Emneside for MILM3702 Etterretningssvikt og varsling

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2023

Hva lærer du

Innledning

Emnet gir studentene kunnskap om ulike fenomener som kan lede til etterretningssvikt og strategisk overraskelse, herunder analysesvikt, innhentingssvikt, organisasjonssvikt, diskurssvikt, beslutningstakersvikt og politisering. Med etteretningssvikt menes tilfeller der etteretning enten har feilet i adekvat varsling, analyse eller prediksjon. Emnet gir også innsikt i etterretningsdialogen sin betydning for kvaliteten på beslutningsstøtten fra etterretning.

Målgruppe

Emnet tilbys studenter ved Etterretningsskolen med opptak til bachelorstudiet i språk og etterretning, 180 studiepoeng.
Emnet er tilgjengelig for emnestudenter.

Forkunnskapskrav

Krav til bestått MILM3701 Etiske og juridiske forhold i etterretningsprofesjonen.

Emnets oppbygning

Emnet gjennomføres i femte semesteret. Studentene gis normalt seks timer styrt aktivitet pr dag i undervisningsuken. Det forventes at studentene gjør individuelle forberedelser til undervisningsaktiviteten.

 1. Kunnskaper

  Studenten…

  • har kunnskap om de ulike teoriene på etterretningssvikt og deres opphav og historie.

  • har kunnskap om hvordan problemer med formell slutningsteori, kognitive fallgruver, politisering, samt informasjonsnektelse påvirker etterretningsprosessen generelt og analyseprosessen spesielt.

  • ha bred kunnskap om hvordan etterretningssvikt bidrar til strategisk overraskelse.

  • har kunnskap om hvordan de ulike typer etterretningssvikt kan påvirke beslutningsstøtte

  • har god kunnskap om etterretningsdialogens rolle i en helhetlig etterretningsprosess, med spesielt fokus på utforming av etterretningsbehov og styringsdelen

  Ferdigheter

  Studenten…

  • kan identifisere fallgruver som kan bidra til organisasjonssvikt

  • kan identifisere fallgruver som bidrar til innhentingsvikt

  • kan identifisere fallgruver som kan bidra til analysesvikt

  • kan identifisere fallgruver som kan bidra til beslutningstakersvikt,

  • kan identifisere fallgruver som kan bidra til diskurssvikt

   

  Generell kompetanse

  Studenten…

  • kan bidra til å motvirke strategisk overraskelse på bakgrunn av etterretningssvikt.

  • kan bidra i en etterretningsdialog for å bedre oppdragsgivingen av etterretningsbehov, herunder identifisere forsøk på påvirkning.

 2. Arbeidsformene vil bestå av individuelle forberedelser, skriftlig innleveringer, leksjoner, studentpresentasjoner, gruppediskusjoner og seminar.

 3. Pensum består av artikler og utdrag fra akademiske bøker, og utgjør ca. 700-800 sider. Pensum vil kunne revideres av emneansvarlig med bakgrunn i nye publikasjoner eller utvikling på fagområdet. Enkelte elementer kan derfor bli lagt til eller erstattet med annen tilsvarende litteratur. En pensumliste presenteres for studentene i starten av det aktuelle semesteret. Gjeldende pensumliste i dette emnet:

  Bar-Joseph, U., & Kruglanski, A. W. (2003). Intelligence Failure and Need for Cognitive Closure: On the Psychology of the Yom Kippur Surprise. I Betts, K. R. & Mahnken, T. G. (Red.) Paradoxes of Strategic Intelligence -Essays in honor of Michael I. Handel (s.166-190). Routledge. [24 sider]

  Best, R. A. (2008). What the Intelligence Community got Right about Iraq. Intelligence and National Security 23(3), 289-302. https://doi.org/10.1080/02684520802121174 [13 sider]

  Betts, R. K. (2020). Surprise Despite Warning: Why Sudden Attacks Succeed. I C. Andrew, R. J. Aldrich & W. K. Wark (Red.), Secret Intelligence –A reader (s.107-125). Routledge. [18 sider]

