Emneside for ING3391 Operasjonsrom og datanettverk

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Operation Rooms and Computer Networks

Hva lærer du

Emnet er todelt.

Del 1: Gode kunnskaper om datasystemer er viktig for tjenesten om bord på Sjøforsvarets fartøyer og i Sjøforsvarets organisasjon. Emnet skal gi kadetten grunnlag i datakommunikasjon og operativsystemer, med spesiell fordypning i Linux.

Del 2: Oversikt og kunnskap om ny teknologi som blir tatt stadig mer i bruk og som kommer til å påvirke tjenesten om bord i operasjonsrom i framtiden, er viktig. Dette gjelder spesielt kunstig intelligens. Emnet skal gi kadetten grunnlag i maskinlæring og de viktigste metoder for implementering.

Emnet dekker følgende faglig innhold:

Del 1: Oversikt over oppgaver og prinsipper for et operativsystem gjennom bruk av Linux (shell, filbehandling, rettigheter, prosesstyring, nettverk), datakommunikasjon (OSI og TCP/IP modeller, Wire-Ethernet, WiFi, IPv4 og IPv6, TCP/UDP, tjenester), sikkerhet (kryptering, sertifikater, brannmurer).

Del 2: Oversikt over algoritmer og metoder i maskinlæring: veiledet læring, lineær regresjon, logistisk regresjon, regularisering, nevrale nettverk.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • gjøre rede for sentrale begreper i operativsystemer og vise systemforståelse av Linux-operativsystemet
  • gjøre rede for sentrale begreper, metoder og protokoller i datakommunikasjon
  • gjøre rede for sentrale begreper innen datasikkerhet: kryptering, sertifikater og brannmur
  • gjøre rede for sentrale begreper innen veiledet maskinlæring
  • gjøre rede for implementering av forskjellige algoritmer innen veiledet maskinlæring
  • beskrive bruk og begrensninger av veiledet maskinlæring i forskjellige situasjoner og praktiske anvendelser
  • oppdatere sin kunnskap innenfor datafag, maritime fag og våpenfag ved Sjøforsvarets langkurs og andre skoler og kurs på samme nivå

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • forklare sentralt fagstoff i operativsystemer og datakommunikasjon, og bruke et relevant begrepsapparat
  • bygge opp et lokalt nettverk, og anvende datakommunikasjon som verktøy
  • jobbe i en Linux-system-omgivelse
  • forklare sentralt fagstoff i veiledet maskinlæring, og bruke et relevant begrepsapparat
  • anvende linear regresjon, logistisk regresjon og nevral nettverk som verktøy
  • etablere prosedyrer for testing og validering ved trening av et maskinlæringssystem

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kandidaten:

  • formidle kunnskap om datanettverk og Linux-operativsystem
  • løse problemer ved å benytte datamaskiner knyttet sammen i nettverk
  • formidle faglige problemstillinger hvor datakommunikasjon inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor datakommunikasjon og Linux-systemer, og gjennom dette bidra til utvikling av godpraksis
  • formidle kunnskap om veiledet maskinlæring
  • forklare hvordan veiledet maskinlæring kan løse praktiske problemer
  • formidle faglige problemstillinger hvor veiledet maskinlæring inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor veiledet maskinlæring
 2. Arbeidsmåter:

  • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang og laboratorieøvelser
  • Laboratorieøvelser med datamaskiner i eget lokalnett og/eller i virtuelle omgivelser
  • Selvstudium: Selvstendig arbeid med teori og oppgaver
 3. Mohan, N., Undeland, T. M., & Robbins, W. P. (1995): Power Electronics. Converters, applications and design (2. utg.). John Wiley & Sons.

  Thorsen, O. V. (2000): Kraftelektronikk (5.utg.). Universitetsforlaget.

 4. Vurderingsform: Muntlig eksamen, individuell. Eksamen del 1 (Linux, datakommunikasjon). Må bestås

  Varighet: 20 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50 %

  Hjelpemidler: Etter avtale

   

  Vurderingsform: Muntlig eksamen, individuell. Eksamen del 2 (maskinlæring). Må bestås

  Varighet: 20 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50 %

  Hjelpemidler: Etter avtale