Emneside for MAVE4220 Russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Russian Defence and Security Policy

Hva lærer du

Emnet har som mål å gi grunnlag for selvstendig refleksjon over Russland som forsvars- og sikkerhetspolitisk aktør. Utgangspunktet er dagens situasjon: Russland har brutt med kjernen i etterkrigsordningen i Europa - grensenes ukrenkelighet og respekten for staters suverenitet. Hvordan kan dette forstås? Hvorfor bruker Russland, som første stormakt i Europa siden andre verdenskrig, militærmakt til territoriell ekspansjon?

Emnet gir studentene en innføring i trekk ved, og grunnlaget for, russisk utenrikspolitisk og forsvars- og sikkerhetspolitisk tenkning og praksis. Det gis en introduksjon til historiske bakgrunnsfaktorer, samt til ideologiske, innenrikspolitiske og internasjonale faktorer som kan bidra til å forstå dagens situasjon. Emnet ser også på spørsmålet om Putin-regimets maktgrunnlag. Studentene får en introduksjon til russisk militær strategi og sentrale russiske militærstrategiske begreper. Russisk bruk av militærmakt drøftes, deriblant i sammenheng med asymmetriske og ikke-militære virkemidler som brukes i kombinasjon for å nå militære og politiske målsetninger. Ulike syn og forklaringstyper vil bli presentert og diskutert.

Emnet passer for studenter både med og uten forkunnskaper om Russland. Emnet er frittstående, men bygger videre på deler av læringsutbyttet fra MAKE4102 Politikk og strategi. Studentene får et bredt kunnskapsgrunnlag for forståelsen av Russland som sikkerhetspolitisk aktør og derved innsikt i forhold som påvirker norsk sikkerhetspolitikk på fundamentalt vis. Når dette skrives, er den videre utviklingen i krigen i Ukraina uviss, deriblant forholdet mellom Russland og Ukrainas vestlige støttespillere. Den detaljerte utformingen av innholdet i emnet vil derfor måtte skje nærmere emnestart.

 1. Kunnskap 

  Etter fullført emne har studenten: 

  • innsikt i sentrale trekk ved det dominerende russiske synet på internasjonal politikk og Russlands plass i verden 

  • kunnskap om historiske, ideologiske, innenrikspolitiske og internasjonale faktorer som påvirker russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk 

  • forståelse av hovedtrekkene i russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk 

  • innsikt i sentrale trekk ved russisk trusselpersepsjon 

  • kunnskap om hovedtrekkene i russisk militærstrategi

  • spesialisert kunnskap om den russiske tilnærmingen til bruk av militærmakt i kombinasjon med ikke-militære virkemidler 

  Ferdigheter 

  Etter fullført emne kan studenten: 

  • analysere særtrekk ved russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, deriblant ut fra russiske historiske, ideologiske og politiske forutsetninger 

  • anvende de viktigste russiske strategiske begrepene i analysen av hovedlinjer i russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk 

  • se Russlands militære virkemidler og målsetninger i sammenheng med ikke-militære virkemidler og målsetninger 

  Generell kompetanse 

  Etter fullført emne har studenten: 

  • forståelse av Russland som sikkerhetspolitisk aktør 

  • evne til å analysere russisk sikkerhetspolitikk ut fra et russisk perspektiv 

  • evne til å anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye hendelser og utviklingstrekk der Russland er involvert 

 2. Emnet vil i stort omfang være basert på ulike former for seminarer og gruppearbeid, der selvstendig arbeid med pensumtekster vil være et viktig utgangspunkt. Det vil være et begrenset innslag av kateterforelesninger. Ordningen forutsetter at studentene deltar aktivt i undervisningen. Pensumlisten vil inneholde tekster av vestlige og russiske forfattere, samt et utvalg oversatte russiske originaltekster. Emnet vurderes gjennom ett skriftlig arbeid.

 3. Én individuell skriftlig oppgave på inntil 3000 ord gjennom emnets varighet. Vurderingsuttrykk: A-F. Det tilbys veiledning i arbeidet.