Emneside for MILM3701 Etiske og juridiske forhold i etterretningsprofesjonen

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Ethical and legal conditions in the intelligence profession

Hva lærer du

Innledning

Emnet gir studentene kunnskap om juridiske og etiske utfordringer knyttet til etterretningsvirksomhet og hvordan juridiske og etiske forhold virker inn på ulike steg i etterretningsprosessen. Emnet gir videre kunnskap om juridiske begrensninger for etteretningsvirksomhet i Storbritannia og USA, samt etiske utfordringer knyttet til dette.

Målgruppe

Emnet tilbys studenter ved Etterretningsskolen med opptak til bachelorstudiet i språk og etterretning, 180 studiepoeng. Emnet er tilgjengelig for emnestudenter.

Forkunnskapskrav

Krav til bestått MILM2701 Analyse og etterretningsdialog.

Emnets oppbygning

Emnet gjennomføres i femte semesteret. Studentene gis normalt seks timer styrt aktivitet pr dag i undervisningsuken. Det forventes at studentene gjør individuelle forberedelser til undervisningsaktiviteten.

 1. Kunnskaper

  Studenten…

  • kjenner til grunnlaget og bakgrunnen for etterretningens etiske utfordringer.

  • kjenner til grunnlaget og bakgrunnen for etterretningenes juridiske rammeverk.

  • kjenner til konseptet "covert action" og de etiske utfordringene dette gir.

  • kjenner til de juridiske og etiske muligheter og begrensninger ved å operere åpent, skjult og klandestint i en innhentingsoperasjon.

  Ferdigheter

  Studenten…

  • kan identifisere juridiske utfordringer i utøvelsen av etterretningsprofesjonen.

  • kan identifisere etiske utfordringer i utøvelsen av etterretningsfaget.

  Generell kompetanse

  Studenten…

  • har evne til å kritisk reflektere over juridiske og etiske utfordringer i utøvelsen av etterretningsfaget.

  • har evne til å kritisk reflektere over de etiske spørsmål knyttet til etterretningssamarbeid.

  • har evne til å kritisk kunne reflektere over tilliten og juridisk ansvar som blir gitt enkeltpersonen i etterretningsvirksomhet og vet et etteretningssamarbeid, samt etiske utfordringer knyttet til dette.

 2. Arbeidsformene vil bestå av individuelle forberedelser, leksjoner, studentpresentasjoner, gruppediskusjoner og seminar.

 3. Pensum består av artikler og utdrag fra akademiske bøker, artikler, lovtekst og doktriner, og utgjør ca. 300-400 sider. Pensum vil kunne revideres av emneansvarlig med bakgrunn i nye publikasjoner eller utvikling på fagområdet. Enkelte elementer kan derfor bli lagt til eller erstattet med annen tilsvarende litteratur. En pensumliste presenteres for studentene i starten av det aktuelle semesteret. Gjeldende pensumliste i dette emnet:

  Bellaby, Ross (2012). ‘What’s the Harm? The Ethics of Intelligence Collection’, Intelligence and National Security, 27(1), 93-117. https://doi.org/10.1080/02684527.2012.621600[24 sider]

  Delmas, C. (2015). ‘The ethics of Government Whistleblowing ‘, Social Theory and Practice, 41(1), 77-105.https://www.jstor.org/stable/24332319[28 sider]

  Diderichsen, A. & Rønn, K.V (2017). ‘Intelligence by consent: on the inadequacy of Just War Theory as a framework for intelligence ethics ‘, Intelligence and National Security, 32(2), 479-493. https://doi.org/10.1080/02684527.2016.1270622[14 sider]

  Erskine, T. (2020). ‘As rays of light to the human soul ‘?: Moral agents and intelligence gathering. I C. Andrew, R. J. Aldrich & W. K. Wark (Red.), Secret Intelligence -A reader (s. 445-465). Routledge [20 sider]

  Forsvaret, (2021, mars) Etterretningsdoktrinen, s-13-15 [3 sider]

  Forsvaret, (2016, februar) Etterretningstjenesten etiske retningslinjer, [16 sider]

  Herman, M. (2020). Ethics and intelligence after September 2001. I C. Andrew, R. J. Aldrich & W. K. Wark (Red.), Secret Intelligence -A reader (s. 432-445). Routledge [13 sider]

  Johnson, L. K. (2020) ‘Reflections on the ethics and effectiveness of America’s ‘third option’: covert action and U.S. foreign policy’. Intelligence and National Security 35 (5) 669-685 https://doi.org/10.1080/02684527.2020.1739479  [17 sider]

  Omand, D. & Phythian, M. (2018). Principled Spying: The Ethics of Secret Intelligence. Oxford University Press. Kap 1-6 [199 sider]

  Richard, J. (2020). Needles in haystacks: law, capability, ethics, and proportionality in Big Data intelligence-gathering. I C. Andrew, R. J. Aldrich & W. K. Wark (Red.), Secret Intelligence -A reader (s.422-432). Routledge [10 sider]

  Rønn, K.V. (2016). Intelligence Ethics: A Critical Review and Future Perspectives, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 29(4), 760-784, https://doi.org/10.1080/08850607.2016.1177399[24 sider]

  Scott, L. (2020). Secret intelligence, covert action and clandestine diplomacy. I C. Andrew, R. J. Aldrich & W. K. Wark (Red.), Secret Intelligence -A reader (s. 526-545). Routledge [19 sider]

  Stempel, J.D. (2007) ‘Covert Action and Diplomacy’ International Journal of Intelligence and Counterintelligence 20 (1), 122-135 https://doi.org/10.1080/08850600600829924  [14 sider]

  Støttelitteratur:

  Etterretningstjenesteloven. (2020). Lov om Etterretningstjenesten (LOV-2020-06-19-77). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2020-06-19-77 [19 sider]

  Rønn, K. V. (2019) ‘Å være etisk bevisst.’ I Stenslie, S., Haugom, L., og Vaage, B.H., Etterretningsanalyse i den moderne tid - en innføring. (s. 197-211). Fagbokforlaget [15 sider]

 4. Ingen arbeidskrav

  Vurderingsform og sensur:

  Studentenes måloppnåelse evalueres ved individuell muntlig eksamen med en varighet på ca. 0,5 time. Eksamen gjennomføres på norsk. Eksamen vurderes av fagpersoner med inngående kjennskap til faget og den vurderes etter karakterskala fra A til F med A-E for bestått og F for ikke bestått. Den vektlegges 100% i vurderingen av emnet.