Emneside for MAVE4230 Militær logistikk

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Military Logistics

Hva lærer du

Logistikk er en forutsetning for å skape beredskap og utholdenhet for militære operasjoner i fred, krise og krig. Dette valgemnet tar utgangspunkt i politiske og strategiske rammebetingelser for militære operasjoner og hvordan disse rammebetingelsene influerer den operative logistikken på operasjonelt og taktisk nivå. Emnet gir inngående kunnskap om hvordan logistikk gir Forsvarets kapasiteter reaksjonsevne, utholdenhet, tilgjengelighet, deployerbarhet samt interoperabilitet og gjennom dette bidrar til oppnåelse av operative krav og økt militær evne.

Emnet gir avansert kunnskap om logistikk som et sentralt aspekt i militære operasjoner. Med basis i relevant forskning innen logistikk, militær logistikk og Defence Supply Chain Management, relevante doktriner og konsepter samt erfaringsbasert kunnskap, tar emnet for seg hvordan logistikk planlegges, ledes og gjennomføres under styrkeoppbygging og under militære operasjoner. Det tas utgangspunkt i det fellesoperative nivået, og legges spesiell vekt på muligheter og utfordringer ved tettere integrering mellom den sivile (kommersielle) og den militære delen av de militære forsyningskjedene. Det fokuseres på forholdet mellom ulike interne og eksterne aktørers interesser, herunder politikk, forsvarsøkonomi (investering og drift) samt avhengighetene mellom ulike innsatsfaktorer og hvordan dette påvirker evnen til å oppnå ønsket effekt.

 1. Kunnskap 

  Etter fullført emne har studenten:  

  • Inngående innsikt i politiske, strategiske og operasjonelle føringer for Forsvarets valgte logistikkløsninger.  

  • Inngående kunnskap om relevante teorier, doktriner og prinsipper for utforming av militære forsyningskjeder. 

  • Spesialisert innsikt i organisatoriske, interorganisatoriske og kulturelle utfordringer relatert til koblingen mellom den sivile og militære delen av logistikksystem. 

  • Inngående innsikt i ulike logistiske faktorer og hvordan avhengighetsforholdet mellom disse påvirker hvordan militære effekter kan oppnås. 

  Ferdigheter 

  Etter fullført emne kan studenten: 

  • Tenke logisk og analytisk om teorier, modeller og konsepter relatert til samhandling mellom aktører i militære logistikksystemer. 

  • Anvende forskningsbasert kunnskap om logistiske prinsipper og logistikk i operasjoner for å foreslå hensiktsmessige logistikkløsninger. 

  • Vurdere hvordan ulik design av logistikkløsninger bidrar til operativ effekt under operasjoner. 

  • Vurdere hvordan militære logistikkløsninger bidrar til å skape utholdenhet over tid når operasjoner planlegges, ledes og gjennomføres. 

  Generell kompetanse 

  Etter fullført emne kan studenten: 

  • Reflektere kritisk over Forsvarets verdimessige, etiske og juridiske grunnlag generelt samt relatert til planlegging og utøvelse av logistikk. 

  • Kritisk reflektere over den militære profesjon og det ansvar logistikkoffiseren har som kontaktledd mellom sivile og militære ressurser. 

  • Kritisk reflektere over hvordan ulike aktørers interesser påvirker valg av logistikkløsninger på ulike måter 

  • Formidle faglig kunnskap både skriftlig og muntlig, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor det militære fagområdet og med personer utenfor forsvarssektoren. 

 2. Emnet gjennomføres med en studentaktiv læringsform med kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og egenstudier.

  Emnet inneholder to individuelle arbeidskrav knyttet til henholdsvis Tema 1 og Tema 2, i tillegg til en tre-dagers hjemmeeksamen

 3. Lenke til Leganto:

  https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2854649650002275

   

  Bø, E., Grønland, S. E., & Jahre, M. (2018). Beskrive og analysere forsyningskjeder. I Forsyningskjeder og logistikk (s. 249-272). Fagbokforlaget.

