Emneside for LOG3104 Defence Resource Management

Hva lærer du

Kadettene skal gis en innføring i virksomhets- og økonomistyring i Forsvaret og grunnleggende teorier knyttet til virksomhets- og økonomisk styring i offentlig sektor generelt og Forsvaret spesielt. Kadettene gis innføring i teori som danner grunnlaget for fagområdet logistikk, og som er sentral for å kunne forstå kost- nytte betraktninger og prinsipper for effektivisering. Kadettene skal gis innføring i ressursstyring i et større perspektiv i Forsvaret, og hvordan innsatsfaktorene materiell, personell, økonomi, eba og ikt sammen skaper grunnlag for utøvelsen av militære operasjoner. Kadettene skal gis innføring i ERP systemer som gjennomgående styringsverktøy for prosesser knyttet til ressursstyring og logistikk.

 1. LOG 3104 - Defence resource managament

  Kunnskap

  Kandidaten…

  K1 - har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdene virksomhets og økonomistyring og hvordan styring av fagområdene henger sammen med utøvelsen av militær makt.

  K2 - kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdene økonomi- og virksomhetstyring både i offentlig og privat sektor og hvordan denne utviklingen i grove trekk har blitt gjennomført

  K3 - kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene økonomi- og virksomhetstyring. Og samtidig opparbeide kunnskap og forståelse om ulike teoretiske vinklinger innen området

  K4 - har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet og hvordan organisatoriske, politiske og faginteresser kan bruke økonomiske teorier for å ta i bruk ulike styringsmekanismer

  Ferdighet

  Kandidaten…

  F1 - kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra ulikt forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg innen domenet økonomi- og virksomhetstyring.  

  F2 - kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning, hvor kandidaten anvender hensiktsmessige metodiske prinsipper relevant for angitte problemstillinger

  F3 - kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling, hvor dette vurderes inn i en relevant kontekst og relevant teoretisk fundament

  F4 - kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen økonomi - og virksomhetstyring, slik som teorier innen: nytte-/kostnadsanalyser, markedsteorier, prinsipal-agent teori, stordriftsteorier, kjerneprosesser/kompetanse, konkurranseutsetting, outsourcing, benchmarking m.v. (listen er ikke uttømmende)

  Generell kompetanse

  Kandidaten…

  G1 - har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om blant annet hvordan økonomi- og virksomhetstyring kan nyttes av ulike aktører i ressursprioriteringer

  G2 - kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer, hvor kandidaten trekker veksler på opparbeidet kunnskaper og ferdigheter i økonomi- og virksomhetstyring

  G3 - kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer, både i en bedriftsøkonomisk og offentlig kontekst innen økonomi- og virksomhetstyring

  G4 - kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis for en effektiv organisering og bruk Forsvarets ressurspool

  G5 - kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser, og hvordan dette påvirker styringen av Forsvarets organisering, ressursforbruk og prioriteringer

 2. Emnet gjennomføres som modul, med kombinasjon av forelesninger, introduksjoner til tema, egenstudie og innleveringer. Emnet kan ha en praksis-komponent hvor besøk til/fra militære avdelinger som arbeider med emnets problemstillinger kan være aktuelt.

  Emnet legger opp til en større gjennomgående oppgaveløsning som følger metodiske prinsipper til feks en Bachelor oppgave.

 3. Pensum fra fagbøker, ~444 sider

  • Tor Busch og Jan Ole Vanebo, Økonomistyring i det offentlige, 2021, 5te utgave Universitetsforlaget (~259 sider), hele boken er pensum
  • Busch, Johnsen, Klausen, Vanebo , Modernisering av offentlig sektor , 2011 Universitetsforlaget (~28 sider)
   • Kap. 10 Fra tempel til butikk
  • Sørensen og Thomsen, En effektiv offentlig sektor, 2018 Universitetsforlaget (~94 sider)
   • Kap. 1 Innledning
   • Kap. 2 Samfunnsoppdraget
   • Kap. 3 Offentlig virkemiddelbruk
   • Kap. 5 Styrings- og finansieringsformer
   • Kap. 7 Effektivitet i offentlig sektor
  • Lars Fallan og Inger Johanne Pettersen, Bedriftsøkonomiske atferdsteorier, 2016 Fagbokforlaget (~48)
   • Kap. 6 Transaksjonskostnadsteori
   • Kap. 7 Aktørnettverk-teori
  • Per Kristian Mydske, Dag Harald Claes, Amund Lie (2007), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet, 2007 Universitetsforlaget (~15 sider)
   • Kap. 8 Nyliberal militærmakt Mark Christensen

   

  Pensum artikler, ~158 sider

  • The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields (DiMaggio & Powell, 1983), ~14 sider
  • Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay.(Callon, 1984), ~38 sider
  • The roles of accounting in organizations and society. Accounting, Organizations and Society (Burchell et al., 1980), ~23 sider
  • Economics performativity and its consequences for accounting and organizational spaces - the case of public sector reforms (Peter Skærbæk et al., 2022), ~15 sider
  • Consultancy outputs and the purification of accounting technologies, Mark Christensen a, Peter Skærbæk, 2010, ~22 sider
  • Contested organizational change and accounting in trials of incompatibility, Mark Christensena, Peter Skærbækb,c,d,*, Kjell Tryggestad (2019), ~15 sider
  • Managerialism and Profession-Based, Logic: The Use of Accounting Information in Changing Hospitals , Inger Johanne Pettersen and Elsa Solstad, 2014, ~20 sider
  • Hvordan økonomiske teorier har negativ påvirkning på reformer i offentlig sektor. En studie av en politireform, av Peter Skærbæk, Kjell Tryggestad og Mark Christensen, ~11 sider

   

  Støttelitteratur

  • Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, Dag Ingvar Jacobsen, 3dje utg 2015
  • Finansdepartementet Reglement for økonomistyring i staten (RØS), Bestemmelser om økonomistyring i staten (BØS) 2003 FD
  • Forsvarssjefen Direktiv for virksomhetsstyring 2018 Forsvarsstaben
  • Relevante reglement som omhandler offentlige anskaffelser (Lov om offentlige anskaffelser mv.)

   

  Støttedokumentasjon

  • Prosjekt ny Høgskole. Gevinstrealiseringsplan (Prosjekt ny Høgskole, 2017)
  • Modernisering og effektivisering av stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren (McKinsey & Company, 2015)
  • Driftsregnskap FHS perioden 2016 til 2021
  • Doculive skriv relatert til konkuransutsatte områder som omhandler Forsvarets Høgskole
  • Policy for vurdering av kjernevirksomhet i Forsvaret, 2013, FSJ Harald Sunde

   

  I tillegg kan det bli gitt ut relevant og anbefalt støttelitteratur gjennom forelesninger

 4. Eksamen - skriftlig og muntlig

  Skriftlig

  • Individuell hjemmeeksamen, evt grupper på inntil 2 pax
  • Varighet: 48 timer
  • Karakterskala: A-F
  • Andel: 100%
  • Hjelpemidler: Alle hjelpemidler.

  Muntlig

  • Vurderingsform: Individuell muntlig eksamen
   • Ved gruppeinnlevering vil muntlig gjennomføres individuelt
  • Varighet: 30 minutter
  • Karakterskala: justerende karakter på skriftlig , +/- 1 - én - karakter

   

  Skriftlig oppgave

  • Undervisning legger opp til en gjennomgående større oppgave, som følger prinsippene til en større oppgave, for eksempel bachlor oppgaven