Emneside for MAFE4202 Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Military Leader- and Management Development in Theory and Practice

Hva lærer du

God ledelse er avgjørende for Forsvarets operative evne, og sjefer/ledere på alle nivåer har et særskilt ansvarlig for tilrettelegging og oppfølging av leder- og ledelsesutvikling i egen avdeling. Emnet skal gi studentene et helhetlig bilde av sentrale forhold som påvirker utforming og utførelse av militær leder- og ledelsesutvikling (på midlere og høyere nivå) i Forsvaret, med særlig vekt på Forsvarets ledelsesfilosofi - oppdragsbasert ledelse. Det er en målsetting at studentene skal kunne identifisere og gjenkjenne leder- og ledelsesutviklingsbehov i organisasjonen, samt kunne planlegge for, og gjennomføre tiltak i den hensikt kunne å øke potensialet for samvirke internt og eksternt, og bidra til en felles profesjonell leder- og læringskultur. Emnet er spesielt innrettet mot å gi dybdeinnsikt i teoretiske og praktiske aspekter knyttet til leder- og ledelsesutvikling innen den militære profesjons særegne ledelsesdoktrine, med vekt på kommunikasjon, samarbeid, utvikling og læring. Dette handler på den ene siden om lederens personlige utvikling, og å kunne tilrettelegge for effektive ledelses- og beslutningsprosesser tilpasset den militære organisasjonens behov på gruppe og organisasjonsnivå. Dette fordrer faglig fornyelse basert på både forskningsbasert kunnskap, men også refleksjon over, og læring av, nye ledererfaringer.

 1. Kunnskaper

  Etter endt emne skal studenten:

  • Ha inngående kunnskap om sentrale teorier, metodiske tilnærminger, modeller og utviklingstrekk som ligger til grunn for god leder- og ledelsesutvikling.

  • Ha inngående kunnskap om dynamikken i leder- og ledelsesutvikling, herunder vurdere nytt tilfang av teori/empiri på området, og argumentere for dette i utviklingsarbeid og egen praksis.

  • Ha inngående kunnskap om Forsvarets (overordnede) leder- og ledelsesutviklingsprosesser.

  .Ferdigheter

  Etter endt emne skal studenten:

  • Kunne analysere problemstillinger knyttet til leder- og ledelsesutvikling i forsvarssektoren i et individ-, gruppe- og organisasjonsperspektiv

  • Kunne både anvende, og vurdere Forsvarets særegne, og andre egnede verktøy for leder- og ledelsesutvikling.

  • Kunne identifisere, analysere og drøfte fremtredende dilemmaer og utfordringer knyttet til leder- og ledelsesutvikling i Forsvaret, både fra individ-, gruppe- og organisasjonsperspektiv

  Generell kompetanse

  Etter endt emne skal studenten kunne:

  • Bidra til utviklingen av en kultur for læring og utvikling ved egen avdeling og i Forsvaret

  • Bidra til økt samvirke og en felles profesjonell lederkultur på tvers av forsvarsgrener

  • Bidra til utvikling av ledelsesprosesser, herunder kommunikasjon og samarbeid

 2. Utgangspunktet er at studentene har et generelt bredt erfaringsgrunnlag fra praktisk ledelse. Emnets pedagogiske grunnlag tar utgangspunkt i studentaktiv læring gjennom deling av, og refleksjon over egne og andres erfaringer knyttet til ledelse, og utviklingsprosesser. Det vil bli lagt særlig vekt på arbeid i dyader, mindre grupper og i rammen av seminarer.

  Undervisningen bygger på prinsippet om samstemthet, med en tydelig sammenheng mellom emnets læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Basert på såkalt «hybrid læring», skal studentene erfare ulike læringsformer som for eksempel direkte og innspilte forelesningsvideoer, nettmøter, gruppediskusjoner, problembaserte arbeidsoppgaver, seminarer, arbeidskrav, refleksjon, selvstudium og skriftlig oppgaver.

 3. Én individuell skriftlig oppgave på inntil 3500 ord som skrives gjennom emnets varighet. Vurderingsuttrykk: A-F.