  Castelvecchi, D. (2016). The Black Box of AI. Feature News, 538(6), 20-23.

  Erbel, M., & Kinsey, C. (2018). Think again - supplying war: Reappraising military logistics and its centrality to strategy and war. Journal of Strategic Studies, 41(4), 519-544. https://doi.org/10.1080/01402390.2015.1104669

  Fawcett, S. E., McCarter, M. W., Fawcett, A. M., Webb, G. S., & Magnan, G. M. (2015). Why supply chain collaboration fails: The socio-structural view of resistance to relational strategies. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 648-663. https://doi.org/10.1108/SCM-08-2015-0331

  FD. (2015). Anneks mellom Finland, Norge og Sverige om forsyningssikkerhet til Avtale mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbeid på forsvarsmateriellområdet—Lovdata. https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2019-04-09-10

  FFI. (2016). Teknologien Forsvaret trenger. https://www.ffi.no/publikasjoner/arkiv/teknologien-forsvaret-trenger

  Fisher, M. L. (1997). What Is the Right Supply Chain for Your Product? Harvard Business Review, March-April, 105-116.

  FLO. (2018). Konsept for logistikk i Sjøforsvaret (s. 1-18).

  FLO. (2019). Konsept for logistikk til landstyrkene (s. 1-13). FLO.

  FOH. (2019). Norsk vertslandstøttekonsept til bruk i totalforsvaret (s. 1-38).

  Forsvarsdepartementet. (2007, juni 29). St.meld. Nr. 38 (2006-2007) [Stortingsmelding]. Regjeringen.no; regjeringen.no. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-38-2006-2007-/id475469/

  Forsvarsdepartementet. (2020, oktober 16). Prop. 14 S (2020-2021) Evne til forsvar - vilje til beredskap Langtidsplan for forsvarssektoren [Proposisjon]. Regjeringen.no; regjeringen.no. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-14-s-20202021/id2770783/

  Han, Y., Chong, W. K., & Li, D. (2020). A systematic literature review of the capabilities and performance metrics of supply chain resilience. International Journal of Production Research, 58(15), 4541-4566. https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1785034

  Jeler, G. E., & Alexandrescu, G. (2020). Use of Autonomous Systems in the Performance of Security Missions. Review of the Air Force Academy, 1, 17-22. https://doi.org/10.19062/1842-9238.2020.18.1.2

  Jimmieson, N. L., Peach, M., & White, K. M. (2008). Utilizing the Theory of Planned Behavior to Inform Change Management An Investigation of Employee Intentions to Support Organizational Change. THE JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE, 44(2), 237-262.

  Kress, M. (2016). Operational Logistics. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22674-3

  Listou, T. (2019). Totalforsvaret og kommersielle aktører—Den doble logistikkutfordringen. I Det nye totalforsvaret (s. 117-133). Gyldendal Juridisk. https://www.ark.no/boker/Per-M-Norheim-Martinsen-Det-nye-totalforsvaret-9788205516434

  Listou, T. (2021). Logistikk til Nordkalotten. I T. Heier (Red.), Militærmakt i Nord (s. 99-116). Unversitetsforlaget. https://www.universitetsforlaget.no/militaermakt-i-nord

  Listou, T., & Ekström, T. (2022, mars 28). Russland i Ukraina: Uten logistikk skjer det lite på slagmarken. Stratagem. https://www.stratagem.no/russland-ukraina-logistikk/

  Listou, T., & Sæveraas, T. (2021). OPERATIONAL CONTRACT SUPPORT. Necesse

  Lyshaug, T. (2021). Hva skal vi med autonome våpen? En litteraturstudie om autonome våpensystemer [MSc, FHS]. https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/handle/11250/2835213

  Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1-25. https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x

  Møller, J. E. (2019). Trilateral defence cooperation in the North: An assessment of interoperability between Norway, Sweden and Finland. Defence Studies, 19(3), 235-256. https://doi.org/10.1080/14702436.2019.1634473

  NATO. (2014). BI-SC Allied Joint Operational Guidelines for Redeployment from Operations. SACT.

