Emneside for ING3511 Cybermakt

Studiepoeng
5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Cyber Power

Hva lærer du

Målsetningen med emnet er å gi kadettene en innføring i anvendelse av cybermakt som en del av et stadig mer sammensatt politisk virkemiddelbruk for å fremme staters interesser i fred, krise og krig. Videre vil emnet gi innsikt i hvilke muligheter og begrensninger cyberdomenet gir for å nå politiske og militære målsetninger.  

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon og ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur 

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet har kadetten:

  • Bred kunnskap om sentrale begreper innen cybermakt og cyberoperasjoner, basert på nasjonale og allierte doktriner og konsepter
  • Kunnskap om hva som menes med sammensatte virkemidler  og hvilken rolle cyberoperasjoner spiller i slike operasjoner 
  • Kunnskap om politiske, rettslige og etiske faktorer som påvirker operasjoner i cyberdomenet. Herunder det folkerettslige rammeverket som regulerer at stater kan utnytte cyberdomenet til militære formål (Jus ad bellum/in bello)
  • Kunnskap om når personvern trer i kraft og typisk tilnærming for beskyttelse og anonymisering av data
  • Kunnskap om sentrale aktører innen cybermilitær virksomhet og deres roller og ansvar, herunder grensesnittet mellom CIS støtte og cyberoperasjoner

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • Anvende kunnskap om cyberdomenet og sikkerhetspolitikk for å foreta begrunnede valg i de deler av den cybermilitære virksomhet studenten selv er en del av, på et etisk, personvernmessig og folkerettslig forsvarlig grunnlag
  • Anvende kunnskap om muligheter og begrensninger cyberdomenet har på militære operasjoner på taktisk nivå, både når det gjelder CIS støtte operasjoner og defensive og offensive kapabiliteter i cyberdomenet.

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • Kommunisere effektivt, skriftlig og muntlig om taktiske, operative og strategiske faktorer relatert til bruk av cybermakt tilpasset ulike mottakere 
  • Bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaring med andre. 
 2. Blandet læring med forelesninger, obligatoriske prosjektoppgaver, gruppe-/plenumsdiskusjoner som krever tverrfaglig integrasjonen av kunnskap og ferdigheter. 

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Obligatorisk arbeidskrav: Gruppeprosjekt i gitt tema. Temaet gis ut ved skolestart.  

  Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

  Varighet: 3 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler