Emneside for ING3505 Statistikk og økonomi

Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Statistics and economics

Hva lærer du

Emnet er tredelt i Statistikk, diskret matematikk og økonomi. Diskret matematikk gir kadettene kjennskap til og forståelse for en del begreper og problemstillinger innen mengdelære og kombinatorikk, noe som bidrar til logisk og analytisk problemløsning innen ingeniørvirksomhet i Forsvaret. Statistikk vil gi en innføring i grunnleggende begreper og metoder i beskrivende statistikk, sannsynlighetsberegning, fordelinger og statistisk metodelære. Dette gir et grunnlag som bidrar til forståelse av informasjonsbehandling, samt hvordan statistiske metoder kan benyttes til planlegging, kontroll og i tolknings- og beslutningsfaser. Statistikk og diskret matematikk delene undervises og vurderes samlet.

Økonomidelen av emnet skal gi kadettene en innføring i grunnleggende økonomiske begreper og beslutningsmodeller, samt gi kadettene økonomisk forståelse. Dette danner grunnlaget for å drive virksomhet i Forsvaret på en forsvarlig måte, hvor økonomien er et hjelpemiddel for å oppnå dette. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1.

 1. Kunnskap 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • vise forståelse for innholdet i de sentrale begrepene innen mengdelære, kombinatorikk  og tallteori

  ​• vise forståelse for aktuelle formler og regneregler innen diskret matematikk ​

  • vise til grunnleggende sammenhenger mellom statistikk og anvendelser i virkeligheten 

  ​• vise forståelse for kritisk bruk av statistikk

  ​• beskrive og vise til Forsvarets økonomi- og styringsmodell

  ​• beskrive og vise til anskaffelser i Forsvaret

   

  Ferdigheter 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  ​• sette opp og regne med metoder fra diskret matematikk 

  ​• regne med symboler og metoder fra statistikk 

  ​• anvende relevante faglige verktøy

  ​• benytte gjeldende regelverk for anskaffelser i Forsvaret

   

  Generell kompetanse 

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • forklare om statistikkens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger 

  • forklare om begrepet «forsvarlig forvaltning» og om økonomi som et hjelpemiddel for å oppnå dette 

 2. Forelesninger (undervisning i statistikk kan foregå online), øvinger og statistikkprosjekt med dataverktøy. 

  Planlagt undervisning er omtrent 145 skoletimer eksklusive eksamener og lesedager. 40 av skoletimene tilhører økonomidelen.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Obligatorisk arbeidskrav: Statistikkprosjekt med dataverktøy. Arbeidskravet må være godkjent for at kadetten kan fremstille seg til eksamen

   

  Vurderingsform: Skriftlig deleksamen (skoleeksamen) i statistikk og diskret matematikk

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 75%

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator, Haugans formelsamling og Hornæs sin formelsamling i statistikk 

   

  Vurderingsform: Skriftlig deleksamen (skoleeksamen) i økonomi

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 25%

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator

   

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Begge deleksamener må bestås. Eventuell kontinuasjon blir i den vurderingsenhet kandidaten har strøket i.

 5. Emnets temaer

  • Mengdelære

  • Kombinatorikk

  • Tallteori

  • Deskriptiv statistikk

  • Sannsynlighetsregning

  • Fordelinger

  • Statistisk metodelære, inkludert konfidensintervall og hypotesetesting

  • Praktisk rettet økonomi- og virksomhetsstyring i Forsvaret