Emneside for MILM1703 Innhentingsdisipliner

Studiepoeng
7.5
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Intelligence collection disciplines

Hva lærer du

Innledning

Emnet skal gi studentene generell kunnskap om ulike innhentingsdisipliner og deres egenart, herunder styrker, svakheter, muligheter og begrensninger. Emnet skal også gi studentene en innføring i éndisiplinanalyse og innhentingsledelse (Information Requirement Management, IRM, og Collection Management, CM). I tillegg skal emnet gi en innføring i utfordringer knyttet til bi- og multilateralt samarbeid, herunder deling, gradering og sanitisering av etterretningsinformasjon.

Målgruppe

Emnet tilbys studenter ved Språk- og etterretningsskolen med opptak til bachelorstudiet i etterretning og språk, 180 studiepoeng. Emnet er ikke tilgjengelig for emnestudenter.

Forkunnskapskrav

Krav til bestått MILM1702 Introduksjon til etterretningsprofesjonen og MILM1701 Vitenskapsteori.

Emnets oppbygning

Emnet gjennomføres i andre semester. Studentene gis normalt seks timer styrt aktivitet pr dag i undervisningsuken. Det forventes at studentene gjør individuelle forberedelser til undervisningsaktiviteten. Emnet inkluderer praksis som skal bygge opp under ferdighetsmålene.

 1. Kunnskaper

  Studenten…

  • kjenner til hvordan etterretningsbehov blir utarbeidet og hvordan de kan omsettes til innhentingsoppdrag i en innhentingsplan
  • har kunnskap om forskjellige innhentingsdisipliner, herunder styrker, svakheter, muligheter og begrensninger
  • har kunnskap om innhentingsledelse, herunder Collection Management (CM)-prosessen og Intelligence Requirement Management (IRM)- prosessen og utfordringer som er knyttet til dette
  • har kunnskap om etterretningssamarbeid og utfordringer som er knyttet til dette

  Ferdigheter

  Studenten …

  • kan utarbeide etterretningsbehov og omsette dem til innhentingsoppdrag i en innhentingsplan
  • kan ta stilling til hvilke innhentingsdisipliner som er egnet til å svare på forskjellige problemstillinger og hvordan de kan utfylle hverandre
  • kan identifisere sikkerhetsutfordringer og juridiske utfordringer knyttet til informasjonsinnhenting innenfor de ulike disiplinene og i ulike operasjonsmiljøer
  • kan identifisere mulige konsekvenser av en ensartet disiplinbruk for å besvare etterretningsbehovene

  Generell kompetanse

  Studenten ….

  • har innsikt i ulike innhentingsmetoder innenfor de ulike disiplinene
  • har innsikt i relevante problemstillinger knyttet til etterretningssamarbeid
  • har evne til å reflektere over utfordringer som knyttes til innhentingsmetoder, innhentingsledelse og etterretningssamarbeid
 2. Arbeidsformene består av individuelle forberedelser, skriftlige innleveringer, forelesninger, studentpresentasjoner, gruppediskusjoner og en praksisarena. Praksisarenaen har til hensikt å øke studentens evne til å forstå de ulike disiplinenes bruksområder og øke forutsetningen for å kunne drøfte ulike innhentingsmetoder sett i forhold til teorien.

 3. Pensum består av artikler, doktriner og utdrag fra akademiske bøker, og utgjør ca. 600-650 sider. En pensumliste presenteres for studentene i starten av det aktuelle semesteret. Gjeldende pensumliste i dette emnet:

  Aid, M. M. (2014). Measurement and signature intelligence. I Dover, R., Goodman, M. & Hillebrand, C. (Red.), Routledge companion to intelligence studies (s. 114-122). Routledge. [8 sider]

  Aid, M. M. (2020). All glory is fleeting: SIGINT and the fight against international terrorism. I Andrew, C., Aldrich, R.J., & Wark W.K., (Red.), Secret Intelligence: A Reader (s. 38-76). Routledge. [38 sider]

  Althoff, M. (2016). Human Intelligence. I Lowenthal, M. & Clark, R. M. (Red.), The Five Disciplines of Intelligence Collection (s. 45-81). Sage Publications. [36 sider]

  Gibson, S. D. (2014). Open-source intelligence. I Dover, R., Goodman, M. & Hillebrand, C. (Red.), Routledge companion to intelligence studies (s. 123-132). Routledge. [9 sider]

  Gibson, S. D. (2020). Exploring the role and value of open-source intelligence. I Andrew, C., Aldrich, R.J., & Wark W.K., (Red.), Secret Intelligence: A Reader (s. 95-106). Routledge. [11 sider]

  Gill, P. & Phythian, M. (2012). Intelligence in an insecure world (2. utgave). (s. 77-102). Polity Press. [25 sider]

  Grongstad, I. G. & Lasoen, K. L. (2020). The Nature of Intelligence Requirements, Internal Roles and Relations in the Twenty-First Century. I Røseth, T. & Weaver, T. M. (Red.) Intelligence Relations in the 21st Century (s. 13-40). Palgrave MacMillan. [27 sider]

