Emneside for INGOF2201 Grunnleggende militær geomatikk

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Basic Military Geomatics

Hva lærer du

Emnet skal gi en innføring i geografiske informasjonssystemer (GIS) satt i en militær sammenheng. Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til faget geomatikk gjennomgås, med hovedvekt på bruk av GIS i en militær kontekst. Grunnleggende begreper og prinsipper innen GIS blir beskrevet, før emnet tar for seg hvert ledd i prosessen med innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av geografisk informasjon. Det legges stor vekt på teoretiske problemstillinger, samtidig som ulike tekniske hjelpemidler og relevant programvare benyttes for å gi kadetten grunnleggende praktiske ferdigheter.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har kadetten:

  • kjennskap til fagfeltets (geomatikk og militær geomatikk) historie og samfunnspåvirkning

  • kjennskap til ulike MilGeo-kapasiteter i Forsvaret

  • bred kunnskap om teorier, begrensninger og praktisk anvendelse av GIS

  • kjennskap til det geodetiske grunnlaget og prinsipper for ulike koordinatsystemer

  • kunnskap om ulike datamodeller for geografisk informasjon og beskrive relevante kvalitetsfaktorer

  • kjennskap til ulike innsamlingsmetoder og deres anvendelsesområder

  • kunnskap om grunnprinsippene for representasjon av geografiske data og kartografisk kommunikasjon

  • kjennskap til hvordan GIS kan brukes for å gi beslutnings- og oppdragsstøtte

  • kunnskap om MilGeo sin rolle i Intelligence Preparation of the Operational Environment (IPOE), med fokus på trinn 1 og 2

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende grunnleggende funksjoner i GIS-programvare

  • anvende innsamling av geografisk informasjon for å løse en problemstilling

  • anvende GIS til å løse militære problemstillinger

  • anvende GIS til å gjennomføre lendeanalyse i rammen av IPOE

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • planlegge og gjennomføre innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av geografisk informasjon

 2. Undervisningen organiseres i timeplanlagte arbeidsøkter, hvor kadettene jobber med fagstoff som blir presentert både av foreleser og av kadettene selv. Oppgaver og obligatoriske øvinger omfatter problemløsing, diskusjoner, samarbeid og individuelt arbeid. Bruk av relevant programvare vil inngå. Mellom de timeplanlagte arbeidsøktene er det nødvendig å arbeide individuelt og/eller i grupper med fagstoff og oppgaver/øvinger.

  I de timeplanlagte arbeidsøktene vil kadettene bidra til hverandres læring ved å gi en medkadettvurdering, der man vurderes hverandres arbeid og gir læringsfremmende tilbakemeldinger.

 3. Følgende inngår som pensum i emnet:

  • Knut Grinderud et al. (2016) GIS - Geografiens språk i vår tidsalder (2. utg.) Trondheim: Fagbokforlaget (ISBN 9788245019957)

  • Håndbok Militær Geomatikk (MilGeo) innen landmilitær virksomhet

  Forelesningsnotater, øvingstekster og annen støttelitteratur tilgjengeliggjøres i Teams.

 4. Arbeidskrav

  5 obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

  For kadetter med gyldig fravær i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav kan eksamen gjennomføres selv om arbeidskravet ikke er gjennomført. Sensur på eksamen vil bli frigitt først når arbeidskravet er godkjent.

  Vurdering

  3 timers skriftlig individuell eksamen (karakterskala: A-F). Ingen hjelpemidler er tillatt.