Emneside for INGOF2202 Grunnleggende militær byggeteknikk

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Grunnleggende militær byggeteknikk

Hva lærer du

Emnet er en introduksjon til fagfeltet militær byggeteknikk og omfatter militær infrastruktur som veger og bruer. Emnet har som målsetning å bygge en grunnforståelse for prosjektering og bygging av militær infrastruktur som eksempel veier og bruer. Emnet tar for seg følgende tema:

 1. Geologi, grunnforhold og naturfare
 2. Veiprosjektering
 3. Brukonstruksjoner og Military Load Classification (MLC)
 4. Landmåling
 5. Introduksjon til ADR
 6. Introduksjon til digitale verktøy som Autodesk Civil3D

Tema geologi, grunnforhold og naturfare vil gi introdusere kadettene for kvartærgeologi, hvor å hente relevante informasjon om geologisk forhold i et operasjonsområde, enkelte grunnundersøkelser, grunnleggende geoteknikk og naturfare.

Temaet veiprosjektering vil gi grunnleggende kunnskap om valg av veiklasse, veiens utforming, materialer i overbygning og slitelag, tele- og frostsikring, flom- og skredfare og drenering. Temaet legger vekt på forsvarets behov og bygger på relevante håndbøker og veiledninger fra Statens vegvesen og Landbruksdepartementet.

Teamet brukonstruksjoner er en introduksjon til senere emner innenfor konstruksjonsfaget og vil la kadetten få prøve ut bæreegenskapene til egen brukonstruksjon gjennom bygging av modellbru.

Kadettene vil også få en introduksjon til faget Aerodrome Damage Repair (ADR)

I landmåling, vil kadetten lære praktisk landmåling, som verktøy for planlegging og utførelse av militære bygg- og anleggsprosjekter. Som en integrert del av emnet vil kadettene gjøres kjent med aktuelle digitale prosjekteringsverktøy som Autodesk Civil3D.

Emnet gjennomføres med en praktisk og tverrfaglig tilnærming, med hovedvekt på arbeid i team med tre prosjekter:

 1. Oppgave i grupper med en beskrivelse av en ferdig prosjektert feltvei
 2. Praksis gjennomføring i grupper med utstikking av en prosjektert vei
 3. Oppgave i grupper med bygging og en muntlig presentasjon av en modellbru
 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har kadetten:

  • forståelse for sentrale aspekter knyttet til militær byggteknikk, som: lastvirkninger, konstruksjoners bæreevne og materialegenskapene til betong, stål og tre
  • teoretisk kunnskap om utstikking og innmåling av militær infrastruktur
  • kunnskap om relevante aspekter knyttet til militæranleggsteknikk som geologi, basis geoteknikk, tele, drenering og forurenset grunn og miljøverdier
  • kunnskap om planlegging og prosjektering av veger
  • kunnskap om hva som skiller lastvirkningene fra militære kjøretøy fra allmenne trafikklaster
  • kunnskap om digitale plan- og prosjekteringsverktøy

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende gjeldende håndbøker for å vurdere grunnforhold og miljøaspekter, og velge en vegtrasé i felt
  • anvende landmålingsutstyr for utstikking og innmåling av militær infrastruktur
  • identifisere faktorer som påvirker bæreevne til ulike deler av en konstruksjon

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne vil kadetten:  

  • ha innsikt til lovverket og de økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser ved bygging av militær infrastruktur
  • formidle sin ingeniørfaglige kunnskap til utførende avdelinger og tropper på norsk og engelsk
 2. Undervisningen organiseres i timeplanlagte arbeidsøkter, hvor kadettene jobber med fagstoff som blir presentert både av foreleser og av kadettene selv. Alle tradisjonelle forelesninger, samt oppsatte veiledningstimer i plenum, vil bli strømmet og gjort opptak av. Oppgaver omfatter problemløsing, diskusjoner, samarbeid og individuelt arbeid. Bruk av relevant programvare vil inngå. Mellom de timeplanlagte arbeidsøktene er det nødvendig å arbeide individuelt og/eller i grupper med fagstoff og oppgaver/øvinger.

 3. Følgende inngår som pensum i emnet:

  • Hæren. (2011a). Håndbok for Bruprosjektering i Hæren. Hæren.  (ca. 130 sider)
  • Landbruks og matdepartementet. (2016). Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Skogbrukets Kursinstitutt. Normaler for landbruksveger (skogkurs.no) (ca. 80 sider).
  • Hæren. (2011b). Håndbok for Maskintroppen i felt Hæren.
  • Hæren (2016). Handbok for militær lastklassifisering. Rena: Hæren.
  • Byggesaken.no: Geomatikkboka, Innføring i geomatikk for bygg og anlegg
 4. Vurdering

  Mappevurdering med tre obligatoriske deler. Alle deler må være bestått.

  • Vei: Oppgave (Bestått / Ikke bestått)
  • Landmåling: Praksis (Bestått / Ikke bestått)
  • Brobygging: Muntlig presentasjon (Bestått / Ikke bestått)