Emneside for LOG3101 Militær forsyningsledelse

Hva lærer du

Emnet skal gi kadettene kunnskap om logistikkteori og ledelse av forsyningskjeder i en militær kontekst. Emnet skal gi kadettene innsikt i logistikk i materiellets levetid, herunder integrated logistic support som fagområde og arbeidsmetode. Kadettene skal få forståelse for helhetlige logistikkløsninger for anskaffelse av materiell, valg av organisering og hvordan dette henger sammen med operativ evne.

 1. Kunnskap:

  Kadetten..  

  • har bred kunnskap om prinsipper for effektiv logistikk, anvendt i en militær kontekst spesielt. Herunder lagring, håndtering av gods og klasseforsyninger.
  • har bred kunnskap om generelle metoder for analyse av logistisk effektivitet.
  • har kunnskap om logistisk støtte til Forsvarets avdelinger.
  • har kunnskap om organisering, ledelse og styring av materiellforsyning og forsyningskjeder tilpasset kontekst.
  • har bred kunnskap om metoder og verktøy (inkl prosjektverktøy) for å gjennomføre vellykkede anskaffelsesprosesser og investeringer i Forsvaret.
  • har bred kunnskap om ILS begreper (Integrert Logistikkstøtte); nødvendigheten av ILS i materiellanskaffelser og sammenhengen med tilgjengelighet i militære operasjoner.
  • kjenner til faktorer som påvirker pålitelighet - driftssikkerhet - kostnad og ytelse (maksimere systemtilgjengelighet)
  • har kunnskap om gjeldende styrende dokumenter for logistikk i Forsvaret.

   

  Ferdigheter:

  Kadetten..

  • kan anvende relevant logistisk teori i ulike arbeidssituasjoner innen Forsvarets virksomhetsområde
  • kan utføre analyse av logistisk effektivitet i praktiske situasjoner i henhold til teoretiske prinsipper
  • kan vurdere hvordan logistikken påvirker militære aktiviteter
  • kan fokusere på hvilke krefter som påvirker sluttresultatet, sammenhengen mellom pålitelighet - driftssikkerhet - kostnad og ytelse. 
  • kan se emnet i sammenheng med lederskapsrelaterte fagområder, og anvende lederskapsprinsipper på logistiske problemstillinger.

   

  Generell kompetanse:

  kadetten...

  • kan bruke sin innsikt i relevante fag- og yrkesrelaterte logistiske problemstillinger innen emnets områder til Forsvarets beste.
  • kan bekle stillinger som har et materialadministrativt/ logistisk ansvarsområde, og utføre analyse av logistisk effektivitet og forbedringer av logistisk ytelse
 2. Emnet gjennomføres som modul med kombinasjon av forelesninger, introduksjoner til tema, egenstudie og evt innleveringer. Emnet vil ha en praksis-komponent hvor evt besøk til avdelinger som arbeider med emnets problemstillinger er aktuelt.

 3. Obligatorisk arbeidskrav: Gruppe- og individuelt arbeid med pensum. Arbeidskrav må bestås for at kandidaten skal kunne gå til vurdering. 

   

  Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen, individuell

  Varighet: 6 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel:100%

  Alt pensum kan medbringes på eksamen.