Emneside for INGOF3203 Militær anleggsteknikk

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Militær anleggsteknikk

Hva lærer du

Det tekniske spesialiseringsemnet Militær anleggsteknikk omfatter følgende temaer:

 1. Veger: dimensjonering eller forsterkning av nye eller eksisterende veger til militært formål. Temaet omfatter valg av veiklasse, veiens utforming, materialer i overbygning og slitelag, tele- og frostsikring, flom, skred og drenering. Det legger vekt på forsvarets behov og bygger på relevante håndbøker og veiledninger. Studentene vil lære seg å modellere og prosjektere veier med bruk av digitale verktøy.
 2. Anleggsteknikk: grunnarbeid, grøfter og dekker.  
 3. Brukonstruksjoner: prosjektering av ny bru med bruk av forsvarets standard reservebrumateriell og analyse av eksisterende brukonstruksjoner, inklusive analyse av restkapasitet etter skade fra våpentreff og sabotasje.
 4. Aerodrone damage repair (ADR): introdusere kadettene for kravene og løsninger som nyttes i forbindelse med analyse og reparasjonen av luftoperative flate.       

Emnet danner, sammen med emnene Geoteknikk i landoperasjoner og Militær byggteknikk, et viktig grunnlag for emnet Ledelse av ingeniøroperasjoner.

Emnet avsluttes med en føringsøvelse i samarbeid med en ingeniøravdeling i Hæren.  

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne har kadetten:

  • bred kunnskap om byggemetoder for enkle militært brokonstruksjoner samt mindre veganlegg
  • kunnskap om relevante ingeniør- og miljømessig aspekter til bygging av veganlegg
  • har bred kunnskap om løsmasser i forbindelse med anleggsarbeider
  • har bred kunnskap om dimensjonering av militære betongkonstruksjoner
  • har kunnskap om avdelinger i Forsvaret som driver med konstruksjon av anlegg
  • kan oppdatere sin kunnskap om konstruksjoner av anlegg

  Ferdigheter

  Etter fullført emne har kadetten:

  • kan gjøre rede for prosjektering, planlegging og utførelse av veiutbygginger og andre anlegg
  • kan reflektere over hvilke løsninger som er tatt for konstruksjoner av anlegg og justere disse under veiledning
  • kan finne, vurdere og henvise informasjon og fagstoff om konstruksjoner av anlegg og vurdere relevansen for et anleggsprosjekt
  • prosjektere fritt opplagte brukonstruksjoner med bruk av forsvarets brumateriell samt dokumentere prosjekteringen
  • kan beherske relevante faglige verktøy for å prosjektere anlegg i felt

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • planlegge et anleggsprosjekt, som et veganlegg, som deltaker eller leder av gruppe og i tråd med gjeldende krav og regelverk
  • utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor konstruksjon av anlegg og delta i diskusjoner både på norsk og engelsk
  • utveksle synspunkter med andre i Forsvaret med bakgrunn innenfor konstruksjon av anlegg og delta i diskusjoner om sikker- og miljøvennlig praksis
 2. Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, egenstudier, veiledning, felt besøk og oppgaveløsning. 

 3. Følgende inngår som pensum i emnet:

  • Hæren. (2011a). Håndbok for Bruprosjektering i Hæren. Hæren.  (ca. 130 sider)
  • Skogbrukets Kursinstitutt, 2016. Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Skogbrukets Kursinstitutt, Biri, Norge. (ca. 80 sider).

  Tilleggslitteratur

  • Hæren. (2011b). Håndbok for Maskintroppen i felt Hæren.
  • Statens vegvesen (2021). 'N200 Vegbygging' [Internet]. Available [Online] at: https://store.vegnorm.vegvesen.no/svv-proj-1464925.
  • Hæren. 2016. Handbok for militær lastklassifisering. Hæren.
  • Statens vegvesen, 2022. N100 Veg-og gateutforming [WWW Document]. SVV. URL https://store.vegnorm.vegvesen.no/n100 (accessed 1.11.23).
  • Byggesaken, 2019. Anleggsboka Del 2. Byggesaken AS, Oslo.
 4. Vurdering

  Oppgave som skal vurderes etter karakterskala A til F.