Emneside for MILM3404 Bransjevis fagutdanning

Studiepoeng
20
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Industry-specific education

Hva lærer du

Emnet skal gi kadettene generell og spesifikk kunnskap om sin bransje. Fagkunnskapen de tilegner seg i emnet skal være tilstrekkelig slik at de kan utføre tiltenkte arbeidsoppgaver i rollen som offiser innenfor sin bransje i Luftforsvaret eller i tilsvarende stillinger på det gradsnivå som er definert for offiserer etter fullført GOU. I løpet av emnet skal kadettene kunne anvende fagkunnskapen og den øvrige teoretisk kunnskap de har tilegnet seg under utdanningen til å identifisere bransjespesifikke og personlige utviklingsområder og anvende dette i hensiktsmessige endringstiltak som vil bidra til økt stridsevne. 

Engelsk undervises på tredjeåret parallelt med MILM3404 og MILM3405. Hovedformålet i årets engelsktema, English Language and Communication in the Air Force, er å videreutvikle kadettenes kunnskaper og ferdigheter i engelsk og forståelsen av viktigheten av språk- og kommunikasjonskompetanse i Luftforsvaret og Forsvaret. 

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • redegjøre for sentrale teorier, begreper, prinsipper og prosedyrer for å løse offiseroppgaver innenfor sin bransje
  • forklare offiserens rolle, ansvar og oppgaver i sin bransje
  • bskrive egen bransjes hovedoppgave og rolle i Luftforsvaret og som en del av Forsvaret.
  • drøfte språk- og kommunikasjonsproblematikk i egen bransje i lys av relevant akademisk litteratur

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • utføre selvstendig grunnleggende offisersoppgaver i sin bransje.
  • under veiledning, utføre sentrale offisersoppgaver i krise og krig i sin bransje.
  • reflektere over sin egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning.
  • reflektere over fordeler og ulemper med eksisterende bransjepraksis sett opp mot relevante luftmakts- og organisasjonsteorier og kunne foreslå begrunnede endringstiltak egen bransje
  • analysere egne observasjoner omkring engelsk språk og kommunikasjon i egen bransje, og formulere det i en koherent akademisk tekst

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • bruke de kunnskapene og ferdighetene de har tilegnet seg innen fagfeltet/bransjen i sitt daglige virke som ansatt i avdelingen.
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor samme fagfelt og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • opptre overfor kolleger og andre fagpersoner på en måte som bidrar til godt samarbeid og gjensidig utveksling av kunnskap og innsikt
  • gjøre rede for de krav og forventninger som stilles til offiser- og lederrollen i sin bransje
  • vise kritisk forståelse for engelsk som arbeidsspråk i Luftforsvaret
 2. Emnet gjennomføres i 5. og 6. semester i samme tidsrom som OPG3401. Tidspunkt for fagutdanning og skriving av bacheloroppgave tilpasses den enkelte bransje. Under emnet vil kadettene administrativt og disiplinært være underlagt de respektive bransjeskoler i Luftforsvaret for gjennomføringen av den grunnleggende bransjeutdanning.

  I tillegg til den bransjespesifikke utdanningen, skal kadettene skrive to refleksjonsnotater knyttet opp mot læringsutbyttene i emnet. Det ene refleksjonsnotatet skal omhandle kadettens egen offisersutvikling i lys av bransjespesifikke krav, mens det andre skal være i form av et akademisk essay på engelsk om språk og kommunikasjon i egen bransje.

 3. Kunngjøres

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Bransjespesifikke arbeidskrav og eksamensformer gitt fra fagskolene tilpasset den enkelte bransjes utdanningskrav.

  Vurderingsform: Individuell paperinnlevering. I løpet av emnet skal kadetten skrive to refleksjonsnotater for egen læring og som grunnlag for veiledning med kullsjef/faglærer engelsk. En av disse skal skrives på engelsk i henhold til gitte føringer. Refleksjonsnotatene skal leveres til kullsjef/faglærer engelsk innen gitte frister. Omfanget per refleksjonsnotat er 2500 ord +- 20% og vurderes som bestått / ikke-bestått.

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

 5. Emnet gjennomføres ved Luftforsvarets fagskoler og avhenger av hvilken bransje den enkelte kadett er tatt opp til.

  For bransjen Kontroll & Varsling gjennomføres emnet ved Luftforsvarets kontroll og varslingsskole (LKVS) i Sørreisa.

  For bransjen Luftvern gjennomføres emnet ved Luftverntaktisk skole (LVTS) på Ørland.

  For bransjen Force Protection gjennomføres emnet ved Baseforsvarstaktisk skole (BFTS) på Ørland.

  For bransjen Mission Support gjennomføres emnet ved Luftforsvarets flytaktiske treningssenter (LFTS) på Rygge.

