Emneside for MAFE4201 Norsk sikkerhetspolitikk fra 1945 til i dag

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Norwegian Security Policy from 1945 to today

Hva lærer du

Dette fordypningsemnet bygger på kjerneemnet «MAKE4102 Politikk og strategi» og gir studentene spesialisert innsikt i norsk sikkerhetspolitikk fra inngangen til den kalde krigen og frem til i dag. Emnet har som utgangspunkt Norges posisjon som småstat i det internasjonale systemet og nordområdenes plass i stormaktenes strategi. Derfor legges det vekt på geopolitikk i nord og utviklingen i Norges forhold til Sovjetunionen/Russland, alliert samarbeid og nasjonale forsvarsanstrengelser. Et annet utgangspunkt for emnet er at sikkerhetspolitisk tenkning må fornyes og tradisjonelle forståelsesmodeller utfordres i takt med at forutsetningene for sikkerheten endres. Samtidig er kunnskap om fortiden nødvendig for å forstå også samtidens utfordringer.

Emnet skal sette studentene i stand til å tenke kritisk og konstruktivt rundt norsk sikkerhetspolitikk. Slik refleksjon fordrer flere typer kunnskap: For det første, kunnskap om norsk sikkerhetspolitisk historie i hele etterkrigsperioden, herunder detaljert innsikt i et utvalg særlig betydningsfulle beslutninger og episoder. For det andre, kunnskap om særlige dilemmaer, hensyn og rammer for den praktiske formuleringen av norsk sikkerhetspolitikk, herunder hvordan nye utviklingstrekk endrer forutsetningene for norsk sikkerhet og strategi. For det tredje, kunnskap om konsepter og analytiske verktøy som er egnet for å forstå norsk sikkerhetspolitikk og begrensningene ved disse. For det fjerde, forståelse for hvilke hensyn som bør overveies og rettlede utformingen av norsk sikkerhetspolitikk og militær maktanvendelse under skiftende betingelser.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har studenten:

  • inngående innsikt i hva som har preget, drevet og formet norsk sikkerhetspolitikk siden inngangen til den kalde krigen og frem til i dag
  • detaljert kunnskap om utvalgte betydningsfulle spørsmål, beslutninger og episoder i norsk sikkerhetspolitisk historie i denne perioden
  • inngående innsikt i hvordan sentrale rammeforhold som geografi, stormaktspolitikk, allianseforhold og internasjonal orden har påvirket og påvirker norsk sikkerhetspolitikk
  • detaljert kunnskap om særlige hensyn og dilemmaer i utformingen av norsk sikkerhetspolitikk
  • kunnskap om viktige konsepter og teorier som kaster lys over norsk sikkerhetspolitikk, og nytten og begrensningene ved disse
  • innsikt i aktuelle strategiske utviklingstrekk og hvordan de utfordrer og besvares i norsk sikkerhetspolitikk

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan studenten:

  • analysere kontinuitet, endring og brudd i norsk sikkerhetspolitikk siden inngangen til den kalde krigen og frem til i dag
  • analysere rammefaktorer, hensyn og dilemmaer for/i utviklingen og utformingen av norsk sikkerhetspolitikk i denne perioden
  • anvende og forholde seg kritisk til ulike analyseperspektiv
  • kritisk vurdere hvorvidt politiske beslutninger og bruk av militærmakt samsvarer med hovedlinjer i norsk sikkerhetspolitikk
  • selvstendig vurdere sikkerhetspolitiske utfordringer og strategiske valg for Norge

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan studenten:

  • reflektere kritisk rundt og diskutere militærmaktens muligheter og begrensninger i lys av relevante politiske og strategiske rammeforhold
  • utvikle militærfaglige vurderinger og ta beslutninger som militær leder som forvalter spesialisert innsikt i norsk sikkerhetspolitikk
 2. Emnet organiseres i form av seminarundervisning, med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid- og diskusjon. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene, herunder gjennom forventninger knyttet til forberedelser, diskusjon mellom studenter og studenter-faglærere, og pensumbaserte oppgaver med felles gjennomgang og ansvar for tilbakemelding. Digitale løsninger blir valgt når det er hensiktsmessig.

 3. Hjemmeeksamen, varighet 3 dager, maks. 3000 ord. Karakterskala A-F.