /spenningsforsterkning og impedansbetraktninger i midtbåndet. Felteffekttransistoren (FET) inngår med  DC-analyse, småsignalanalyse, impedanbetraktninger, og spenningsforsterkning.

Emnet inneholder også analyse av BJT og MOSFET-forsterkere ved høye og lave frekvenser (frekvensavhengig forsterkning)

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • bevise godt faglig grunnlag i elektrofag som andre emner og videre personlig, faglig utviking kan bygge videre på
  • gjengi bred kunnskap om sentrale begreper, resultater og metoder innen elektrofag og vise grunnleggende forståelse for når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • gjennomføre elektroteknisk modellering
  • resonnere systematisk, løse elektronikk problemer og gjøre rede for sine resultater slik at det belyser en problemstilling
  • anvende og gjøre rede for metodene i nettverksberegninger og nettverksanalyser
  • bruke måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke måledata
  • bruke relevant dataverktøy til å analysere grunnleggende og mer avanserte kretser

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • kommunisere med andre om elektrofag både muntlig, skriftlig og i et formelapparat
  • presentere en grunnleggende forståelse for hvordan ny elektroteknisk kunnskap og metode utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
  • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
  • Laboratorieøvelser og datasimuleringer  
  • Prøver
 3. Pensumliste er under utarbeidelse.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Laboratoriearbeid

  Arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan gå opp til vurdering.  Arbeidskrav skal vurderes til «godkjent» eller «ikke godkjent» og vil ikke være synlig på vitnemålet. 

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F