Emneside for ING3505 Statistikk og økonomi

Studiepoeng
10
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Statistics and economics

Hva lærer du

Diskret matematikk gir kadettene kjennskap til og forståelse for en del begreper og problemstillinger innen mengdelære og kombinatorikk, noe som bidrar til logisk og analytisk problemløsning innen ingeniørvirksomhet i Forsvaret. Statistikk vil gi en innføring i grunnleggende begreper og metoder i beskrivende statistikk, sannsynlighetsberegning, fordelinger og statistisk metodelære. Dette gir et grunnlag som bidrar til forståelse av informasjonsbehandling, samt hvordan statistiske metoder kan benyttes til planlegging, kontroll og i tolknings- og beslutningsfaser. 

Økonomidelen av emnet skal gi kadettene en innføring i grunnleggende økonomiske begreper og beslutningsmodeller, samt gi kadettene økonomisk forståelse. Dette danner grunnlaget for å drive virksomhet i Forsvaret på en forsvarlig måte, hvor økonomien er et hjelpemiddel for å oppnå dette. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1.

Delemnene Diskret matematikk og Statistikk undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Delemne økonomi undervises av FHS/Sjøkrigsskolen. Disse representantene er ansvarlig for gjennomføring av delemnene etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer

• Mengdelære

• Kombinatorikk

• Tallteori

• Deskriptiv statistikk

• Sannsynlighetsregning

• Fordelinger

• Statistisk metodelære, inkludert konfidensintervall og hypotesetesting

• Praktisk rettet økonomi- og virksomhetsstyring i Forsvaret

 

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Begge deleksamener må bestås. Eventuell kontinuasjon blir i den vurderingsenhet kandidaten har strøket i.

 1. Kunnskap 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • vise forståelse for innholdet i de sentrale begrepene innen mengdelære, kombinatorikk  og tallteori

  ​• vise forståelse for aktuelle formler og regneregler innen diskret matematikk ​

  • vise til grunnleggende sammenhenger mellom statistikk og anvendelser i virkeligheten 

  ​• vise forståelse for kritisk bruk av statistikk

  ​• beskrive og vise til Forsvarets økonomi- og styringsmodell

  ​• beskrive og vise til anskaffelser i Forsvaret

   

  Ferdigheter 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  ​• sette opp og regne med metoder fra diskret matematikk 

  ​• regne med symboler og metoder fra statistikk 

  ​• anvende relevante faglige verktøy

  ​• benytte gjeldende regelverk for anskaffelser i Forsvaret

   

  Generell kompetanse 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • fortelle med egne ord om statistikkens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger 

  • fortelle med egne ord om begrepet «forsvarlig forvaltning» og om økonomi som et hjelpemiddel for å oppnå dette 

 2. Forelesninger (undervisning i statistikk vil foregå online), øvinger og statistikkprosjekt med dataverktøy. 

  Planlagt undervisning er omtrent 145 skoletimer eksklusive eksamener og lesedager. 40 av skoletimene tilhører økonomidelen.

 3. Løvås. (2018). Statistikk (4. utg.). Universitetsforlaget. Totalt antall sider i boken er 584.

  Engenes (2007): Kompendium i emner fra diskret matematikk (2.utg.). NTNU.

  Busch, T., Vanebo, J. O., & Johnsen, E. (2021). Økonomistyring i det offentlige (5. utg.). Universitetsforlaget. Totalt antall sider i boken er 264.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Statistikkprosjekt med dataverktøy er påkrevd for å bli vurdert i emnet.

   

  Vurderingsform: Skriftlig deleksamen (skoleeksamen) i statistikk og diskret matematikk på papir, individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 3/4

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator, Haugans formelsamling og Hornæs sin formelsamling i statistikk 

   

  Vurderingsform: Skriftlig deleksamen (skoleeksamen) i økonomi i Wiseflow, individuell.

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 1/4

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator