Emneside for MAO5101 Masteroppgave

Emnehistorikk
Studiepoeng
30
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Master thesis

Hva lærer du

Masteroppgaven er et avgrenset og selvstendig forskningsarbeid innen det tverr- og flervitenskapelige feltet militære studier. Oppgaven skal være et individuelt arbeid som skrives under veiledning, og skal knytte an til/bygge videre på ett eller flere av emnene som inngår i masterprogrammet. Studentene forventes å bidra til kunnskapsutviklingen innen en eller flere av de relevante fagdisiplinene.

Masteroppgaven skal være en kritisk, systematisk analyse som tar utgangspunkt i en presis problemstilling og et begrunnet metodevalg. Oppgaven skal inneholde en refleksjon om studiens verdi for fagfeltet og/eller det militære.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har studenten:

  - Inngående kunnskap om hvilke krav som stilles til et selvstendig forsknings- og utviklingsarbeid.

  - Inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metode innen fagfeltet militære studier, og om sammenhengen mellom disse og (militær) praksis.

  - Avansert kunnskap innen fagområdet og spesialisert kunnskap om problemstillinger, teorier og metodiske tilnærminger som angår masteroppgavens tema.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan studenten:

  - Planlegge, lede og gjennomføre en avgrenset vitenskapelig studie innen fagfeltet militære studier

  - Stille presise forskningsspørsmål og utforme et forskningsopplegg for å besvare disse på en måte som bidrar til ny relevant kunnskap.

  - Fremstille funnene fra en militærfaglig studie i tråd med vitenskapelige kriterier og krav, og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

  - Beherske god sitat- og referansepraksis samt andre nærmere definerte formelle krav til en vitenskapelig tekst på dette nivået.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan studenten:

  - Analysere relevante fag- yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, både i vitenskapelig sammenheng og gjennom sin profesjonsutøvelse.

  - Bidra til faglig basert nytenking og i innovasjonsprosesser.

  - Forstå, analysere og diskutere militærfaglige problemstillinger i ulike kontekster (f.eks. vitenskapelige, profesjonelle og samfunnsmessige).

  - Formidle og kommunisere om FoU-basert kunnskap internt i forsvarssektoren og overfor en bredere offentlighet.

 2. Forslag til mulige oppgavetema, inkludert aktuelle veiledere, presenteres av fagmiljøene ved FHS hvert studieår. Studentene kan velge ett av disse, eller et egendefinert tema. Veileder utpekes av dekan FHS etter forslag fra programansvarlig i samråd med fagmiljøene. Tema godkjennes av programansvarlig, endelig problemstilling og prosjektplan av veileder. Veiledning er obligatorisk, og studenten inngår en skriftlig veiledningsavtale med veileder og FHS. Veileders tidsbruk per oppgave er beregnet til 30 arbeidstimer, inkludert 10 timers direkte studentkontakt.

 3. Selvvalgt

 4. Arbeidskrav

  • deltakelse på prosjektseminar 

  • deltakelse på selvvalgt metodekurs

  Innlevering og vurdering

  Oppgaven kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk.  

  Masteroppgaven skal være et sammenhengende skriftlig arbeid på 17 000- 25 000 ord (forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste samt evt. tabeller, illustrasjoner og vedlegg regnes ikke med).

  Masteroppgaven vurderes i karakterskala A-F. Etter vurdering av selve oppgaven avholdes justerende muntlig eksamen.