  Hribar, G., Podbregar, I. & Ivanusa, T. (2014). OSINT: A «Grey Zone?». International journal of Intelligence and CounterIntelligence, 27(3). 529-549. https://doi.org/10.1080/08850607.2014.900295[20 sider]

  Hulnick, A. S. (2010). The Downside of Open-Source Intelligence. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 15(4). 565-579. https://doi.org/10.1080/08850600290101767[14 sider]

  Jardines, E. A. (2016). Open-Source Intelligence. I Lowenthal, M. & Clark, R. M. (Red.), The Five Disciplines of Intelligence Collection (s. 5-45). Sage Publications. [40 sider]

  Lander, S. (2020). International intelligence co-operation: An inside perspective. I Andrew, C., Aldrich, R.J., & Wark W.K., (Red.), Secret Intelligence: A Reader (s. 163-174). Routledge. [11 sider]

  Lowenthal, M. & Clark, R. M. (2016). Managing Collection. I Lowenthal, M. & Clark, R. M. (Red.), The Five Disciplines of Intelligence Collection (s. 209-220). Sage Publications. [11 sider]

  Morris, J. L. & Clark, R. M. (2016). Measurement and Signature Intelligence. I Lowenthal, M. & Clark, R. M. (Red.), The Five Disciplines of Intelligence Collection (s. 159-208). Sage Publications. [49 sider]

  Murdock, D. & Clark, R. M. (2016). Geospatioal Intelligence. I Lowenthal, M. & Clark, R. M. (Red.), The Five Disciplines of Intelligence Collection (s. 111-158). Sage Publications. [47 sider]

  NATO. (2016). AJP 2.1 (B) Allied Joint Doctrine for Intelligence Procedures, Version 1. NSO [231 sider]

  NATO. (2018). AIntP-16(A)Intelligence Requirement Management and Collection Management, Version 1. NSO [68 sider]

  NATO. (2020). AJP 2 (A) Allied Joint Doctrine for Intelligence, Counter-Intelligence and Security, Version 2. NSO [90 sider]

  Nolte, W. N. (2016). Signals Intelligence. I Lowenthal, M. & Clark, R. M. (Red.), The Five Disciplines of Intelligence Collection (s. 81-110). Sage Publications. [29 sider]

  Omand, D., Bartlett, J. & Miller, C. (2020). Introducing social media intelligence (SOCMINT). I Andrew, C., Aldrich, R.J., & Wark W.K., (Red.), Secret Intelligence: A Reader (s. 77-94). Routledge. [17 sider]

  Pedersen, T. & Jansen, P. T. (2019). Seduced by secrecy - perplexed by complexity: effects of secret vs open-source on intelligence credibility and analytic confidence. Intelligence and National Security 34(6), 881-898. https://doi.org/10.1080/02684527.2019.1628453[17 sider]

  Richard, J. (2014). Signal intelligence. I Dover, R., Goodman, M. & Hillebrand, C. (Red.), Routledge companion to intelligence studies (s.87-95). Routledge. [8 sider]

  Rødseth, T. (2020). How to Classify Intelligence Relations: Partnership Types in the Intelligence Community. I Røseth, T. & Weaver, T. M. (Red.) Intelligence Relations in the 21st Century (s. 41-68). Palgrave MacMillan. [27 sider]

  Scott, L. (2014). Human intelligence. I Dover, R., Goodman, M. & Hillebrand, C. (Red.), Routledge companion to intelligence studies (s. 96-104). Routledge. [8 sider]

  Sims, J. E. (2020). Foreign intelligence liaison: Devils, deals, and details. I Andrew, C., Aldrich, R.J., & Wark W.K., (Red.), Secret Intelligence: A Reader (s. 175-194). Routledge. [19 sider]

  Walsh, J. I. (2014). Intelligence sharing. I Dover, R., Goodman, M. & Hillebrand, C. (Red.), Routledge companion to intelligence studies (s. 290-296). Routledge. [6 sider]

  Wippl, J. (2020). Observations on successful espionage. I Andrew, C., Aldrich, R.J., & Wark W.K., (Red.), Secret Intelligence: A Reader (s. 28-37). Routledge. [9 sider]

 4. Arbeidskrav

  Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: En individuell skriftlig arbeidsoppgave med et omfang på 1000 ord (+/-10 %), med karaktersetting BESTÅTT/IKKE BESTÅTT.

  Vurdering og sensur

  Vurderingsform

  Tidspunkt

  Varighet

  Karakterskala

  Vekt

  Skriftlig hjemmeeksamen

  2. semester

  3 dager

  A-F

  100%

  Tillatte hjelpemidler: Alle. Det forutsettes at arbeidet er et selvstendig arbeid.

  Kommentar til vurdering: Individuelt skriftlig essay på 2500 ord +/- 10 % som skrives hjemme.