Emneside for MAKE4301 Praksisarena Comprehensive Shield

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Practice Arena Comprehensive Shield

Hva lærer du

Kjernen i Forsvarets virksomhet er planlegging, ledelse, gjennomføring og understøttelse av militære operasjoner. Det sentrale utgangspunktet for praksisarenaen er at en offiser må forstå det unike ved krig og konflikters natur, og at militære operasjoner alltid gjennomføres mot tenkende motstandere med motstående vilje. Krig og konflikt dreier seg dermed om organisert statssanksjonert utøvelse av voldsmakt, rettet mot både statlige eller ikke-statlige aktører.

For offiserer som planlegger, leder, gjennomfører og understøtter militære operasjoner, uansett nivå, er det avgjørende at de kjenner og forstår både intensjoner og mål på høyere nivå og muligheter og begrensninger ned i organisasjonen.. Utøvelsen av operasjonskunst, altså hvordan politiske beslutninger og føringer blir omsatt til konkrete militære handlinger, og samspillet mellom det som tradisjonelt er blitt betegnet som militærstrategisk, operasjonelt og taktisk nivå, har derfor en sentral plass i praksisarenaen.

Praksisarenaen på FHS’ masterprogram bygger på og fungerer som en syntese for programmets tidligere gjennomførte kjerneemner.  Den skal gi studentene fordypede kunnskaper og innsikt i relevante forhold som påvirker planlegging, ledelse, gjennomføring og understøttelse av militære operasjoner på militærstrategisk og operasjonelt nivå. Praksisarenaen setter søkelys på den planleggingsaktiviteten som gjennomføres på militærstrategisk og operasjonelt nivå, og på forhold som påvirker den militær problemløsning på disse nivåene.

 1. Det er ikke utviklet egne læringsutbytter for Praksisarenaen, men læringsaktiviteten skal bidra til å realisere læringsutbyttene på programnivå. Den er særlig viktig for oppnåelsen av de læringsutbyttene som handler om å se metode, politikk og strategi, militær ledelse og militære operasjoner i sammenheng, når det gjelder å omsette ervervede kunnskaper og ferdigheter til praksis, og når det gjelder å kombinere erfaringsbasert og akademisk kompetanse. I tillegg har den stor betydning for oppnåelse av de læringsutbyttene som handler om å samarbeide og å løse oppdrag i fellesskap, og når det gjelder å ta i bruk evnen til å vurdere problemstillinger og arbeidsoppgaver på en kritisk og analytisk måte. Den skal øke deltakernes forståelse av sammenhengen mellom politiske rammebetingelser og militær handling, og deres evne til å bruke denne forståelsen som militær leder og rådgiver.

  For å synliggjøre hvordan praksisarenaen skal bidra til å oppnå disse overgripende læringsutbyttene er det utviklet mer konkrete læringsmål for praksisarenaen.

  Kunnskapsmål

  Etter gjennomført praksisarena har studenten:

  • fordypede kunnskaper om prosesser og prosedyrer som anvendes i et operasjonelt hovedkvarter i forbindelse med gjennomføringen av en fellesoperasjon.
  • fordypede kunnskaper om hvordan politiske målsettinger og føringer, etiske forhold, juridiske rammer, kultur- og kjønnsforhold, og samarbeid med internasjonale- og ikke-statlige organisasjoner påvirker gjennomføringen av fellesoperasjoner.

  Ferdighetsmål

  • Etter gjennomført praksisarena kan studenten: (under veiledning) anvende prosesser og prosedyrer som nyttes i et operasjonelt hovedkvarter under gjennomføringsdelen av en fellesoperasjon.
  • anvende teoretisk kunnskap om politiske og rettslige rammebetingelser, militærstrategiske føringer, etterretningsinformasjon og informasjon om operasjonsmiljøet i gjennomføringen av fellesoperasjoner.
  • vurdere hvordan komplekse problemstillinger kan håndteres og koordineres i de tre tidshorisontene (current, mid-term, long-term) under gjennomføring av en fellesoperasjon.

  Kompetansemål

  Etter gjennomført praksisarena har studenten

  • økt kompetanse i tverrfaglig samarbeid og felles problemløsning
  • erfaring med å bruke erfaring, kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver innen det militærfaglige området
 2. Under gjennomføringen av praksisarenaen vil studentene bekle utvalgte stillinger i et deployert NATO-hovedkvarter (Joint Task Force Headquarters (JTF HQ)). Hensikten med dette er at studentene skal erfare hvordan de militære innsatsene interageres og samordnes opp imot overordnet politisk og strategisk nivå (NAC/NATO HQ og SHAPE), underliggende taktisk nivå (taktiske styrkesjefer), og ulike sivile aktører og samarbeidspartnere (International Organizations (IO) og Non-Governmental Organizations (NGO)) under gjennomføringen av militære operasjoner.

 3. Praksisarenaen inngår som et godkjent/ikke-godkjent arbeidskrav på masterprogrammet. For å få arbeidskravet bestått, krever skolen fullverdig deltagelse i form av både tilstedeværelse og faglige bidrag.