Emneside for INGOF3200 Bacheloroppgave

Emnehistorikk
Studiepoeng
20
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Bacheloroppgave

Hva lærer du

Kadettene skal utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig art, men med hovedvekt på egen fagretning. Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet blir benyttet.

Prosjektet gjennomføres fortrinnsvis som gruppearbeid, men med mulighet for individuelle oppgaver der dette er mest hensiktsmessig. Det lages en prosjektskisse med en tilhørende fremdriftsplan som skal godkjennes av veileder. Kadettene skal utarbeide en skriftlig rapport, en plakat og en muntlig presentasjon, eventuelt supplert med et produkt/prototyp. Hvert prosjekt blir tildelt en faglig veileder som følger opp prosjektet, og gir studentene støtte ved behov.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan/har kadetten:

  • vise til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt
  • forståelse for metodisk arbeid
  • evne til systematisk/vitenskapelig vurdering

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis
  • formidle teknologisk kunnskap på en korrekt akademisk måte, muntlig og skriftlig
  • reflektere over om fagområdets problemstillinger
  • reflektere over egen faglig utøvelse
  • gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer
  • anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor eget fagfelt og begrunne sine valg
  • utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet
  • finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne har/kan kadetten:

  • innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
  • innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
  • formidle faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 2. Innledningsvis vil det bli gjennomført en repetisjon av vitenskapelig metode, litteratursøk og generell oppgaveskriving. Resterende tid benyttes til arbeidet med bacheloroppgaven.

 3. Følgende inngår som pensum i emnet:

  • Stølen, K., 2019. Teknologivitenskap: forskningsmetode for teknologer, Norbok. Universitetsforlaget, Oslo.
 4. Kadettene skal utarbeide en skriftlig rapport, en plakat og en muntlig presentasjon, eventuelt supplert med et produkt/prototyp.

  Den skriftlige rapporten sammen med et eventuelt produkt/prototyp utgjør vurderingsgrunnlaget for endelig karakter (karakterskala: A-F).