Emneside for ING3390 Kraftelektronikk i skipselektriske systemer

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Power Electronics in Marine Electrical Systems

Hva lærer du

Emnet skal gi kandidaten forståelse for kraftelektronikk, elektriske motordrifter, omforming og styring av elektrisk effekt ved bruk av halvlederteknologi. Emnet gir innføring i bruk av kraftelektronikk i elektriske fremdriftssystemer brukt i Sjøforsvaret

STCW-kode: A-III/6 og A-III/7

STCW-funksjon: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative og støttenivået. Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået.

Emnet dekker følgende faglig innhold: Krafthalvledere, enfase og trefase diodelikerettere. Fasestyrte likerettere og invertere. Støy og støyforhold i elektriske systemer og anlegg. Harmoniske komponenter i periodiske signaler. DC - DC svitsjede konvertere. Svitsje - modus DC - AC invertere. Elektriske motordrifter (likestrømmotor og asynkronmotor). Bruk av kraftelektronikk i maritime elektriske fremdriftssystemer. Avbruddsfri strømforsyning og andre anvendelser av kraftelektronikk i elkraft systemer. Praktisk laboratoriearbeid

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • gi eksempler på ulike omformere som likerettere og frekvensomformere og annen kraftelektronikk som benyttes i skipselektriske anlegg.
  • beskrive harmoniske komponenter samt analysere og forstå konsekvensen for et skipselektriskanlegg.
  • beskrive elektrisk motordrifter og maritime elektriske fremdriftssystemer brukt i Sjøforsvaret.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • redegjøre for hva som kjennetegner et kraftelektroniske system og et vidt spekter av bruksområder for kraftelektronikk
  • beskrive og analysere grunnleggende topologier av omformere og ha forståelse for nettilbakevirking fra kraftelektroniske systemer
  • beskrive elektriske motordrifter, og gjøre enkle designbetraktninger for kraftelektroniske systemer
  • anvende kunnskap innen kraftelektronikk og delta i laboratoriearbeid og beherske aktuelle metoder og verktøy

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • formidle kunnskap om kraftelektronikk og elektriske motordrifter knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.
  • kjenne oppbygningen og virkemåte for maritime elektriske fremdriftssystemer
  • reflektere over forhold til sikkerhet ved arbeid på kraftelektronikk og elektriske motordrifter
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  ·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  ·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

  ·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  ·      Laboratorieøvelser og datasimuleringer  

  ·      Prøver

 3. Mohan, N., Undeland, T. M., & Robbins, W. P. (1995): Power Electronics. Converters, applications and design (2. utg.). John Wiley & Sons.

  Thorsen, O. V. (2000): Kraftelektronikk (5.utg.). Universitetsforlaget.

 4. Vurderingsform: Mappevurdering, individuell. Mappen består av laboratorieøvinger, innleveringer, prøver og semesteroppgave. Detaljer oppgis ved semesterstart.

  Karakterskala: bestått/ ikke bestått

  Andel: 100%