Emneside for MILM1701 Vitenskapsteori

Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Scientific theory

Hva lærer du

Innledning

Emnet gir studentene en innføring i ulike vitenskapelige retninger, samt metode forståelse. Emnet omfatter både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, akademisk skriving, og grunnleggende vitenskapsteori. Målet med emnet er at studentene skal utvikle kompetanse for kritisk vurderinger av kilder, modeller, utsagn, påstander, hypoteser og argumentasjonsføringer for å nyttiggjøre dette i bacheloroppgaven.

Målgruppe

Emnet tilbys studenter ved Etterretningsskolen med opptak til bachelorstudiet i språk og etterretning, 180 studiepoeng. Emnet er tilgjengelig for emnestudenter.

Emnets oppbygning

Emnet gjennomføres i begynnelsen av det første semesteret. Studentene gis normalt seks timer styrt aktivitet pr dag i undervisningsukene. Det forventes at studentene gjør individuelle forberedelser til undervisningsaktiviteten. Emnet inkluderer et akademisk skrivekurs.

 1. Kunnskaper

  Studenten…

  • kjenner til sentrale vitenskapsteoretiske begreper og ulike tilnærminger til grunnleggende vitenskapelige problemstillinger.
  • kjenner til forskjellene mellom kvantitative og kvalitative metoder, og kan vurdere deres styrker og svakheter.
  • har kunnskaper om faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.
  • har kunnskap om antatt sammenheng mellom fenomener (kausalitet og korrelasjon) og ulike måter å trekke slutninger på, herunder vanlige feilslutninger.
  • har et reflektert forhold til forskningsetiske krav og dilemmaer.
  • har teoretiske kunnskaper om akademisk skriving, kildebruk og argumentasjonsoppbygging og om hvordan akademisk skriving skiller seg fra øvrige relevante sjangere.

  Ferdigheter

  Studenten…

  • kan anvende faglig kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode,samt treffe begrunnede valg i planlegging av små, anvendte forskningsprosjekter.
  • kan på teoretisk grunnlag trekke egne slutninger og nyttiggjøre seg kunnskaper om korrelasjon og kausalitet i egne argumenter.
  • kan finne kilder gjennom litteratursøk, samt vurdere, framstille og henvise til disse gjennom akademisk skriving.
  • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

  Generell kompetanse

  Studenten …

  • kan diskutere problemstillinger knyttet til metodevalg.
  • er i stand til å planlegge og reflektere over egen studieteknikk.
  • er seg bevisst det vitenskapelige fundamentet for kunnskapsproduksjon.
  • er seg bevisst forskningsetiske problemstillinger.
 2. Arbeidsformene består av selvstudium, forelesninger, seminarer og løsning av oppgaver individuelt og i grupper.

 3. Pensum består av artikler og utdrag fra akademiske bøker, og utgjør 4-500 sider. Pensum vil kunne revideres av emneansvarlig med bakgrunn i nye publikasjoner eller utvikling på fagområdet. Enkelte elementer kan derfor bli lagt til eller erstattet med annen tilsvarende litteratur. En pensumliste presenteres for studentene i starten av det aktuelle semesteret.

  Gjeldende pensumliste i dette emnet pr. 2022:

  Adcock, Robert & David Collier (2001). Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and Quantitative Research. American Political Science Review, 95(3), 529-546. [18 sider]  

  De nasjonale forskningsetiske komiteene (2014). Generelle forskningsetiske retningslinjer. https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/generelle/ [1 side]

  Dvorsky, George (2013): The 12 cognitive biases that prevent you from being rational. Gizmodo (online), 3. September 2013. http://io9.com/5974468/the-most-common-cognitive-biases-that-prevent-you-from-being-rational.

  Johannessen, A., Tufte, P. A. & Christoffersen, L. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (kap. 1-4, 15, 21, 26). Abstrakt Forlag. [54 sider]

  Kennedy, Brianna L. & Thornberg, Robert (ZZZZ). "Deduction, Induction, and Abduction»  in Flick, Uew (2018). SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis (48-64). SAGE. [17 sider]

  Moses, Jonathon W. & Knutsen, Torbjørn L. (2019). Ways of Knowing: Competing Methodologies in Social and Political Research (3. utg.) (kap 1-2,7-9).  Palgrave Macmillan [137 sider]

  Thompson, Evan (2021). 15 Logical Fallacies You Should Know Before Getting Into a Debate. The Best Schools [online], 21. september 2021. https://thebestschools.org/magazine/15-logical-fallacies-know/

  Thurén, Torsten (2009). Vitenskapsteori for nybegynnere (2. utg.), (kap 4-5, 9-10, 13, 17-20). Gyldendal Akademisk. [22+19+10+35 sider] [86 sider]

  Øyen, S. A., Solheim, B. & Johansen, A. (2013). Akademisk skriving - en skriveveiledning. Cappelen Damm akademisk. [112 sider]

 4. Arbeidskrav

  Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: En individuell skriftlig arbeidsoppgave med omfang 1000 ord (+/-10 %).

   

  Eksamen

  Vurdering og sensur

  Vurderingsform: Muntlig eksamen

  Tidspunkt: 1. semester

  Varighet: 0,5t

  Karakterskala: Bestått/Ikke bestått

  Vekt: 100 %

  Tillatte hjelpemidler: Ingen.