  Betts, R. K (2007). Two Faces of Intelligence Failure: September 11 and Iraq’s Missing WMD. Political Science Quarterly 122(4), 585-606. http://www.jstor.org/stable/20202928 [21 sider]

  Betts, R. K. (1978). Analysis, War, and Decision: Why Intelligence Failures Are Inevitable. World Politics, 31(1), s. 61–89. https://doi.org/10.2307/2009967 [37 sider]

  Clark, R. M. (2020). Intelligence Analysis -A target centric approach (6. utgave). Sage Publications. (s.2-10) [8 sider]

  Cogan, C. (2004). Hunters not Gatherers: Intelligence in the Twenty-First Century. Intelligence and National Security, 19(2), 304–321. https://doi.org/10.1080/0268452042000302010 [17 sider]

  Dahl, E. J. (2013). Intelligence and Surprise Attack: Failure and Success from Pearl Harbor to 9/11 and beyond, Georgetown University Press kap. 1,7og 8 s.6-28, s. 128-184 [78 sider]

  Freedman, L. (2004). War in Iraq: Selling the Threat, Survival 46(2), 7-49. DOI:10.1080/773667906 [42 sider]

  Gill, P. &Phythian, M. (2012). Intelligence in an insecure world (2 utgave). (s.143-169). Polity Press. [26 sider]

  Handel, M. I. (2003). Intelligence and the Problem of Strategic Surprise. I Betts, K. R. & Mahnken, T. G. (Red.) Paradoxes of Strategic Intelligence -Essays in honor of Michael I. Handel (s. 1-58). Routledge. [57 sider]

  House of Commons. (14 juli 2004). Review of Intelligence of Weapons of Mass Destruction. https://fas.org/irp/world/uk/butler071404.pdf [196 sider]

  Jeremiah, D. (1998). Recommendations of the Jeremiah Report. (s. 1-3). https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB187/IN38.pdf [3 sider]

  Jervis, R. (2006). Reports, Politics, and Intelligence Failures: The Case of Iraq. Journal of Strategic Studies 29(1), 3-52. https://doi.org/10.1080/01402390600566282 [49 sider]

  Kuhns, W. J. (2003) Intelligence Failures: Forecasting and the Lessons of Epistemology. I Betts, K. R. & Mahnken, T. G. (Red.) Paradoxes of Strategic Intelligence -Essays in honor of Michael I. Handel (s. 80- 100). Routledge. [20 sider]

  Marrin, S. (2020). The 9/11 terrorist attacks: A failure of pollcy not strategic intelligence analysis. I C. Andrew, R. J. Aldrich & W. K. Wark (Red.), Secret Intelligence –A reader (s. 205-223). Routledge [18 sider]

  United States Senate. (2004). Summary of Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004. 1-26. https://www.congress.gov/bill/108th-congress/senate-bill/2845 [26 sider]

  Wirtz, J.J. (2020) Déjà vu? Comparing Pearl Harbor and September 11. I C. Andrew, R. J. Aldrich & W. K. Wark (Red.), Secret Intelligence –A reader (s. 223-231) Routledge [8 sider]

  Wirtz, J. J. (2003). Theory of Surprise. I Betts, K. R. & Mahnken, T. G. (Red.) Paradoxes of Strategic Intelligence -Essays in honor of Michael I. Handel (s.101-116). Routledge. [15 sider]

 4. Arbeidskrav

  Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: En skriftlig gruppeoppgave på 1500ord +/- 10% som også legges frem som en muntlig presentasjon, ked karaktersetting godkjent/ikke godkjent.

   

  Eksamen

  Vurdering og sensur

  Vurderingsform

  Tidspunkt

  Varighet

  Karakterskala

  Vekt

  Essay

  5. semester

  3 dager

  A-F

  100 %

   

   

  Tillatte hjelpemidler: Alle. Det forutsettes at arbeidet er et selvstendig arbeid.

  Kommentar til vurdering: Individuelt skriftlig essay på 2500 ord +/- 10 % som skrives hjemme.