Emneside for ING3506 Rolle og kommunikasjon 2

Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Role and communication 2

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å tilføre studentene kulturforståelse og interkulturelle kommunikasjonsferdigheter som grunnlag for internasjonale operasjoner og samarbeid.

Emnet skal utvikle studentenes forståelse av sin rolle som cyberingeniører i Forsvaret og for ledelse av Communication and Information Systems(CIS)- og cyberoperasjoner både i inn- og utland.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon, ING3501 Rolle og kommunikasjon 1, «Innføring i militært lederskap» fra lederutviklingen og OR5-utdanning

Emnets temaer

 • Kulturforståelse, kultur og forhandling om mening.
 • Kommunikasjonsmodeller og kulturfiltermodellen.
 • Interkulturell kompetanse og forståelse.
 • Kulturelle særtrekk og håndtering av kulturrelaterte problemstillinger der norske styrker er bidragsytere.
 • Genderperspektivet og innvirkning på operasjoner.
 • Forståelse av ulike typer militære Communication and Information(CIS)-/cyberoperasjoner nasjonalt og internasjonalt
 • Kulturrelaterte problemstillinger innad i Forsvaret og hos våre samarbeidspartnere i internasjonale operasjoner
 • Lederskap i cyberdomenet
 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • beskrive kulturelle referanserammer og deres betydning for militære operasjoner og internasjonalt samarbeid.
  • beskrive kommunikasjonsmodeller og ulike kommunikasjonsformers betydning i en interkulturell kontekst.
  • beskrive kulturens og språkets (verbal/nonverbal) betydning i flernasjonale avdelinger og staber.
  • beskrive ledelse av militære Communication and Information Systems(CIS)- og cyberoperasjoner nasjonalt, herunder IKT-sikkerhetskulturer
  • beskrive militærkulturer i de norske våpengrener/bransjer og hos andre nasjoner, herunder rollen som spesialist og rollen som offiser.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • tilpasse sin adferd og uttrykksform til den aktuelle kulturelle og militære konteksten.
  • samarbeide effektivt i en flerkulturell avdeling.
  • utvikle en god forståelse for sin rolle som cyberingeniører og for lederskap i cyberdomenet

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • demonstrere en grunnholdning til egen og andres kultur og religion preget av respekt, trygghet, åpenhet og toleranse.
  • anvende genderperspektiv og tilpasse sine handlinger til den aktuelle historiske, kulturelle og politiske konteksten.
  • bli bevisst på egen rolle som militær cyberingeniør og på ledelse av militære Communication and Information Systems(CIS)- og cyberoperasjoner generelt, og første tjenestested spesielt.
  • tilpasse utøvelsen av sin rolle hensiktsmessig til endrede forutsetninger, herunder innad i ulike forsvarsgrener i Norge og i samarbeid med andre nasjoner
 2. Forelesninger, oppgaveløsning, gruppe-/plenumsdiskusjoner, refleksjonslogg, nyhetsbriefer på engelsk, «Letter of Introduction» og tilfellestudier.

 3. https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2570289360002275

   

  • Dahl, Ø (2013): Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. (2. utg.) Gyldendal akademisk forlag. 

  • Forsvarets verdigrunnlag (2018). Obtained from: https://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/f...

  • FHS/STS (2019): Forsvarets fellesoperative doktrine (2019) (1. opplag). (Excerpt).

  • Johansen, Rino B. (red/author) (2019) Militær ledelse (1. utg) Fagbokforlaget (Self-selected excerpts)

  • Jøsok, Øyvind (2018) Lederskap, makt og cyber Necesse VOL 3, Issue 2, Militær navigasjon - teknologi og operative team.indd (unit.no)

  • Olsen, B., Øian, H. (red.)(2007): Hvorfor skyter de? Konflikt og kulturforståelse i internasjonale militære operasjoner. (1. utg). Cappelen akademisk. (Self-selected Excerpts recommended).

  • Utvalgt litteratur om selvvalgte kulturer/internasjonale konflikter mv.

  • Nyhetsbriefing og aktuelle saker

 4. Vurderingsform: Deleksamen (skoleeksamen) på Wiseflow, tema interkulturell kommunikasjon

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 2 timer

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Andel: 50%

  Hjelpemidler: Alle 

   

  Vurderingsform: Muntlig eksamen, tema: Din rolle/ditt lederskap som militær cyberingeniør i ny avdeling og ledelse av CIS- og cyberoperasjoner generelt ved nytt tjenestested. Minimum en veiledningssamtale før fremføring.

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 30 minutter

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Andel: 50%

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Begge vurderingsenheter må bestås for å bestå hele emnet. Hvis stryk i en av vurderingene blir det kontinuasjon i denne vurderingen med de samme rammer som ordinær vurdering.