  For bransjen Teknisk gjennomføres emnet ved Luftforsvarets tekniske skole (LTSK) på Kjevik.

  Om innholdet i utdanningen som gjennomføres ved bransjeskolene:

  Luftvern:

  Utdanningen gir en inngående innføring i muligheter, begrensninger og praktisk bruk av luftvernsystemet NASAMS. Kadettene vil få en innføring i grunnleggende prinsipper og regler for bruk og utnyttelse av luftvernsystemer. De vil få en teoretisk innføring i troppssjefstjeneste i luftvernet, med fokus på daglig drift og rutiner i luftvernbataljonen. Kadettene vil i løpet av emnet bli satt til ulike ledelsesoppgaver. Dette vil variere fra å være lagfører under etablering av NASAMS-materiell og til å spille stridsgruppeledelse under planleggingscaser/kommandoplasscaser. Utdanningen inneholder både øvelser og dagtreninger, primært i lagsforband.   

  Mission Support:

  Utdanningen skal gjøre kadettene i stand til å bekle stillinger innen Mission Support og består av en kombinasjon av kurs og «On the job training» (OJT) ved skvadron. Som en del av utdanningen inngår blant annet grunnkurs i elektronisk krigføring, innføring i lufttrafikktjeneste, innføring i operative prosedyrer og bestemmelser, navigasjon, meteorologi, kryptokvalifiseringskurs grad 1, introduksjonskurs i etterretning osv. utdanningen skal gjøre kadettene i stand til å støtte flyskvadronene/flyavdelingene slik at de kan løse sine oppdrag gjennom å bistå i pre, mission og post planning. I periodene med OJT skal kadettene få kjennskap til hvordan de forskjellige skvadronene jobber til daglig og hvordan Mission Support-organisasjonen jobber, uavhengig om de tilhører flermotor-, jager- eller helikoptermiljøet.

  Kontroll og varsling:

  Utdanningens første del skal gi kadettene en felles grunnleggende utdanning som er obligatorisk for alt operativt personell innen Kontroll og varsling (K&V). Utdanningen inneholder kvalifiserende trening og gjennomføring av autorisasjon som Surveillance Operator (SO). Denne autorisasjonen ligger som krav for videre trening mot andre autorisasjoner innen både kontroll og varsling, og den gir nødvendig grunnleggende kunnskap og forståelse, uavhengig av spesialiseringsretning (kontroll eller varsling).

  I andre del av utdanningen skal kadettene får en videre innføring i fagfeltet K&V. Målet er at de etter endt utdanning skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap både innen varsling, og innen kontroll, for å videre kunne spesialisere seg innen de ulike fagretningene. Hovedfokuset vil ligge på å gi kadettene en god innføring i begge fagretningene, slik at de kan bygge en bredde i sin kompetanse for å kunne fungere som leder i bransjen. Hvilke autorisasjoner fagutdanningen vil gi, vil avhenge av progresjonen til den enkelte. På denne måten vil man ha fleksibilitet til å tilpasse undervisningen til hver enkelt. Undervisningsformen vil foregå både praktisk og teoretisk, samt med utstrakt grad av simulering innen begge fagretninger.

  Force Protection:

  Utdanningen har til hensikt å gi kadettene den nødvendige innsikt og kunnskap til å planlegge, gjennomføre og lede tverrfaglige Force Protection-operasjoner på troppsnivå, samt gjøre dem i stand til å tjenestegjøre som offiser ved stab. Utdanningen vil fokusere på hvordan forebyggende sikkerhet, aktive-, passive- og skadereparerende tiltak anvendes for å avgrense og redusere effekten av hendelser som kan ha innvirkning på Luftforsvarets operasjoner. Utdanningen skal sette offiseren i stand til å ha kommando over og føre en avdeling på troppsnivå i fred, krise og krig. Offiseren skal identifisere seg med den militære profesjonen og bransjen Force Protection, og være i stand til å utøve makt på vegne av staten. Utdanningen er primært rettet mot offiserens evne til å mestre første tjenestestilling, samtidig som han/hun også skal tilegne seg kompetanse mot påfølgende tjenestestillinger innen bransjen, som for eksempel assistent i stab i en baseforsvarsavdeling. Utdanningen skal videre gi en forståelse for hvordan fagfeltet opererer på skvadrons- og gruppenivå.

  Utdanningen skal styrke den bransjespesifikke fagmilitære kompetansen til kadettene, samt fungere som arena for utvikling og evaluering av deres lederskap som offiserer. Forståelse for sersjantkorpsets rolle og funksjon i samarbeid med offiseren er sentralt for å lykkes med både å føre avdeling, og å utvikle seg som stabsoffiser innen baseforsvar.