Emneside for ING3314 Marint fremdriftsmaskineri

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Marine Propulsion Machinery

Hva lærer du

Emnet skal gi kandidaten kunnskap innen marint framdriftsmaskineri med vekt på marine dieselmotorer. Videre får kandidaten kunnskaper om virkemåte og karakteristikker for marine damp- og brenselcelleanlegg. Emnet gir erfaring i å operere maskineri på maskinsimulatorer og i laboratoriet. Kandidaten får og innføring i aktuelle skademekanismer for å forstå drift og vedlikeholdsproblematikk. Emnet bidrar til et grunnlag for å utføre og lede vedlikeholdsarbeider i sjøen og ved landligge. 

Emnet har følgende faglige innhold: Hovedoppbygging, virkemåte og karakteristikker til dieselmotorer, dampturbinanlegg samt kombinasjonsanlegg (CODAD, CODOG, CODAG og CODLAG) og brenselcelleanlegg for marint bruk. Marine forbrenningsmaskiners og brenselcellers virkelige prosesser og deres virkningsgrader, etablering av varmebalanser fra simuleringer og laboratorieøvelser. Luftforbruk, luftinntaks-, og eksossystemer til marine forbrenningsmotorer. Gassvekslingen for to- og firetaktsmotorer. Krefter ved kam- og hydraulisk opererte ventilløsninger med laboratorieøvelse. Systemer for kontroll og regulering av luft/brennstofftilførsel til dieselmotorer og kjeleanlegg, med simulatorøvelse. Energiomsetningshastighet basert på sylindertrykkforløpet med bruk av simulator- og laboratorieøvelse. Brennkammerkonstruksjoner for dieselmotorer og kjeler. Avgassmålinger fra forbrenningsmaskiner, bearbeiding av målte verdier, metoder for reduksjon og behandling. Globale og lokale utslippsbestemmelser, laboratorieøvelse på forsøksmotor. Off- design drift av dieselmotorer, ytre og indre faktorers betydning på ytelsesdiagrammet., bruk av simulator og laboratorieøvelse. Massekrefter og utbalansering av oscillerende og roterende maskineri, beregning av midlere tangentialkraft fra trykk/vinkelmålinger. Bestemmelse av ujamnhetsgrad og dimensjonering av svinghjul. Torsjonssvingeberegninger av svingesystemer med to masser med laboratorieøvelse. Operasjon og drift av dieselmaskineri på simulator, saktegående og hurtigløpende motorer med tilhørende hjelpesystemer. Operasjon og drift av skipsdampanlegg, kjele og turbingenerator på simulator. Skademekanismer og feiltyper, spesielt i dieselmaskineri. Militære og sivile regelverk innen emnet

Emnet følger STCW-kode: A-III/1, A-III/2 og STCW-funksjon: Maskineri og kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt- og ledelsesnivå.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • beskrive sikker operering og drift av marint hovedmaskineri på simulator og i laboratoriet.

  • gjøre rede for skader, feil og vedlikeholdsproblematikk knyttet til emnet.

  • beskrive kontroll og regulering av marint maskineri; motor, damp og brenselcelle.

  • bevise detaljkunnskaper om forbrenningsmotorers konstruksjon og virkemåte.

  • gi eksempler på avgassmålinger fra forbrenningsmaskiner, metoder for reduksjon og behandling, samt utslippsbestemmelser.

  • beskrive Sjøforsvarets regelverk innen emnet og dets konsepter for vedlikehold og organisering.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • operere hovedskipsmaskineri på sikker måte i simulator og i laboratoriet.

  • gjennomføre målinger, analysere innsamlede data og beregne termiske og mekaniske forhold for hovedmaskineri.

  • beregne massekrefter for oscillerende og roterende systemer samt torsjonsspenninger på enkle svingesystemer.

  • beregne krefter i kamstyrte og hydrauliske ventilsystemer.

  • beregne termodynamiske tilstander i en forbrenningsmotor.

  • gjennomføre og bearbeide avgassmålinger mht. leverandørdata og bestemmelser.

  • treffe valg mht. driften og vedlikeholdet av framdriftsmaskineriet ombord.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • kommunisere med andre om framdriftsmaskineri om bord på militære og sivile fartøy både muntlig, skriftlig og i et formelapparat. 

  • bevise etablert forståelse for virkemåter, operering og overvåking av hovedmaskineri.

  analysere driftsdata og driftsproblemer knyttet til maskineriet og knytte dette mot drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

 2. Det er vektlagt å bruke eksempler fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer

  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  • Laboratorieøvelser og datasimuleringer 

  Prøver

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100 %

  Hjelpemidler: Tegne- og skrivesaker, godkjent kalkulator, samt utlevert materiell til eksamen.