Emneside for INGOF3221 Studiepoenggivende praksis

Emnehistorikk
Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Studiepoenggivende praksis

Hva lærer du

Dette er et valgemne. FHS arbeider for å utvikle avtaler med aktuelle etater i Forsvarssektoren der studentene kan gjennomføre praksisen. Studenter kan selv initiere kontakt med en etat, med tanke på praksisplass. I slike tilfeller må dette godkjennes av emneansvarlig i god tid før prakisoppholdets start. Praksisoppholdet kvalifiserer til 7.5 studiepoeng.

Hensikten med emnet er å legge til rette for at kadetten skal gjøre seg erfaringer i å anvende sin fagkompetanse i samarbeid med kolleger i forsvarssektoren og derigjennom utvide sitt perspektiv på egen fagkunnskap. I tillegg vil kadetten gjøre seg erfaringer om ingeniøroffiserens arbeidsoppgaver og yrkesutøvelse, og om hvordan praktiske problemstillinger behandles i arbeidssituasjoner.

Det skal utarbeides en rapport fra praksisoppholdet.

 • Det skal utarbeides en praksisplan.
 • Kadetten skal føre logg for oppmøte og utført arbeid.
 • Kadetten skal levere praksisrapport/sluttrapport som angitt i praksisplanen.

Både etaten og FHS skal stille med kontaktperson/veileder. Praksisoppholdet er formelt godkjent ved signering av avtale mellom etaten/avdelingen, FHS og kadetten.

 1. Kunnskap og ferdigheter

  Etter gjennomført praksisopphold kan kadetten:

  • dokumentere prosjektarbeidet på en korrekt måte etter gjeldende standard
  • redegjøre for hvordan arbeidsoppgaver eller prosjekter ledes
  • redegjøre for ulike arbeidsmetoder eller forskningsmetoder
  • redegjøre for hvordan forsvarssektoren organiseres
  • reflektere over etiske problemstillinger som er relevant for den aktuelle avdelingen.

  Generell kompetanse

  Etter gjennomført praksisopphold kan kadetten:

  • bidra til løsning av ingeniørfaglige problemstillinger,
  • utdype kunnskaper og ferdigheter tilegnet i studiet og bruke dem i praktisk sammenheng.
  • reflektere over hvordan fagkompetanse kan anvendes i samarbeid med kolleger i en virksomhet
 2. Kompetanse tilegnes gjennom aktiv deltakelse i arbeid i forsvarssektoren som er relevant for studieprogrammet.

  Arbeid med utvikling av prosjektrapporten.

 3. Intet.

 4. Vurdering

  Oppgave som skal vurderes etter karakterskala Bestått / Ikke bestått. Dersom oppgaven ikke kan godkjennes (karakter F), får kadetten anledning til å levere en revidert besvarelse.