Emneside for LOG3103 Logistikk i operasjoner

Hva lærer du

Emnet fokuserer på logistikk i nåtid og logistikkplanlegging på kortere og lengre sikt. Utøvelsen av logistisk understøttelse til militære operasjoner nasjonalt og internasjonalt. Det fokuseres på helheten for logistikk, og hvordan det arbeides for god beredskap med varierende klartider. Emnet søker å kontekstualisere gjennomgått teori til en operativ sammenheng. Emnet inneholder en rundreise til sentrale avdelinger i Forsvaret, herunder NLOGS, FOH og andre taktiske avdelinger, for å få innsikt i den praktiske utførelsen av operasjoner og understøttelsen av operasjoner på flere nivå.

 1. Kunnskap:

  Kadetten..

  • har bred kunnskap om operativ logistikk, samt prinsipielle føringer i plan- og beslutningsprosessen, og faktorer som bidrar til økt operativ evne til Forsvarets enheter.
  • har bred kunnskap om logistikk i spennet fra stasjonær til forsterkende og organisk nivå.
  • har kunnskap om prinsipper for beredskap og hvordan beredskap kan oppnås.
  • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i Forsvaret.
  • har bred kunnskap om nasjonens totalforsvarskonsept, herunder beredskapssystem og planverk..
  • har bred kunnskap om stegene i operativ planlegging på operasjonelt og taktisk nivå med spesielt fokus på logistikkvurderingen
  • har kunnskap om de viktigste problemstillingene innenfor logistikk i operasjoner og fagområdets betydning for militære beslutninger

   

  Ferdigheter:

  Kadetten..

  • kan anvende faglig kunnskap og relevante opplysninger i en plangruppe som logistikkoffiser i Forsvaret på taktisk nivå
  • kan beherske faglige verktøy og uttrykksformer i sin hensiktsmessige kontekst.
  • kan anvende faglig kunnskap for å bidra til å ivareta plan og beslutningsprosessen på taktisk nivå, med vekt på logistikkens rolle.
  • kan beskrive og kontekstualisere prinsipper og konsepter for utøvelsen av logistikk nasjonalt og internasjonalt, også i FN og NATO sammenheng

   

  Generell kompetanse:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • planlegge og gjennomføre logistikkstøtte til Forsvarets operative enheter i fred, krise og krig nasjonalt, og i utenlandsoperasjoner basert på grunnleggende prinsipper
  • utveksle synspunkter om logistikk i et krise- responsperspektiv.
  • formidle om Norsk Nasjonalt Vertslandstøtte konsept i rammen av totalforsvaret, og hvordan det henger sammen med sivilt-militær samarbeid.
 2. Faget vil være både klasserombasert, samt inneha en praksis-komponent hvor besøk til avdelinger som arbeider med emnets problemstillinger vil være aktuelt.

  Det vil inneholde et Crew Resource Management (CRM)-kurs i regi av Kompetansesenteret i navigasjon (NAVKOMP). Kurset vil belyse logistikkrelevant tematikk og se på menneskelige faktorer som kan påvirke forvaltningsarbeid. 

  Kadettene vil delta på relevant On Job Training (OJT) i perioden. Hvor og når avhenger av Forsvarets pågående aktivitet i emnets gjennomføringsperiode, samt avdelinger sin anledning til å ta i mot kadetter. 

  I tillegg vil det gjennomføres erfaringsbriefer fra tidligere logistikkadetter med fersk erfaring med logistikkplanlegging og utførelse. 

 3. Vurderingsform: Prosjektoppgave

  Karakterskala: A-F

  Vekting: 100%