Emneside for INGOF2230 Troppssjef fagkurs ingeniør og vintertjeneste

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Troppssjef fagkurs ingeniør og vintertjeneste

Hva lærer du

Troppssjef fagkurs ingeniør - Tema omfatte fag- og funksjonsrettet utdanning for kommende troppssjefer i Hæren og er obligatorisk for alle kadetter som skal utdannes til troppssjefer til ingeniørvåpenet av Forsvarets høyskole (FHS) ved Krigsskolen (KS). Sjef Hærens våpenskole har det overordnede ansvaret for all fag- og funksjonsrettet utdanning for kommende troppssjefer i Hæren og Fagsjef ingeniør har ansvaret for det faglige innholdet i Troppssjef fagkurs ingeniør. Innholdet i emner er beskrevet i Vedlegg D - Fagplan troppssjef fagkurs ingeniør av Utdanningsprogram for kommende troppssjefer (Hæren, 2020). Emne bygger på Troppssjef grunnkurs som er en del av emnet MILM1201 - Landmaktens grunnlag med troppssjef fagkurs og skal danne en grunnleggende forståelse for hva landmakten er, dens rasjonale og oppgaver.

Troppssjef fagkurs ingeniør vil gjennom tre emner (ingeniøroppgaver, ingeniørplanlegging og føring) gi kadetter en god forståelse for Ingeniørvåpnets ulike oppgaver, planlegging og gjennomføring av ingeniøroperasjoner og ledelse av ingeniøravdelinger.

Troppssjef fagkurs ingeniør varer i seks uker, som del av den ingeniørfaglige utdanningen av troppssjef fagkurs og avsluttes med en samvirkeuke sammen med andre kadetter fra andre våpenarts fagkurser.

Det er FHS/KS som har det overordnede ansvaret for å utarbeide studieplan og innholdet i emnene

NB: Troppssjefs fagkurs skal revideres i løpet av 2023/24

Vintertjeneste - Kadettene skal i løpet av emnet vise evne til selvstendig og i grupper kunne identifisere og løse komplekse problemer, under tidspress, usikkerhet og krevende klimatiske forhold.

Undervisningsformer vil være seminarer, gruppearbeid og øvelser der kadettene vil bli stilt overfor ulike taktiske utfordringer, under varierende klimatiske forhold, som de så må analysere og løse. Kadettene vil fortløpende få veiledning undervegs, og må være forberedt på å produsere skriftlige og muntlige presentasjoner som vil bli formativt vurdert. Kadettene må også være forberedt på å bidra med veiledning og tilbakemeldinger til sine medkadetter.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan/har kadetten:

  • forstå egen våpengrens eller troppearts rolle og oppgaver i et taktisk samvirkesystem
  • forstå muligheter og begrensninger til innsatsmidlene i eget våpen eller troppeart som grunnlag for planlegging og ledelse av operasjoner
  • bred kunnskap om de grunnleggende faktorene som påvirker en taktisk samvirkeoperasjon under krevende klimatiske forhold, og i en fellesoperativ ramme, og om hvordan slike operasjoner planlegges og gjennomføres

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • analysere og planlegge eget oppdrag, skape situasjonsforståelse og ta hensiktsmessige beslutninger i løsning av oppdrag.
  • anvende relevant taktikk og stridsteknikk for egen våpengren eller troppeart i oppdragsløsning og stridsledelse av operasjoner.
  • lede og anvende erfarent personell med høy fagkompetanse på en hensiktsmessig måte i løsning av oppdrag.
  • anvende egne mestringsstrategier og gjennomføre nødvendige forberedelser som leder og undergitt for å kunne håndtere krevende situasjoner i strid.
  • utøve troverdig og robust ledelse, løse taktiske og ledelsesmessige utfordringer og tilpasse lederskap i møte med krevende forhold i strid.
  • lede planlegging og gjennomføring av operasjoner, med realistiske forventninger til egne prestasjoner.
  • vurdere hvordan klimatiske forhold påvirker operasjoner, og derigjennom kunne utvikle og gjennomføre hensiktsmessige tiltak.
  • planlegge og lede utdanning i vintertjeneste i en militær avdeling
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • oppfylle grunnleggende forventninger og krav under ledelse i strid, for å kunne løse oppdrag i egen våpengren eller troppeart
 2. Kompetanse tilegnes gjennom aktiv deltakelse i arbeid i forsvarssektoren som er relevant for studieprogrammet.

 3. Følgende reglement og håndbøker benyttes under fagkurset:

  • Kompendium TFK ingeniør
  • Håndbok for ingeniørbefal FR9-9
  • Håndbok plan- og beslutningsprosess, Tropp
  • Håndbok plan- og beslutningsprosess, Kompani
  • Håndbok plan- og beslutningsprosess, Bataljon
  • Håndbok ingeniørrekognosering
  • Håndbok for stormingeniørtroppen i felt
  • Håndbok for spesialpansertroppen i felt
  • Håndbok for maskintroppen i felt
  • Håndbok for båttroppen
  • Håndbok for bro- og oversetningstjeneste
 4. Arbeidskrav

  Gjennomført Vinterkurs og Fjellmarsj.

  Vurdering

  Praksis der kadettene gjennomfører Troppssjef fagkurs ingeniør (Bestått / Ikke bestått)