  NORDEFCO. (2018). Nordefco Cooperation Vision 2025. https://www.nordefco.org/Files/nordefco-vision-2025-signed.pdf

  Nyhamar, T. (2019). A future Nordic alliance? -Prerequisites and possible operations (s. 49). FFI.

  Shekarian, M., & Mellat Parast, M. (2021). An Integrative approach to supply chain disruption risk and resilience management: A literature review. International Journal of Logistics Research and Applications, 24(5), 427-455. https://doi.org/10.1080/13675567.2020.1763935

  Skoglund, P., Listou, T., & Ekström, T. (2022). Russian Logistics in the Ukrainian War: Can Operational Failures be Atributed to logistics? Scandiavian Journal of Military Studies, 5(1), 99-110.

  Smith, J. C. D. (2018). Defence logistics definitions and frameworks. I J. C. D. Smith (Red.), Defence logistics: Enabling and sustaining successful military operations (s. 8-34). Kogan Page.

  Smith, J. C. D., & Powell-Turner, J. (2018). Defence logistics in context. I J. C. D. Smith (Red.), Defence logistics: Enabling and sustaining successful military operations (s. 64-90). Kogan Page.

  Sparrevik, M., & Utstøl, S. (2020). Assessing life cycle greenhouse gas emissions in the Norwegian defence sector for climate change mitigation | Elsevier Enhanced Reader. Journal of Cleaner Production, 248, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119196

  UN DPO/DOS. (2019). Authority, Command and Control in United Nations Peacekeeping Operations. https://police.un.org/sites/default/files/2019.23_policy_on_authority_command_and_control_25_october_2019.pdf

  UN DPO/DPPA/DOS. (2021). T/PCC Guidelines for Formed Units DRAFT.

  UN General Assembly. (2020). Manual on Policies and Procedures concerning the Reimbursement and Control of Contingent-Owned  Equipment of Troop/Police Contributors Participating  in Peacekeeping Missions. UN, https://digitallibrary.un.org/record/3890525

  Utenriksdepartementet. (2020, november 27). Meld. St. 9 (2020-2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord [Stortingsmelding]. Regjeringen.no; regjeringen.no. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-9-20202021/id2787429/

 4. Arbeidskrav

  a. Individuelt arbeidskrav tema 1 (Godkjent/ikke godkjent)

  b. Individuelt arbeidskrav tema 2 (Godkjent/ikke godkjent)

   

  Vurderingsform 

  Hjemmeeksamen 

  Varighet 

  3 dager 

  Vurderingsuttrykk 

  A-F 

 5. Emnet struktureres med utgangspunkt i tre hovedtemaer. 

  Tema 1 presenterer de kontekstuelle rammene for operativ logistikk på nivåene politisk - strategisk - operasjonelt - taktisk. Det legges vekt på å forstå hvordan politiske føringer omsettes til strategisk nivå og hvilke konsekvenser strategiske valg, som industripolitikk, nye drifts / vedlikeholdskonsepter og partnering / outsourcing har for effektivitet og produktivitet i den operative logistikken. Videre presenteres og analyseres sentrale logistiske prinsipper og deres anvendelse i en militær kontekst.

  Tema 2 omhandler det operasjonelle og taktiske nivået. Hovedfokus er på det fellesoperative nivået, med særlig vekt på organisering av sivilt-militært samarbeid innen forsvarets forsyningskjeder.

  Tema 3 tar for seg militær logistikk i praksis. Dette omfatter alliert mottak, vertslandsstøtte, samt FN-logistikk. 

  I tillegg vil emnet ta for seg logistiske konsekvenser av svensk og finsk NATO-medlemsskap og observasjoner fra krigen i Ukraina.