Emneside for MAFE4210 Militære operasjoner og operasjonskunst i det 21. århundre

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Operational Art in the 21st Century

Hva lærer du

Operasjonskunst er definert i NATO som "The employment of forces to attain strategic and/or operational objectives through the design, organization, integration and conduct of strategies, campaigns, major operations and battles". Studier av operasjonskunst kan ha forskjellige vinklinger for eksempel som enten fenomen eller metodologi. Dette kurset handler om det siste.

Dette emnet vil bygge på kjerneemnet «Militær strategi og fellesoperasjoner», og går i dybden på de forhold som påvirker operasjonskunst som metodologi i nåtid, og vurderer det opp mot trender og prediksjoner omkring fremtidens operasjonsmiljø, samt pågående tenkning omkring fremtidige operasjonskonsepter. Emnet skal gi studentene grunnlag for kritisk tenkning til å drøfte forhold omkring nåværende metode. I den sammenheng vil emnet også dekke vitenskapsteori relatert til metoden, og andre sammenlignbare metoder/delmetoder som kan være relevante for å utvikle operasjonskunst som metodologi i takt med tiden i det 21. århundre.

Med operasjonskunst som metodologi siktes det til operasjonsplanlegging og beslutninger knyttet til dette. Slike beslutninger er basert på forståelsen av operasjonsmiljøet, herunder dets aktører, og alternative handlemåter for å oppnå egen målsetting. Militær operasjonsplanlegging har som oppgave å frembringe et så godt beslutningsgrunnlag som tiden tillater. Kunnskap om disse metodene, og om forhold som påvirker den, står sentralt i utøvelsen av den militære profesjonen.

"Kunst" som metodologi er organisasjonsmessig nivåuavhengig, men emnet vil benytte det operasjonelle kommandonivået som hovedperspektiv.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har studenten:

  • Inngående kunnskap om operasjonskunst som metodologi.
  • Kunnskap om planleggingsmetoder for militære operasjoner på strategisk, operasjonelt, og taktisk nivå.
  • Kunnskap om vitenskapsteori relatert til militær operasjonsplanlegging.
  • Kunnskap om det militærteoretiske grunnlaget for samtidens operasjonskunst benyttet i doktriner i NATO og USA.
  • Kunnskap om forhold som påvirker fremtidens operasjonskunst.
  • Kunnskap om andre teorier, metoder, konsepter, og verktøy (inkludert teknologi) operasjonskunst potensielt kan utnytte, og etiske utfordringer knyttet til dette.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan studenten:

  • Analysere og forholde seg kritisk til eksisterende militærteori, fortolkninger, og metoder innenfor militær operasjonsplanlegging i NATO og USA.
  • Analysere og forholde seg kritisk til militære operasjonelle problemstillinger, og arbeide selvstendig og som deltager i en militær operasjonell plangruppe.
  • Analysere og forholde seg kritisk til militærteori for operasjonskunst, og anvende denne til å selvstendig strukturere og formulere faglige resonnementer.
  • Bruke relevante metoder for forskning og bidra til doktrineutvikling på en selvstendig måte.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan studenten:

  • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å kritisk vurdere militærteori, gjeldende doktriner og praksis, og konstruktivt bidra til doktrineutvikling.
  • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å bidra selvstendig og konstruktivt i plangrupper på strategisk, operasjonelt, og taktisk nivå.
 2. Emnets pedagogiske innretning er problembasert læring og mapping av tekstene, kunnskapen og spenningene innen forskjellige syn på operasjonskunst, der studentene skal utvikle ferdighetsutbyttene gjennom å diskutere spørsmål relatert til kunnskapsutbyttene i seminarer og jobbe med disse. Grunnlaget for diskusjonen er såkalt «hybrid læring», der studentene skal erfare ulike studentaktive læringsformer som direkte og innspilte forelesningsvideoer, selvstudium, praktiske gruppeoppgaver, refleksjon, problembaserte skriftlige arbeidskrav, og seminarer. En gruppe-presentasjon av forståelsen av operasjonskunst og en skriftlig eksamen skal utvikle og demonstrere de generelle kompetanseutbyttene.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Arbeidskrav

  Det er to arbeidskrav i emnet

  • Gruppepresentasjon av mapping og funn

  • Velge 20% pensum og problemstilling til eksamen

  Begge arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent

  Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  Vurdering

  Eksamen er én individuell skriftlig oppgave på inntil 3000 ord gjennom emnets varighet. Oppgaven skrives over en egen valgt problemstilling knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene, og som inkluderer selvvalgt pensum. Vurderingsutrykk: A-F.