Emneside for ING3504 Signalbehandling

Studiepoeng
10
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Signal processing

Hva lærer du

Kadettene skal tilegne seg grunnlagskunnskaper om signalbehandlingsalgoritmer, modulasjons- og demodulasjonsteknikker, koding, aksessmetoder og generelle sendere og mottakere i telekommunikasjonssystemer for effektivt og innovativt anvende dette til militære formål. Emnet vil også gi kadettene grunnleggende ferdigheter i dataverktøyet Octave. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1503 Programmering og digitalteknikk, ING1504 Fysikk, ING1506 Datakommunikasjon, ING2501 Matematiske metoder 2, ING2502 Elektro, ING2506 Telekommunikasjon og ING2507 Transmisjon.

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer

• Introduksjon til Octave

• Folding og korrelasjon

• Diskret fourier transform (DFT) og invers DFT

• Fast fourier transform

• Oppbygning av signal

• Basisbåndoverføring

• Analoge og digitale modulasjon- og demodulasjonsteknikker

• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

• Informasjonsteori og koding

• Multiuser digital modulasjon

Spesielle forhold under eksamen

Eventuell kontinuasjonseksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

 1. Kunnskap 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten: 

  • forklare det prinsippielle ved signalbehandlingsalgoritmer som folding, korrelasjon, diskret fourier transform (DFT), invers DFT og fast fourier transform (FFT) 
  • forklare de forskjellige teknikker for signal modulering/demodulering, koding/dekoding, og systemoppbygging som brukes i telekommunikasjonsnett 
  • forklare signaloppbygning for sentrale modulerte signal 
  • beskrive metoder for å generere modulerte signal 
  • beskrive metoder for koding av signal 

  Ferdigheter 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • ​utføre beregninger i Octave med algoritmer (korrelasjon, modulasjon, DFT, invers DFT og FFT) for digital signalbehandling 
  • utføre beregninger på basisbånd
  • utføre beregninger med modulerte kodede signal 
  • variere prestasjonen til et telekommunikasjonssystem gjennom å justere enkeltparametere i systemet ved hjelp av Octave 

  Generell kompetanse 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • ​vurdere et telekommunikasjonssystem med tanke på bitrate, feilrate, kanalkapasitet og andre sentrale telekommunikasjonsteknologiske parametere 
  • forklare med egne ord hvordan man sender et signal og hvordan man mottar det, på en effektiv og robust måte 
 2. Forelesninger, obligatorisk Octave-oppgave, obligatoriske øvinger og presentasjon med høring. 

  Planlagte undervisningstimer er 140 skoletimer eksklusive eksamen og lesedag.

 3. Wold, Cheffena & Moldsvor. Kompendium i Trådløs kommunikasjon. Gjøvik: NTNU

 4. Obligatoriske arbeidskrav: Octave innleveringsoppgave, samt 8 øvinger er påkrevd for å bli vurdert i emnet.

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen (skoleeksamen) på papir

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator og formelvedlegg utarbeidet av emneansvarlig.