Emneside for INGOF3206 Operasjonsmiljøets påvirkning på militære operasjoner

Emnehistorikk
Studiepoeng
15
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Operasjonsmiljøets påvirkning på militære operasjoner

Hva lærer du

Emnet tar for seg relevante verktøy og metoder for å kunne støtte planlegging og gjennomføring av militære operasjoner med fokus på det landtaktiske nivået. Det legges opp til selvstendig problemløsning hvor MilGeo-offiserens bidrag til etterretningsvurderingen (IPOE) i rammen av plan- og beslutningsprosessen (PBP) vektlegges. Emnet skal gi kadetten grunnlag for å kunne reflektere over egne fremgangsmåter og egen funksjon som MilGeo-offiser til støtte for ulike militære beslutningstakere. Det legges stor vekt på studentens evne til muntlig og skriftlig (norsk og engelsk) formidling av produkter.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har kadetten:

  • kunnskap om egen rolle som MilGeo-offiser i en plan- og beslutningsprosess (PBP)
  • kunnskap om prinsippene for Intelligence Preparation of the Operational Environment (IPOE)
  • kjennskap til forskjeller mellom avdelinger i Forsvaret og deres behov i forbindelse med beslutnings- og oppdragsstøtte
  • kunnskap om hvordan værrelaterte faktorer påvirker militære landoperasjoner
  • kjennskap til etiske og miljømessige problemstillinger MilGeo-offiseren kan møte i avdeling
  • kjennskap til hvordan geotekniske metoder kan benyttes for å vurdere mobilitet

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • støtte militære beslutningstakere ved å finne og vurdere relevante informasjonsbehov i rammen av plan og beslutningsprosessen
  • vurdere operasjonsmiljøets innvirkning på landmilitære operasjoner, herunder vær-føre-lys, fysisk -og menneskelig terreng
  • reflektere over egen leveranse basert på beslutningstakers informasjonsbehov
  • finne egne fremgangsmåter og analysemodeller for å løse problemstillinger, samt dokumentere arbeidsprosessen
  • beherske ulike metoder for å representere geografisk informasjon og videre anvende ulike teknikker for kartografisk kommunikasjon
  • beherske begrepene og metodene knyttet til styring og ledelse av MilGeo-prosjekter

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • vurdere operasjonsmiljøet påvirkning på militære operasjoner
  • planlegge og gjennomføre innhenting av relevante værdata og vurdere værets påvirkning på terreng og landmilitære operasjoner
 2. Undervisningen organiseres i timeplanlagte arbeidsøkter, hvor studentene jobber med fagstoff som blir presentert både av foreleser og av studentene selv. Alle tradisjonelle forelesninger, samt oppsatte veiledningstimer i plenum, kan bli strømmet og gjort opptak av. Oppgaver/øvinger omfatter problemløsing, diskusjoner, samarbeid og individuelt arbeid. Bruk av relevant programvare vil inngå.

  Mellom de timeplanlagte arbeidsøktene er det nødvendig å arbeide individuelt og/eller i grupper med fagstoff og oppgaver/øvinger.

  I de timeplanlagte arbeidsøktene vil studentene bidra til hverandres læring ved å gi en medstudentvurdering, der man vurderes hverandres arbeid og gir læringsfremmende tilbakemeldinger.

  Emnet vil primært benytte Teams (Office 365) som læringsplattform.

 3. Følgende inngår som pensum i emnet:

  • Knut Grinderud et al. (2016) GIS - Geografiens språk i vår tidsalder (2. utg.) Trondheim: Fagbokforlaget (ISBN 9788245019957)
  • Håndbok Militær Geomatikk (MilGeo) innen landmilitær virksomhet
  • Forsvarets Etteretningsdoktrine (2021)
  • Stabshåndbok for Hæren (2021)

  Forelesningsnotater, øvingstekster og annen støttelitteratur tilgjengeliggjøres i Teams.

 4. Arbeidskrav

  Arbeidsmappe bestående av resultater og dokumentasjon av et IPOE-arbeid til støtte for en plan- og beslutningsprosess. Det vil ved oppstart bli presisert hva som skal inngå i arbeidsmappen.

  Arbeidsmappen må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  For kadetter med gyldig fravær kan eksamen gjennomføres selv om ikke arbeidskravet er gjennomført. Sensur på eksamen vil da bli frigitt når arbeidskravet er bestått.

  Vurdering

  5 dagers individuell hjemmeeksamen (karakterskala: A-F), hvor det skal leveres en skriftlig rapport og digitale produkter. I tillegg skal oppgaven presenteres muntlig på engelsk.