Emneside for MAVE4310 Grenvise operasjoner - sjømakt

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Component Operations - Naval Power

Hva lærer du

Emnet tar sikte på å øke kunnskapsnivået og forståelsen for, anvendelse av sjømakt, og innsikten i relevant sjømaktsteori. Hensikten er å gi studenten en dyp og kritisk forståelse av sjømaktens muligheter og begrensinger, med særlig vekt på sjøstridskrefter sin effekt i nasjonale og internasjonale fellesoperasjoner og i samvirke med sivile aktører.

Emnet går i dybden på betydningen av det maritime domenet, med spesiell vekt på forholdet mellom geografi, teknologi og strategi. Emnet ser også på spekteret av aktører, både sivile og militære, statlige og ikke-statlige, i det maritime domenet, og på hvordan styrkeforholdet mellom de ulike aktørene utvikler seg.

Emnet utforsker hva sjøstridskrefter er, og deres effekt på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå i fred, krise og krig. Det ser på hva sjøstridskrefter bidrar med, og hva de er avhengige av, i fellesoperasjoner. Emnet gir en innføring i sammensatte («hybride») trusler i det maritime domenet og håndtering av disse.

Emnet gir praktisk og teoretisk innsikt i bruk av maritime krigsspill som verktøy i planlegging av operasjoner og øvelser.

 1. Kunnskap

   

  Etter fullført emne har studenten:

  • Avansert innsikt i sjøstridskrefters betydning i fred, krise og krig.

  • Inngående innsikt i sjøkomponentens bidrag og avhengigheter i nasjonale og allierte fellesoperasjoner, og for forskjellene mellom disse.

  • Inngående kunnskap om utviklingen av sivile og militære styrkeforhold i det globale maritime domenet.

  • Inngående innsikt i russisk, kinesisk og amerikansk sjømilitær strategi, inkludert de sjømilitære elementene i kjernefysisk avskrekkingsstrategi.

  • Inngående forståelse for ulike utfordringer for Norge i det maritime domenet og hvordan disse håndteres.

  • Inngående forståelse for likheter og forskjeller mellom strid på havet og strid i kystsonen.

  • Inngående kunnskap om bruk av krigsspill som et element i planlegging av maritime operasjoner og øvelser.

   

  Ferdigheter

   

  Etter fullført emne kan studenten:

  • selvstendig analysere, planlegge og gjennomføre fellesoperasjoner i det maritime domenet ved bruk av sjømaktsteori, operasjonskonsepter og krigsspill.

  • I selvstendig arbeid og sammen med representanter for andre forsvarsgreiner analysere og planlegge for den maritime dimensjonen i fellesoperasjoner.

   

  Generell kompetanse

   

  Etter fullført kompetanse kan studenten:

  • Analysere og reflektere over sjømaktens rolle i et helhetlig nasjonalt og internasjonalt perspektiv på høyt faglig nivå.

  • Formidle og kommunisere om sjømaktens ulike roller i fred, krise og krig.

 2. Undervisningen i emnet er basert forelesninger sammen med casestudier, gruppeoppgaver og forskjellige varianter av krigsspill. Det legges opp til selvstudier. Studentene skal skrive et essay i løpet av kurset. Utkast presenteres for evaluering og tilbakemelding.

  Krigsspill brukes som metode for å støtte planlegging av operasjoner, for gjennomføring av øvelser og testing av konsepter. Det vil bli gjennomført gulvspill og bruk av programvaren VANTAGE for å synliggjøre og utforske sjøstridskreftenes roller i et fellesoperativt perspektiv.

 3. Se lenke til Leganto.

 4. Én individuell skriftlig oppgave på inntil 3500 ord som skrives under emnets gjennomføring. Vurderingsuttrykk: A-F.