Emneside for INGOF3207 Ledelse av ingeniøroperasjoner

Emnehistorikk
Studiepoeng
15
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Ledelse av ingeniøroperasjoner

Hva lærer du

Emnet kan betraktes som en bjelke i studieprogrammet, som spenner over flere programfaglige søyler, som et sentralt element i plattformen kadettene bygger videre på når de skal gjennomføre sin ingeniørfaglige bacheloroppgave, forankret i reelle problemstillinger som er bade teknisk og samfunnsmessig relevant. Emnet tar sikte på å utvikle kadettens forståelse for systemtenkning og evne til å se helheten i en problemstilling. Kompetanse som vil gjøre kadetten i stand til å sikre en bærekraftig tilnærming til utvikling og bidra til å gjøre han eller hun i stand til å arbeide profesjonsrettet i en helhetlig og tverrfaglig sammenheng. Emnet oppnår dette ved å ta en tverrfaglig tilnærming som sammenfatter de tekniske kunnskaper, ferdigheter og kompetanser opparbeidet i begge studieretninger.

Emnet utgjør en større praksismodul for anvendelse og videreutvikling av kunnskap og ferdigheter lært gjennom de første årene av studiet. Kadettene skal rekognosere, prosjektere og planlegge gjennomføring av konkrete ingeniørarbeider i felt, for så å organisere og lede en ingeniørenhet i utførelsen av arbeidet. Kadettene vil også få en utvidet forståelse av profesjonsgrunnlaget for ingeniøroffiserer i et internasjonalt samarbeid gjennom en studietur der fokuset er ingeniørroller og ingeniøroppgaver i en internasjonal ramme.

Hensikten med emnet er å gjøre kadettene i stand til å planlegge, prosjektere, budsjettere og gjennomføre relevante praktiske ingeniørprosjekter i et samarbeidsmiljø med andre aktører. Kadettene skal også tilegne seg kunnskaper i å operere i et multinasjonalt miljø, og samarbeide rundt prosjekter med nære allierte.

Kadettene skal forstå ingeniørvåpenets rolle, oppgaver og innsatsmidler, samt kunne anvende denne kunnskapen til å lede planlegging og gjennomføring av ingeniøroperasjoner.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har kadetten:

  • grunnleggende forståelse av modelleringsteknikker, livsløpsanalyser og systemer, sammenhenger mellom tekniske enkeltelementer og systemmessig helhet
  • kjennskap til den systemiske sammenhengen mellom teknologi og andre samfunnsområder
  • kjennskap til krav, metoder og verktøy for teknisk beskrivelse og arbeidstegninger
  • bred kunnskap om teorier og metoder for prosjektledelse, herunder planlegging, organisering, oppfølging og ledelse av ingeniøroperasjoner
  • kjennskap til Forsvarets konsepter for CBRN vern, stillingsbygging og fortifikasjon både praktisk og teoretisk

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • gjennomføre enkel systemmodellering og systemanalyse i tillegg til å formidle resultater av systemdefinisjoner, systemanalyse og -syntese
  • anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor ingeniørfaget og begrunne sine valg
  • bruke begreper og metoder knyttet til styring og ledelse av ingeniøroperasjoner i felt
  • anvende kreative metoder som grunnlag for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid

  Generell kompetanse

  Etter gjennomført emne kan kadetten:

  • gjennomføre en rekognosering med innsamling av relevant informasjon i felt
  • planlegge, lede og gjennomføre en ingeniøroperasjon i et internasjonalt miljø og vurdere om det har blitt utført på en hensiktsmessig måte
  • dele sine kunnskaper og presentere og kommunisere utført arbeid gjennom dokumentasjon med hovedfokus på relevans for Forsvaret
  • kjenne til den historiske utviklingen innenfor ingeniørfagfeltet generelt og den teknologiske utviklingen i ingeniørvåpenet spesielt
  • vurdere etiske, miljømessige, økonomiske og helsemessige konsekvenser innenfor fagfeltet i et livsløpsperspektiv
 2. Emnet er bygget opp som en felles læringsaktivitet for begge spesialiseringene (MilAnlegg og MilGeo) i ingeniørprogrammet. Emnet gjennomføres som prosjekt- og problembasert læring og bygges opp gjennom en kombinasjon av klasseromsundervisning, praksismoduler og stor grad av egenstudie. Vurdering av emnet vil gjøres gjennom en prosjektoppgave som skal løses gjennom gruppearbeid og diskusjoner. Oppgaven vil presenteres som et oppdrag i form av en ordre som kadettene skal jobbe med gjennom hele emnet. Oppgaven vil være tema for diskusjon gjennom forelesningene.

  Emnet er inndelt i følgende tre moduler:

  Praksismodul 1 skal gi kadettene det teoretiske utgangspunktet for å sette de tekniske spesialiseringsemnene i system. Kadettene skal videre rekognosere, prosjektere og planlegge gjennomføring av konkrete prosjekter i felt, herunder gjøre nødvendige forberedelser til å starte gjennomføring i Praksismodul 2.

  I Praksismodul 2 skal kadettene organisere og utføre arbeidet planlagt i Praksismodul 1. Praksismodul 2 vil normalt ha en varighet på inntil tre uker og avsluttes med innlevering av komplett prosjektdokumentasjon. Arbeidet foregår i tett samarbeid med forsvarssektoren, blant annet Forsvarsbygg og ulike avdelinger i Forsvaret, primært Hæren og Luftforsvaret.

  I Praksismodul 3 skal kadettene gjennomføre en studietur der fokuset er ingeniørroller og ingeniøroppgaver i en internasjonal ramme, primært i NATO. Praksismodulen vil gi kadettene kjennskap til internasjonalt samarbeid, og vil gi en utvidet forståelse av profesjonsgrunnlaget for ingeniøroffiserer.

 3. Følgende inngår som pensum i emnet:

  • Andersen, E. S. Grude, K.V. Haug, T. (2015) Målrettet prosjektstyring. NKI Forlaget (kap. 1-8, 10-11)
  • Kjelsberg, R. (2022). Teknologi og vitenskap: Historie, metode, etikk og miljø. I Norbok (2. utgave). Universitetsforlaget. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_pliktmonografi_000009301
  • Forsvarets Overkommando / Hærstaben (1982) Håndbok i feltarbeider alle våpen, Planlegging og ledelse.
  • Forsvarets Overkommando / Hærstaben (1982) Håndbok i feltarbeider alle våpen, hefte 2, Fortifikasjon.
  • Hærens våpenskole (2010) Håndbok for kamuflasje
  • Hærens våpenskole (2017) Håndbok Plan og beslutningsprosess - kompani og eskadron Hefte 2
  • Hærens våpenskole (2019) Håndbok i ingeniørrekognosering
  • Hærens våpenskole (2021) Håndbok for planlegging av ingeniørstøtte på tropps- og kompaninivå
  • Hærens våpenskole (2011) Håndbok for maskintroppen i felt
  • Forsvaret (siste oppdaterte digitale versjon) UD 2-1 Forsvaret sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet
  • Forsvarsbygg (2018) Håndbok for skyte- og øvingsfelt 2020-2022
  • Forsvaret (2020) Forsvarets grunnsyn på ledelse
 4. Vurdering

  Mappevurdering med forprosjektoppgave og prosjektrapport (Bestått / Ikke bestått). Dersom oppgaven ikke kan godkjennes, får kadetten anledning til å levere en revidert besvarelse.