Emneside for INGOF3201 Militær byggteknikk

Emnehistorikk
Studiepoeng
20
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Militær byggteknikk

Hva lærer du

Det tekniske spesialiseringsemnet Militær byggteknikk i fordypningsretningen Militær byggeteknikk gjennomføres i 4. og 5. semester. Basert på kunnskap om grunnleggende mekanikk og relevante egenskaper til lastbærende byggematerialer, samt grunnleggende forståelse for praktisk utførelse av bygge- og anleggsarbeider, skal emnet gjøre kadetten i stand til å beregne laster, prosjektere og dimensjonere enkle bærende konstruksjoner i tre, stål og betong, i henhold til gjeldende Eurokoder. Emnet vil gi en introduksjon til bruk av digitale prosjekterings- og dimensjoneringsverktøy. 

Emnet danner, sammen med emnene Innføring militær byggeteknikk,Geoteknikk i landoperasjoner og Militær Anleggsteknikk, et viktig grunnlag for praksisarenaene i emnet Ledelse av ingeniøroperasjoner.

 1. Med fullført og bestått emne har kadetten tilegnet seg følgende læringsutbytter i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Etter fullført emne har kadetten:

  • kunnskap om grunnleggende materialegenskaper for stål, tre og betong.
  • kunnskap om dimensjonerende laster på vanlige bygningskonstruksjoner og bruer.
  • kunnskap om dimensjoneringsgrunnlaget for bærende konstruksjoner i stål, tre og betong;
  • kjennskap til sentrale deler av gjeldende europeiske regelverk for kapasitetsberegning av lastbærende konstruksjoner;
  • kjennskap til standardiserte løsninger for prosjektering av bygge- og anleggsarbeider;
  • kjennskap til forskningsfronten med oppdaterte prosjekterings- og byggemetoder, og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne behersker kadetten:

  • lastanalyser for enkle bygningskonstruksjoner og bruer
  • prosjektering av fundamenter og plater på mark
  • dimensjonering av fundamenter og enkle bjelker, søyler og dekker i betong
  • dimensjonering av enkle bjelker, søyler og forbindelser i tre og stål
  • utarbeidelse av konstruksjonstegninger, manuelt og med bruk av digitale verktøy
  • å reflektere rundt egen faglig utøvelse i rollen som ingeniøroffiser

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne har/kan/er kadetten:

  • innsikt i miljømessige konsekvenser som følge av etablering av konstruksjoner og anleggsarbeider i felt
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre, samt foreta og forankre fornuftige valg ved å henvise til relevant dokumentasjon
  • kjent med ulike etiske, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tiltak innenfor sitt fagområde
  • formidle byggeteknisk og militærfaglig kunnskap både skriftlig og muntlig
 2. Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, egenstudier, veiledning og oppgaveløsning.

  For å bestå emnet må 80 % av obligatoriske øvinger være godkjent.

  Emner ved FHS evalueres regelmessig som en del av høgskolens kvalitetssystem. Studentevaluering er en del av dette arbeidet og kadettene vil bli bedt om å delta i evaluering av emnet i etterkant av gjennomført undervisning og vurdering.

 3. Følgende inngår som pensum i emnet:

  • NS-EN 1990  Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
  • NS-EN 1991  Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
  • NS-EN 1992  Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
  • Svein Ivar Sørensen: Betongkonstruksjoner. Beregning og dimensjonering etter Eurokode 2, Del 1: Armert betong
  • NS-EN 1993  Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger og Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser
  • Stål Håndbok Del 3 (3. utgave) kapittel 8 og 10
  • NS-EN 1995  Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
  • Norsk betongforening: Publikasjon nr 15, Betonggulv - Gulv på grunn, Påstøp
  • Kompendier i Materiallære, utlevert ved emnets oppstart
 4. Vurdering

  5 timers skriftlig individuell eksamen (karakterskala: A-F).