Emneside for INGOF3202 Geoteknikk for landoperasjoner

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Geoteknikk for landoperasjoner

Hva lærer du

Emnet gir en grunnforståelse for å kunne beskrive og anvende materialer i grunnen til fundamentering, konstruksjoner og tiltak i forbindelse med militære grunn- og anleggsarbeider. Emnet gir en innføring i grunnleggende kvartærgeologi, karakterisering av løsmasser samt teori og regnemetoder for å løse praktiske geotekniske problemstillinger som er relevante for Forsvaret i en operativ kontekst. 

Emnet legger vekt på Forsvarets behov og gjeldende standarder, men berører også relevante håndbøker og veiledninger, både nasjonale og internasjonale.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har kadetten:

  • kunnskap om kvartærgeologi i Norge
  • kjennskap til den historiske og fremtidige utviklingen innenfor fagfeltet geoteknikk
  • bred kunnskap om de fysiske egenskaper til løsmasser og metoder for identifisering og klassifisering av løsmasser i felten og laboratorium
  • bred kunnskap om relevante metoder for å beregne spenninger, skjærstyrke og deformasjoner i grunnen
  • kunnskap om vannstrømning i grunnen
  • kjennskap til kilder til forurensning i grunnen knyttet til militær aktivitet
  • kjennskap til relevante norske -, NATO - og internasjonale standarder, og håndbøker relaterte til geotekniske problemstillinger i militæroperasjoner

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • beherske teknikker for å identifisere og klassifisere løsmasser i felt
  • anvende relevante metoder for å beregne praktiske geotekniske problemstillinger knyttet til militært bygg og anleggs prosjekter som å beregne setninger, stabilitet i skråninger, fundamentløsninger samt jordtrykk/kraft mot en vegg
  • anvende relevant programvare/beregningsverktøy
  • planlegge og gjennomføre enkelt laboratorieforsøk både selvstendig og i team
  • bruke og henvise til fagstoff innenfor tema geoteknikk

  Generelle kompetanse

  Etter fullført emne vil kadetten:

  • ha innsikt i miljømessige aspekter ved geotekniske problemstillinger
  • formidle (på både norsk og engelsk) kunnskap og geotekniske løsninger til relevante målgrupper både skriftlig og muntlig
 2. Emnet leveres som en kombinasjon av forstudie, leksjoner, veiledningstimer og oppgaveløsning samt noen besøk til relevante eksterne institusjoner.

 3. Følgende inngår som pensum i emnet:

  • Smith, I. (2014). Smith's Elements of Soil Mechanics, 9 ed John Wiley & Sons, Ltd. (ca. 350 sider)
  • Statens vegvesen. (2018). Håndbok V220 - Geoteknikk i vegbygging. Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging (vegvesen.no) (ca. 150 sider) Tilleggslitteratur:
  • SINTEF Byggforsk. (2020). Byggforskserien. https://www.byggforsk.no/byggforskserie
  • NTNU (2022). 'Fleksibel Læring i Grunnleggende Geoteknikk' [Internet]. Available [Online] at:
  • https://www.ntnu.no/documents/1272524523/0/Fleksibel%20l%C3%83%C2%A6ring%20i%20grunnleggende%20geoteknikk_online%20publishing%2030082016.pdf/8c7251ba-69f1-42df-9240-f6fdf5e4c87f. [Last accessed 31 March 2022].
  • Aarhaug, O.R. (2009). Geoteknikk og fundamenteringslære: 1. Trondheim: NKI. Available [Online] at: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090306040.
  • Aarhaug, O.R. (2009). Geoteknikk og fundamenteringslære: 2. Trondheim: NKI. Available [Online] at: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007071301006.
 4. Arbeidskrav

  3 av 4 obligatorisk arbeidskrav må være godkjent. For kadetter med gyldig fravær på obligatorisk arbeidskrav kan andre vurderinger gjennomføres selv om ikke arbeidskravet er gjennomført. Sensur på disse vurderingene vil bli frigitt først når arbeidskravet er bestått.

  Vurdering

  5 timers skriftlig individuell eksamen (karakterskala: A-F).

  Hjelpemidler: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.