Emneside for MAVE4210 Militærteknologi og innovasjon

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Military Technology and Innovation

Hva lærer du

Emnet Militærteknologi og innovasjon skal gi studentene økt kunnskap om sammenhengene mellom Militærmakt, teknologi og innovasjon. Emnet skal gi dypere forståelse for hvordan militære organisasjoner innoverer og hvordan teknologisk utvikling kan påvirke krigens karakter og utviklingen av fremtidige operasjonskonsepter. Videre skal emnet utvikle analytiske evner og bidra til kritisk tenkning omkring sammenhengen mellom forskning, hurtig teknologisk utvikling, forsvarsplanlegging (politikken) og operativ evne (militære operasjoner). Forsvarets operative evne avhenger av effektiv anvendelse av moderne teknologi. Dette forutsetter at den militære profesjonsutøveren og teknologer evner å samvirke effektivt for å skape innovasjon. På bakgrunn av dette vil emnet også utforske og øke forståelsen for muligheter og utfordringer som oppstår i skjæringspunktene mellom innovasjon, effektiv teknologianvendelse, etiske, rettslige og operativ evne. 

Emnegjennomføringen deles inn i tre deler:

1. Innovasjon, teknologi og teoretiske rammeverk.

2. Etiske, moralske og rettslige rammer.

3. Militært entreprenørskap.

 1. Kunnskap 

  Kandidaten: 

  • har kjennskap til teknologiområder som sammen med organisering og doktriner vil påvirke utviklingen av militærmakt i framtiden.

  • har kjennskap til ulike teorier og metoder for prediksjon og framtidsforskning og forstå deres muligheter og begrensninger.

  • har kjennskap til hvordan sosiale grupper påvirker innovasjon og teknologiutvikling.

  • har kjennskap til sentrale rettslige og etiske faktorer knyttet til moderne teknologi, særlig utvikling og bruk av autonome våpen.
  • har inngående kunnskap om forsvarspesifikke kognitive fallgruver som kan oppstå i sammenheng med analyse av militære framtidsbehov.

  • har avansert kunnskap om hvordan innovasjon kan bre seg i militære organisasjoner (diffusjon av innovasjon).  

  • har avansert kunnskap om hvordan teknologiske framskritt knyttet til militærmakt påvirker det strategiske miljøet. 

  Ferdighet 

  Kandidaten: 

  • kan analysere og tenke kritisk om hvordan teknologiutviklingen påvirker og endrer utøvelsen av militærmakt.

  • kan analysere det strategiske miljøet og fremstille løsninger ved å kombinere fremvoksende teknologi med videreutvikling av doktriner og planer.

  • kan tenke kritisk om hvordan rettslige rammer og etiske og sosiale perspektiver på teknologiutvikling påvirker mulighetene for utvikling og bruk av moderne teknologi til utøvelse av militærmakt.
  • kan gjennomføre selvstendig, avgrenset forskning knyttet til Militærteknologi og innovasjon under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

  • kan anvende metoder for framtidsforskning som verktøy i utviklingen av militærmakt.

  Generell kompetanse 

  Kandidaten: 

  • kan analysere relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger knyttet til militærmakt, militærteknologi og innovasjon.

  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til militærteknologi, både med spesialister og til allmenheten.

  • kan bidra til nytenking knyttet til anvendelse av teknologi i prosesser knyttet til konseptutvikling og doktrineutvikling og militær planlegging.

 2. Emnet gjennomføres delvis digitalt med en kombinasjon av synkrone forelesninger og tilknyttende seminarer, og asynkrone videoforelesninger som har til hensikt å øke studentenes fleksibilitet. I den første delen settes det også av tid til egenstudier slik at studenten gis anledning til å sette seg inn i pensumlitteratur.

  Den andre delen har til hensikt å vise hvordan rettslige rammer samt etiske og sosiale perspektiver på teknologiutvikling påvirker mulighetene for utvikling og bruk av moderne teknologi til utøvelse av militærmakt. Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid, med flere eksterne bidragsytere for å gi et bredest mulig perspektiv.

  I den tredje og siste delen settes de ulike elementene sammen til en helhet. I denne delen vil det bli gjennomført et besøk hos en teknologiutvikler fra innenfor norsk forsvarsindustri Til slutt gjennomføres det et krigsspill der studentene jobber i team, hvor hensikten er å praktisere innovasjon og militært entreprenørskap innenfor rammen av et gitt strategisk scenario.

 3. Pensumlisten er ikke fullstendig, mindre endringer kan forekomme.

  Lenke til Leganto:

  https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2848989290002275

 4. Arbeidskrav

  Studenten skal gjennom emnet gjennomføre tre arbeider som samlet vil bli vurdert som godkjent/ ikke godkjent:

  1. Skriftlig kritikk av en teori, eller artikkel som inngår i emnets pensum.

  2. Utvikle emnerelevant digitalt innhold i form av en (podcast, wiki- eller -bloggartikkel).

  Godkjent arbeidsmappe er en forutsetning for å avgi skriftlig eksamen.

  Vurdering

  Eksamen er én individuell skriftlig oppgave på inntil 3000 ord over tre uker. Det vil bli gitt anledning for veiledning underveis. Vurderingsuttrykk: A-F.