Emneside for LOG3101 Militær forsyningsledelse

Hva lærer du

Emnet skal gi kadettene kunnskap om logistikkteori og ledelse av forsyningskjeder i en militær kontekst. Emnet skal gi kadettene innsikt i logistikk i materiellets levetid, herunder integrated logistic support som fagområde og arbeidsmetode. Kadettene skal få forståelse for helhetlige logistikkløsninger for anskaffelse av materiell, valg av organisering og hvordan og hvordan dette henger sammen med operativ evne.

 1. Kunnskap:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Beskrive og forklare sentrale og relevante teoretiske emner innen fagområdet logistikk. herunder: 
  • Prinsipper for effektiv logistikk, i en militær kontekst spesielt. Herunder lagring, håndtering av gods og klasseforsyninger.
  • Generelle metoder for analyse av logistisk effektivitet.
  • Logistisk støtte til Forsvarets avdelinger.
  • Logistikk som del av en organisasjons helhetlige oppgaver
  • Ledelse av materiellforsyning og forsyningskjeder tilpasset kontekst.
  • Metoder og verktøy for å gjennomføre vellykkede prosjekter i Forsvaret, og kjennskap til prinsix som prosjektverktøy og prosess.
  • Usikkerhetsstyring i prosjekter og kravutvikling knyttet til prosjektleveranse
  • ILS begreper og nødvendigheten av ILS i materiellanskaffelser
  • Faktorer som påvirker pålitelighet - driftsikkerhet - kostnad og ytelse (maksimere systemtilgjengelighet)
  • Gjeldende logistikkonsepter i forsvaret.
  • Generelle metoder for analyse av emner som påvirker logistisk effektivitet / økonomi. 
  • Kunnskapen skal danne grunnlag for at kadettene senere skal kunne oppdatere, eventuelt utvide sin kunnskap innenfor emneområdet.

   

  Ferdigheter:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Anvende relevant logistisk teori i ulike arbeidssituasjoner innen Forsvarets virksomhetsområde
  • Utføre analyse av logistisk effektivitet i praktiske situasjoner i henhold til teoretiske prinsipper
  • Vurdere hvordan logistikken påvirker militære aktiviteter
  • Fokusere på hvilke krefter som påvirker sluttresultatet, sammenhengen mellom pålitelighet - driftsikkerhet - kostnad og ytelse. 
  • Se emnet i sammenheng med lederskapsrelaterte fagområder, og anvende lederskapsprinsipper på logistiske problemstillinger.

   

  Generell kompetanse:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Bruke sin innsikt i relevante fag- og yrkesrelaterte logistiske problemstillinger innen emnets områder til Forsvarets beste.
  • Bekle stillinger som har et materialadministrativt/ logistisk ansvarsområde, og utføre analyse av logistisk effektivitet og forbedringer av logistisk ytelse
 2. Emnet gjennomføres som modul med kombinasjon av forelesninger, introduksjoner til tema, egenstudie og innleveringer. Emnet vil ha en praksis-komponent hvor besøk til avdelinger som arbeider med emnets problemstillinger er aktuelt.

 3. Litteratur

  • Smith, J. C. D. (ed) (2018) Defence logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited - Kapitlene, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16. 
  • Bø E., Gripsrud G., Nygaard, A. (2018) Ledelse av forsyningskjeder - et logistikk og markedsføringsperspektiv. Fagbokforlaget. Hele boken minus kapitlene 7, 8 og 9.
  • Bø, Eiril., Grønland, S. E., Jahre, M. (2018) Forsyningskjeder og logistikk. Fagbokforlaget. Kapitlene 10, 11 og 14
  • Andersen, E. S., Grude, K. V., Haug, T. (2016) Målrettet prosjektstyring, NKI forlaget. Kapitlene 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • Høiback, H. (2012) Militærteoretisk idéhistorie. Kapittel 3 i Høiback H. & Ydstebø, P. (red) (2012) Krigens vitenskap - en innføring i militærteori. Abstrakt Forlag AS
  • Moore, D. & Antill, P. (2011) From Helen to Helmand - a short history of military logistics. Case 1.1 part 1 (pp 3-23) in: Moore, D. (ed) (2011) Case studies in defence procurement and logistics - Volume 1: From world war 2 to the post cold-war world. Cambridge academic
  • Kirkpatrick, D. (2014) Logistics in land warfare: From the middle ages to the gulf war. Case 1.7 part 1 (pp 173 - 203) in: Moore, D. & Antill, P. (ed) (2014) Case studies in defence and procurement logistics - volume 2: From ancient Rome to the Astute class submarine. Cambridge academic.
  • Tatham, P. & Taylor, T. (2014) Singe service procurement and the British army's main battle tank. Case 2.2 part 2 (pp 229-239) in: Moore, D. & Antill, P. (ed) (2014) Case studies in defence and procurement logistics - volume 2: From ancient Rome to the Astute class submarine. Cambridge academic.
  • Antill, P. & Smith. J. C. D. (2014) Single service procurement and UORs: Buying the British army's new capability. Case 2.3 part 2 (pp 241-259) in: Moore, D. & Antill, P. (ed) (2014) Case studies in defence and procurement logistics - volume 2: From ancient Rome to the Astute class submarine. Cambridge academic.
  • Forsvaret: Direktiv for logistikkvirksomhet (2017) (Kun tilgjengelig via FOBID)
  • Forsvaret: Konsept for logistikk i Forsvaret (2013) (Kun tilgjengelig via FOBID) 

  Støttelitteratur

  Blanchard, B. S. (2003) Logistics engineering and management. Pearson

  Sols, A. (2017) Integrated Logistics Support Amazon CreateSpace Publishing Platform

  Prinsix - Forsvarets metode for prosjektledelse/ prosjektstyring, nettressurser: https://forsvaret.no/prinsix/ 

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Gruppearbeid og evt besøk til relevante avdelinger.

   

  Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen, individuell

  Varighet: 6 timer

  Karakterskala: A-F

  Følgende hjelpemidler kan tas med på eksamen: Smith, J. C. D. (ed) (2018) Defence logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited Bø E., Gripsrud G., Nygaard, A. (2018) Ledelse av forsyningskjeder - et logistikk og markedsføringsperspektiv. Fagbokforlaget Utskrift av kapittel 14 fra boken: Bø, Eiril., Grønland, S. E., Jahre, M. (2018) Forsyningskjeder og logistikk. Fagbokforlaget. Andersen, E. S., Grude, K. V., Haug, T. (2016) Målrettet prosjektstyring, NKI forlaget. (Kapitlene 1, 2, 3, 4, 5, 6 er pensum. Hele boken kan medbringes.) Utskrift av følgende to dokumenter: Forsvaret: Direktiv for logistikkvirksomhet (2017) Forsvaret: Konsept for logistikk i Forsvaret (2013) Utskrift av casebeskrivelser som er brukt i undervisningen.