Emneside for MAVE4270 NATO og norsk sikkerhet

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
NATO and Norwegian security

Hva lærer du

Emnet tar for seg NATOs sikkerhetspolitiske rolle og betydning, med vekt på det politiske og strategiske nivå etter den kalde krigen. Pensum, undervisningsopplegget og en avsluttende øvelse legger opp til å gi studentene innsikt i NATO som organisasjon og de komplekse prosessene som foregår i alliansen. Emnet vektlegger NATO som organisasjon, ikke Norge i NATO, da dette i stor grad dekkes i andre emner. Norge vil imidlertid være referansepunkt for mange forelesninger. Emnet vil vektlegge det politiske og militærstrategiske nivået.

Dagsaktuelle problemstillinger som byrdefordeling, kollektivt forsvar og kollektiv sikkerhet, medlemsutvidelser, partnerskap og politisk beslutningstaking i alliansen, samt NATOs militære operasjoner er eksempler på temaer blir tatt opp. Under øvelsen skal deltakerne bruke det de har lært om alliansen og medlemslandene i et realistisk scenario, og målet med øvelsen er å gi studentene innsikt i politiske og militære beslutningsprosesser i NATO.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har kandidaten:   

  • avansert kunnskap om sentrale politiske og militærstrategiske tema og problemstillinger i NATO,

  • inngående kunnskap om politiske og militærstrategiske beslutningsprosesser i NATO, og hvilke rammer disse setter for gjennomføring av både nasjonale og flernasjonale militære operasjoner,

  • kjennskap til NATOs sivile og militære organisasjon,

  • kjennskap til hvordan beslutningsprosesser i internasjonale organisasjoner skiller seg fra nasjonale.

  Ferdigheter   

  Etter fullført emne kan studenten:   

  • anvende kunnskapen om NATO som militær rådgiver og leder,

  • kritisk vurdere NATOs betydning for internasjonal og norsk sikkerhet, 

  • analysere og forholde seg kritisk til hvilken betydning endringer i alliansens strategiske innretning og oppgaver har for utviklingen av organisasjon, doktrine og struktur.  

  Generell kompetanse 

  Etter fullført emne vil studenten:   

  • ha innsikt i NATOs betydning som ramme for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og Forsvarets virksomhet, og kunne anvende denne i gjennomføringen av avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter,

  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter om NATO i arbeide i NATO-stillinger eller nasjonale stilinger med oppgaver knyttet til alliansen,

  • kunne formidle og spre faglig kompetanse om NATO.

 2. Undervisning og pensum komplementerer hverandre, slik at flere av temaene som ikke tas opp i pensum blir tatt opp i forelesninger. Der forelesningene generelt sett har et noe mer dagsaktuelt tilsnitt, tar pensum for seg mer grunnleggende tema. Som del av emnet vil det gjennomføres en øvelse (i arbeidstiden) for å gi studentene innsikt i hvordan politisk og militært arbeid i NATO fortoner seg. Arbeidskravet og gruppearbeidet vil bestå i at studentene lager en presentasjon om det landet de skal representere under øvelsen slik at de har god innsikt i rollen de skal spille senere i emnet. 

 3. Arbeidskrav

  a. Presentasjon av landet de representer, gruppe (Godkjent/ikke godkjent)

  b. Deltakelse i «modell-NATO» øvelse, individuelt (Godkjent/ikke godkjent)

  Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  Vurderingsform 

  Individuell skriftlig oppgave (inntil 3000 ord) som skrives gjennom emnet gjennomføring. Vurderingsuttrykk: A-F. Det tilbys veiledning.