Emneside for INGOF3205 Geografisk etterretning

Emnehistorikk
Studiepoeng
20
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Geografisk etterretning

Hva lærer du

Emnet går i dybden på hva geografisk etterretning er og hvordan dette kan utnyttes i en militær kontekst. Emnet dekker hele etterretningsprosessen, herunder identifisering av informasjonsbehov, ulike innsamlingsmetoder, ulike geografiske analyser og ulike metoder for formidling.

Dette innebærer kildevurdering og strukturering av data, herunder etablering, drift og vedlikehold av en geodatabase. Videre tar emnet for seg konseptuell teori og praktisk bruk av ulike analysemetoder. Kadetten utfordres til å kombinere og videreutvikle analysemetoder, samt improvisere ved behov.

Det er fokus på kadettens evne til å samle inn, analysere ulik informasjon og deretter vurdere og presentere relevante resultater. Oppgaveløsningen settes i en militær kontekst hvor kadetten skal bli kjent med rollen som MilGeo-offiser, det legges derfor stor vekt på kadettens evne til muntlig og skriftlig (norsk og engelsk) formidling.

I løpet av emnet vil kadetten gjennomføre Grunnkurs etterretning, eller tilsvarende, som en innføring i etterretning, der hensikten er å få et felles begrepsapparat innenfor etterretning og etterretningsmetodikk som kan nyttes i videre oppgaveløsning.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har kadetten:

  • kunnskap om etterretningssyklusen som metode og verktøy, herunder begrepsapparat, prosessflyt og roller
  • kjennskap til ulike innsamlingsmetoder og deres anvendelsesområder
  • bred kunnskap om hva militærgeografisk informasjon er og hvordan informasjonen kan anvendes
  • kunnskap om det teoretiske fundamentet og modellering av geodatabaser
  • kunnskap om aktuelle geografiske analysemetoder
  • bred kunnskap om hvordan geografiske analyser kan benyttes for å besvare etterretningsfaglige spørsmål
  • oppdatere egen kunnskap omkring geografiske analysemetoder
  • kjennskap til hvordan programmering kan benyttes for å løse ulike geografiske problemstillinger
  • kjennskap til hvordan maskinlæring kan benyttes for å løse geografiske problemstillinger

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • finne informasjonsbehov, for videre å planlegge nødvendig innsamling av geografisk informasjon
  • finne, vurdere og henvise til ulike kilder til geografisk informasjon
  • anvende innsamlet geografisk informasjon ved å strukturere informasjonen hensiktsmessig
  • anvende etterretningsmetode for å utvikle etterretningsbehov og prosessere innhentet informasjon frem til et ferdig etterretningsprodukt
  • anvende sannsynlighetsbegreper/ord i henhold til Forsvarets Etterretningsdoktrine
  • reflektere over informasjonsbehov og finne det vesentlige i pålagte oppgaver
  • anvende geografiske analysemetoder som grunnlag for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid
  • designe og implementere en analytisk GIS-modell, samt vise en grunnleggende forståelse for og bruk av spesialtilpassede modeller
  • selvstendig undersøke og utvide egen kompetanse innenfor fagområdet
  • vurdere når programmering kan benytters som metode for geografisk problemløsning

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • planlegge, lede og gjennomføre en innsamlingsprosess, i tråd med etiske krav og retningslinjer i Forsvaret
  • planlegge og gjennomføre etablering, samt drifte og vedlikeholde en geodatabase
  • kjennskap til Avdeling for geografisk etterretning (AGE) som distributør av geografisk informasjon til Forsvaret
  • planlegge og gjennomføre aktuelle geografiske analysemetoder for å vurdere og besvare relevante informasjonsbehov, i tråd med etiske krav og retningslinjer i Forsvaret
  • planlegge og gjennomføre et omfattende prosjektarbeid på en strukturert måte
  • formidle GIS-analyser både skriftlig, muntlig og visuelt både på norsk og engelsk
 2. Undervisningen organiseres i timeplanlagte arbeidsøkter, hvor studentene jobber med fagstoff som blir presentert både av foreleser og av studentene selv. Alle tradisjonelle forelesninger, samt oppsatte veiledningstimer i plenum, kan bli strømmet og gjort opptak av. Oppgaver/øvinger omfatter problemløsing, diskusjoner, samarbeid og individuelt arbeid. Bruk av relevant programvare vil inngå.

  Mellom de timeplanlagte arbeidsøktene er det nødvendig å arbeide individuelt og/eller i grupper med fagstoff og oppgaver/øvinger.

  I de timeplanlagte arbeidsøktene vil studentene bidra til hverandres læring ved å gi en medstudentvurdering, der man vurderes hverandres arbeid og gir læringsfremmende tilbakemeldinger.

  Emnet vil primært benytte Teams (Office 365) som læringsplattform.

 3. Følgende inngår som pensum i emnet:

  • Knut Grinderud et al. (2016) GIS - Geografiens språk i vår tidsalder (2. utg.) Trondheim: Fagbokforlaget (ISBN 9788245019957)
  • Håndbok Militær Geomatikk (MilGeo) innen landmilitær virksomhet
  • Forsvarets Etterretningsdoktrine (2021)

  Forelesningsnotater, øvingstekster og annen støttelitteratur tilgjengeliggjøres i Teams.

 4. Arbeidskrav

  Emnet består av et obligatorisk arbeidskrav der kadetten skal dokumentere sitt arbeid i en arbeidsmappe. Arbeidsmappen består av resultater og dokumentasjon knyttet til et gjennomgående scenario. Det vil ved oppstart bli presisert hva som skal inngå i arbeidsmappen. Arbeidsmappen må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  For kadetter med gyldig fravær kan eksamen gjennomføres selv om ikke arbeidskravet er gjennomført. Sensur på eksamen vil da bli frigitt når arbeidskravet er bestått.

  Vurdering

  3 ukers individuell hjemmeeksamen (karakterskala: A-F), hvor det skal leveres en skriftlig rapport og digitale produkter. I tillegg skal oppgaven presenteres muntlig på engelsk. Dersom oppgaven ikke kan godkjennes (karakter F), får kadetten anledning til å levere en revidert besvarelse.