Emneside for ING3509 Militære IKT-systemer

Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Military ICT Systems

Hva lærer du

Gjennom emnet får kadettene kunnskaper og ferdigheter innen planlegging, etablering, tilpassing, sikker drift og utvikling av militære informasjons- og kommunikasjonssystemer. Emnet er delt i to moduler. I Modul 1 får kadetten et teoretisk og praktisk grunnlag for tilpassing og drift av Forsvarets sikre plattformer med tilhørende nettverksløsninger og applikasjoner. I Modul 2 får kadettene anledning til å eksperimentere og få erfaring med hvordan nye IKT-løsninger kan forbedre militære avdelingers evne til å løse oppdrag. Modulen gjennomføres i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og representanter fra norsk forsvarsindustri, og den gir en grunnleggende forståelse for muligheter og utfordringer innen IKT-relatert innovasjonsarbeid i Norges forsvarssektor.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon, ING1506 Datakommunikasjon, ING2506 Telekommunikasjon, ING2507 Transmisjon, ING2503 Informasjonssikkerhet, ING1503 Programmering og digitalteknikk ING1507 Datamaskinarkitektur, ING2504 Operativsystemer og ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur

 1. Kunnskaper

  Kadetten kan:

  • Definere essensielle karakteristikker, tjeneste- og deployeringsmodeller for skytjenester 
  • Vise til forskjeller, likheter, fordeler og ulemper mellom/med ulike typer hypervisors
  • Beskrive problemstillinger som oppstår i distribuerte systemer (til forskjell fra sentraliserte systemer)
  • Gi en overordnet beskrivelse av forskjellige teknikker for konstruksjon av distribuerte systemer
  • Gi eksempler på militær anvendelse av teori om distribuerte systemer
  • Forklare begrepet interoperabilitet i konteksten av nasjonale og allierte IKT-systemer og vise til eksempler på tekniske muligheter og utfordringer som Forsvaret står overfor innen dette området
  • Beskrive systemarkitektur og hovedkomponenter i FSP Tyr
  • Forklare datanettverkskonfigurasjon og detaljert beskrive hvordan trafikk flyter inn og ut av en FSP Tyr node
  • Beskrive virkemåten til utvalgte militære applikasjoners kommunikasjonsfunksjonalitet
  • Liste et utvalg verktøy for drift, administrasjon og overvåkning av Forsvarets IKT-systemer og gi konkrete eksempler på hva de kan brukes til
  • På et overordnet nivå beskrive aktører, roller, ansvar, utfordringer og muligheter innen IKT-relatert innovasjonsvirksomhet i forsvarssektoren

  Ferdigheter

  Kadetten kan:

  • Bidra til å planlegge, gjennomføre og dokumentere eksperimenteringsaktiviteter i forbindelse med utvikling og innføring av nye IKT-løsninger til bruk i militære operasjoner og/eller styrkeproduksjon
  • Bidra til å planlegge og gjennomføre nettverksføderasjon av FSP-Tyr med nasjonale og utenlandske FMN-kompatible noder   
  • Installere og bidra til å tilpasse, administrere, vedlikeholde og overvåke enkeltnoder av Forsvarets sikre plattformer på en måte som gir et forsvarlig sikkerhetsnivå
  • Bidra med å tilpasse, administrere, vedlikeholde og overvåke enkeltinstanser av et utvalg militære applikasjoner med kommunikasjonsfunksjonalitet

  Generell kompetanse

  Kadetten kan:

  • Bidra til utvikling av militært IKT-relatert materiell og interoperabilitet

  • I samarbeid med andre, skriftlig presentere et teknisk arbeid på en profesjonell og faglig overbevisende måte 

 2. Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid, individuell og gruppebasert refleksjon, militær øvelse, hackathon og prosjektarbeid.

  Planlagt undervisninger er 178 skoletimer inkludert eksamen og lesedag. Hackathon planlegges med to dager og inkludert i timeantallet.

 3. Kompendium om militære IKT-systemer (tilgjengeliggjøres ved emnets start)

  Designdokumenter og håndbøker for Forsvarets IKT-systemer (tilgjengeliggjøres ved emnets start)

  Endelig liste over pensumlitteratur kunngjøres ved emnets start

 4. Arbeidskrav

  Det stilles krav om to godkjente, individuelle refleksjonsnotat som del av modul 1 for å kunne gå opp til den skriftlige eksamen. Notatene må tilfredsstille krav til utforming, ordgrenser og faglige vurderingskriterier for å bli godkjent. Kravene til notatene blir bekjentgjort fra emneansvarlig som del av oppgaveteksten for det enkelte notat.

   

  Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen. Omhandler modul 1. Eksamensoppgavene og/eller besvarelsene kan være gradert begrenset.

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 65 %

  Hjelpemidler: Ingen

   

  Vurderingsform: Prosjektoppgave (semesteroppgave). Innovasjonsprosjekt, modul 2. Leveres inn på FISBASIS B.

  Gruppering: Gruppe

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 35% 

   

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Alle vurderinger i emnet må bestås. Ved stryk gjennomføres kontinuasjon i den vurderingen kandidaten har strøket i. Eventuell kontinuasjon gjennomføres normalt på samme form som på ordinær. Dette innebærer eventuelt innlevering av forbedret prosjekt. Kontinuasjonseksamen på skriftlig eksamen kan gjennomføres som muntlig eksamen.  

 5. Emnets temaer

  Modul 1 - Militære IKT-plattformer og applikasjoner:

  • IKT-relatert interoperabilitet og NATO Federated Mission Networking (FMN)
  • Virtualisering og skytjenester
  • Distribuerte systemer
  • Forsvarets sikre plattform «Tyr» med datanettverksløsninger, operativsystemer og underliggende protokoller
  • Virkemåte, installasjons- og driftsprosedyrer for utvalgte militære applikasjoner med kommunikasjonsfunksjonalitet
  • Verktøy for drift, overvåkning og administrasjon av militære IKT-plattformer og applikasjoner

  Modul 2:

  • Aktører, roller, ansvar, utfordringer og muligheter innen innovasjon i forsvarssektoren
  • Hackathon med påfølgende prosjektarbeid