Emneside for MILM3406 Praksis - flygere og navigatører

Studiepoeng
45
Studieår
2018
Engelsk emnetittel
Practice - pilot and navigator education

Hva lærer du

Emnet skal gi kadettene generell og spesifikk kunnskap om sin bransje. Fagkunnskapen de tilegner seg i emnet skal være tilstrekkelig slik at de kan utføre tiltenkte arbeidsoppgaver i rollen som offiser innenfor sin bransje i Luftforsvaret eller i tilsvarende stillinger på det gradsnivå som er definert for offiserer etter fullført GOU. I løpet av emnet skal kadettene kunne anvende fagkunnskapen og den øvrige teoretisk kunnskap de har tilegnet seg under utdanningen til å identifisere bransjespesifikke og personlige utviklingsområder og anvende dette i hensiktsmessige endringstiltak som vil bidra til økt stridsevne.

Flyger- og navigatørutdanning gjennomføres i USA. Her spesialiseres kadettene som enten transportflyger, maritim flyger, helikopterflyger, kampflyger eller navigatør, avhengig av hvilken flytype man er tildelt i henhold til Luftforsvarets behov.

Kampflyger

Kampflygere utdannes først ved Sheppard Air Force Base i Texas. Her gjennomføres en 13 måneder lang grunnutdanning, etterfulgt av tre måneder med avansert trening. Grunnutdanningen består av teori, simulatortrening og praktisk flygning. De siste tre månedene brukes på mer avansert trening, hvor får elevene kunnskap i luftkamptrening og våpenlevering. Deretter sendes man til utsjekk på F-35 ved Luke Air Force Base i Arizona.

Helikopterflyger

Helikopterflygere utdannes ved utdanningsavdeling i enten US Army eller US Navy. Utdanningen har en varighet på omtrent 12 måneder. Utdanningen består av en kombinasjon av teori, simulatortrening og praktisk flygning.    

Transport- eller maritim flyger

​Flygere til transportfly og maritime overvåkningsfly utdannes i Florida og Texas i regi av US Navy. Elevene starter utdanningen ved Naval Air Station Pensacola og forsetter ved Naval Air Station Whiting Field og Naval Air Station Corpus Christi. Utdanningen tar rundt tolv måneder og av en kombinasjon av teori, simulatortrening og praktisk flygning.

Navigatør

Navigatører utdannes ved utdanningsavdeling i US Navy. Utdanningen har en varighet på omtrent 12 måneder, og består av en kombinasjon av teori, simulatortrening og praktisk flygning.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • redegjøre for sentrale teorier, begreper, prinsipper og prosedyrer for å løse offiseroppgaver innenfor sin bransje
  • forklare offiserens rolle, ansvar og oppgaver i sin bransje
  • bskrive egen bransjes hovedoppgave og rolle i Luftforsvaret og som en del av Forsvaret.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • utføre selvstendig grunnleggende offisersoppgaver i sin bransje.
  • under veiledning, utføre sentrale offisersoppgaver i krise og krig i sin bransje.
  • reflektere over sin egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning.
  • reflektere over fordeler og ulemper med eksisterende bransjepraksis sett opp mot relevante luftmakts- og organisasjonsteorier og kunne foreslå begrunnede endringstiltak egen bransje

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • bruke de kunnskapene og ferdighetene de har tilegnet seg innen fagfeltet/bransjen i sitt daglige virke som ansatt i avdelingen.
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor samme fagfelt og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • opptre overfor kolleger og andre fagpersoner på en måte som bidrar til godt samarbeid og gjensidig utveksling av kunnskap og innsikt
  • gjøre rede for de krav og forventninger som stilles til offiser- og lederrollen i sin bransje
 2. I tillegg til den bransjespesifikke utdanningen, skal kadettene skrive to refleksjonsnotater. Tema for refleksjonsnotatene skal omhandle kadettens egen offisersutvikling i lys av bransjespesifikke krav. Kullsjefen er ansvarlig for å administrere og konkretisere rammene rundt refleksjonsnotatene, og gjennomføre evalueringsprosessen.

 3. I henhold til kursprogram for de ulike flytyper ved de respektive utdanniningsinstitusjoner i US Air Force, US Navy og US Army.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Flyspesifikke arbeidskrav og eksamensformer gitt fra fagskolene tilpasset den enkelte flytype/crew-posisjons utdanningskrav.

   

  Vurderingsform: Individuell paperinnlevering

  Varighet: 12 mnd

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått