Emneside for MAVE4280 Fullspektrum krigføring og samfunnspåvirkning

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Full-spectrum warfare and societal effects

Hva lærer du

Emnet skal gi studentene inngående teoretisk kunnskap, analytiske ferdigheter og generell kompetanse om fullspektrum krigføring og dens sektorovergripende samfunnsmessige effekter. Temaer som vektlegges er forhold som påvirker fullspektrum konflikter, hvilke sammensatte virkemidler som anvendes for å oppnå forskjellige målsetninger og hvilke utfall disse kan lede til. Formålet med emnet er å gi forståelse for hvilke menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser slik krigføring medfører og hva slags rolle, nytteverdi og begrensninger militærmakten har i denne type konfrontasjon. Emnet er interdisiplinært, forsknings- og erfaringsbasert. Temaene vil belyses gjennom eksisterende kunnskap på feltet, historiske hendelser fra andre verdensdeler, der hele samfunn ble påvirket gjennom sammensatte virkemidler, og nåtidseksempler, som f.eks. Russlands krigføring i Ukraina. Studentene vil også benytte egneopplevde erfaringer fra teknologiske læringsprogram basert på utvidet virkelighet (XR/VR), for bedre å forstå effekter av og dilemmaer ved fullspektrum krigføring. Emnet vil bidra til kreativ og kritisk tenkning for å øke studentenes evne til å fatte innovative, effektive og ansvarlige beslutninger i møte med fullspektrum krigføring.

Emnet er tredelt. Første del tar for seg relevante forklaringsmodeller for å kritisere og forstå begreper og mekanismer knyttet til fullspektrum krigføring. Det vil her legges vekt på teorier om sammensatte virkemidler, påvirkningen av samfunn og rettslige rammer. I emnets andre del vil studentene gjennomføre egne analyser av relevante empiriske tilfellestudier. Ved hjelp av virtuell virkelighet vil de oppleve komplekse konfliktsituasjoner gjennom andres perspektiv for bedre å forstå militærmaktens nytteverdi, muligheter og begrensninger. Emnets tredje og siste del tar for seg mulige konsekvenser fullspektrum krigføring kan ha, med vekt på rettslige rammer og diskusjoner og vurderinger av hvordan og i hvilken grad Forsvaret, Norge og NATO kan forberedes på denne type krigføring.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har studentene inngående kunnskap om:

  • eksisterende forklaringsmodeller som redegjør for hva som karakteriserer fullspektrum krigføring.

  • hvordan sammensatte virkemidler og påvirkningsoperasjoner har til hensikt å skape sektorovergripende effekter og påvirker menneskelig sikkerhet.

  • Russlands og andre sentrale lands tilnærminger til fullspektrum krigføring.

  • sentrale interdisiplinære faktorer, fokusert på militære, samfunnsmessige og rettslige forhold, som påvirker militærmaktens rolle, nytteverdi og begrensninger i møte med fullspektrum krigføring.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan studentene:

  • i lys av eksisterende teoretisk og empirisk kunnskap kritisk vurdere og analysere ulike tilfeller av fullspektrum krigføring som påvirker ulike samfunnsdomener, med fokus på befolkning.

  • kritisk vurdere og forstå sammensatte konfliktrelaterte problemstillinger fra ulike sider, herunder analysere komplekse situasjoner gjennom andres perspektiv.

  • kritisk reflektere rundt militærmaktens muligheter og begrensninger innen fullspektrum krigføring, med spesielt søkelys på rettslige rammer.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan studentene:

  • kritisk analysere og vurdere hvilke konsekvenser fullspektrum krigføringkan ha for forsvaret av Norge og for anvendelse av militærmakt i andre operasjoner der norske styrker deltar.

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å bidra til nytenking innenfor planprosesser om bruk av militærmakt i fullspektrum krigføring.

  • kommunisere om relevante problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

 2. Emnets pedagogiske grunnlag tar utgangspunkt i en studentaktiv og problembasert læringsmodell som stimulerer til kritisk tenking, refleksjon, samhandling og modning. Undervisningen søker videre å skape en tydelig sammenheng mellom emnets læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Emnet vil benytte en variert didaktisk tilnærming der studentene vil erfare ulike lærings- og studieformer, fra forelesninger til studentstyrte seminarer og presentasjoner.

  Emnet legger til rette for å forstå fullspektrum konflikter fra forskjellige ståsted. Studentene vil sette seg dypere inn i eksisterende sakstilfeller gjennom gruppearbeid og de vil gjennom bruk av utdanningsteknologi med utvidet virkelighet (Extended reality/XR) oppleve konfliktsituasjoner gjennom andres digitale øyne og kropper, såkalt embodiment.

 3. Se lenke til Leganto.

 4. Arbeidskrav

  En innleveringsoppgave tilknyttet del 1 på inntil 1000 ord. En gruppeoppgave, inkludert litteratursøk (20% av totalen), tilknyttet del 2 med muntlig presentasjon. Begge arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  Vurdering

  Individuell skriftlig hjemmeeksamen, inntil 3500 ord. Varighet 3 dager. Vurderingsuttrykk A-F.