Emneside for INGOF3220 Overlevelse

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Overlevelse

Hva lærer du

Begrepet "Overlevelse" er en oversettelse av ordet «Survivability» som er hentet fra Allied Joint Doctrine for Military Engineering (AJP-3.12). Dette er NATOs doktrine for ingeniøroperasjoner. Begrepet inkluderer tradisjonelt sett alle aspekter av fysisk beskyttelse av personell, våpen, og materiell mot virkninger fra fiendtlige våpen- og deteksjonssystemer og miljøforhold. Beskyttelse i emnet Overlevelse handler hovedsakelig om sikring av militære installasjoner og leirer i inn- og utland, inklusive styrkebeskyttelse, fortifikasjon og sikring av bygg. Emnet utvider begrepet overlevelse til å omfatte elementer fra alle prosjekteringsoppgaver og ansvarsområder i forbindelse med en leiretablering som naturlig tilhører ingeniøroffiseren.

Teorien som bygger opp under emnet er beskrevet i et antall militære standarder, håndbøker og doktriner. Det stilles krav til at kadettene selvstendig finner og benytter tilgjengelig informasjon for å løse relevante problemstillinger i tverrfaglig prosjektering. Problemstillingene vil være i samsvar med prioriterte kompetanseområder ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsbygg og Hærenes Våpenskole. Emnet gjennomføres som en kombinasjon av selvstudie, leksjoner og feltbesøk.

Temaer som kadetten skal jobbe med:

 • Våpenvirkninger;
 • Fortifikasjon, feltmessig og permanent;
 • Sikring av bygg;
 • Relevante deltema innenfor leiretablering i inn- og utland med hovedfokus på «fase 2» etableringer, basert på gjeldende konsept i Forsvaret;

Emnet omfatter et bredt spekter av fagområder og et bredt kompetansemiljø i Forsvaret vil derfor bli benyttet.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har kadetten:

  • bred kunnskap om det teoretiske og empiriske grunnlaget for våpenvirkninger, fortifikasjon og sikring av bygg
  • kjennskap til anbefalte løsninger i gjeldende etableringskonsept i Forsvaret, nasjonalt og internasjonalt
  • kunnskap om kompleksiteten og utfordringene i forbindelse med delprosjektering av en leir, og kjennskap til erfaringer fra tidligere etableringer og oppdrag
  • et godt grunnlag for å kunne oppdatere sin teoretiske og praktiske kunnskap innenfor fagområdet

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • vurdere hvordan planlegging av en militær "fase 2" leir gjennomføres i henhold til gjeldende prosedyrer i Forsvaret
  • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaene på praktiske og teoretiske problemstillinger
  • henvise til anbefalte og egnede beskyttelsestiltak mot våpenvirkninger
  • beherske faglig relevante digitale tegneverktøy og presentasjonsteknikker som benyttes i Forsvaret
  • finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff, samt formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig innenfor temaet overlevelse

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne har/kan kadetten:

  • innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger rundt temaet overlevelse
  • gjennomføre arbeidsoppgaver som risikoanalyser og verdivurderinger på bakgrunn av trusselvurderinger, samt prosjektere ulike sikringstiltak for kritiske objekter og funksjoner
  • planlegge og gjennomføre prosjektoppgaver som strekker seg over noe tid, og som er i tråd med etiske krav og retningslinjer i Forsvaret
  • formidle sentralt fagstoff innenfor temaet overlevelse
 2. Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, egenstudier, veiledning, feltbesøk og oppgaveløsning. 

 3. Følgende inngår som pensum i emnet:

  • Hærens våpenskole (2019) Håndbok i feltetablering
  • Hærens våpenskole (2019) vedlegg til Håndbok i feltetablering, basemateriell
  • Forsvarsbygg (2015 v.2) Etablering i internasjonale operasjoner
  • Forsvarsbygg (2022) Sikringshåndboka, Håndbok i sikring av eiendom, bygg og anlegg mot terror, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet. Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg.
  • Forsvarsbygg (2020) Håndbok i våpenvirkninger og medfølgende temahefter
  • Forsvarsbygg (2020) Håndbok for skyte- og øvingsfelt 2020 - 2022
  • Forsvarets Overkommando / Hærstaben (1982) Håndbok i feltarbeider alle våpen, hefte 2, Fortifikasjon.
  • NATO standardization agency (2021) STANAG 2238 NATO Allied Joint Doctrine for military engineering; AJP 3.12 (kapittel 1)
  • NATO standardization agency (2016) STANAG 2394 NATO Allied Tactical Doctrine for military engineering;  ATP 3.12.1 E. A V. 1 (kapittel 1, 2 (sec. 5 - 6), 4, 5 (sec 1 -7),)
  • NATO standardization agency (2018) STANAG 2632 Deployed force infrstructure ATP 3.12.1.4
  • NATO standardization agency (2016) STANAG 2280 - Test Procedures and Classification of the effects of Weapons on Structures
  • NATO standardization agency  (2018) Joint NATO doctrine for  environmental protection during NATO led military activities AJEPP-4
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2019) Veileder i fysisk sikkerhet
  • Politiets sikkerhetstjeneste (2022) Nasjonal trusselvurdering 2022
 4. Vurdering

  Oppgave som skal vurderes etter karakterskala Bestått / Ikke bestått. Dersom oppgaven ikke kan godkjennes (karakter F), får kadetten anledning til å levere en revidert besvarelse.