Emneside for NAV2301 Militær brovakt og fartøyskontroll

Hva lærer du

Hensikten med faget er å dekke Sjøforsvarets behov innen brovakt og fartøyskontroll. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov så tilfredsstiller emnet også kravene i STCW 1978 med endringer innen bro og fartøyskontroll i funksjonen navigering på operativt- og på ledelsesnivå.

STCW-kode: A-II/1 og A-II/2

STCW-funksjon: Navigering på det operative nivået og Navigering på ledelsesnivået (F1).

 

Faglig innhold:

 • Fartøyets Manøveregenskaper.
 • Gruntvannseffekten
 • Utrustning av fartøy
 • Publikasjoner, hjelpemidler og dokumentasjon. Elevpresentasjoner/selvstudium
 • Kystadminstrasjon og losing
 • Hardtværoperasjoner
 • Skipet i krise
 • Rapporteringsregimer og overvåkingssystem
 • Beskrivelser av noen ulykker
 • Isnavigasjon
 1. Kunnskap

  Etter endt emne har kadetten:

  Bred kunnskap om hvilke krefter som virker på et skip under skipshåndtering. Herunder krefter som er under direkte kontroll, krefter som er under indirekte kontroll og krefter som ikke er under kontroll.

  Bred kunnskap om fartøyers manøveregenskaper under alle forhold. Herunder påvirkninger av fartøyets trim, dødvekt, stoppedistanse, vind, strøm, høy sjø, vanndybde, interaksjon og is.

  Bred kunnskap om fartøyers utrustning for fortøyning, ankring og sleping.

  Kjennskap til seilingsruter, kystadminstrasjon, losing, rapporteringsregimer og overvåkningssystem.

  Kunnskap om Søk og redning på sjøen med fokus på OSC rollen. Samt forståelse av hva som må gjøres i forkant, under og etter sammenstøt mellom skip og grunnstøting/stranding.

  Kjennskap til internasjonale avtaler som INCSEA - avtalen og AMVER

   

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  Anvende faglig kunnskap om hvilke krefter som virker på fartøy til å utføre kontrollert og effektiv manøvrering av sjøforsvarets fartøy til og fra kai, i høy sjø og i områder med is.

  Anvende faglig kunnskap til å planlegge samt utføre fortøyning, ankring og slep på en effektiv og sikker måte.

  Anvende kunnskaper som vil være nyttig i redningsoperasjoner av eget og andres skip.

  Reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

  Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

  Bruke relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen brovakttjenesten på Sjøforsvarets fartøyer.

   

  Generell kompetanse

  Etter endt emne har kadetten:

  Innsikt i manøvrering av et fartøy og kan planlegge og gjennomføre de manøveroperasjonene som er nødvendig i rollen som vaktsjef.

  Evnen til å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk. Samt Innsikt i gjeldende regelverk til å kunne gjennomføre søk og redningsoperasjoner, overholde gjeldende rapporteringsregimer og planlegge seilasruter.

  Forståelse av viktigheten av vakttjeneste og evnen til å organisere vakttjenesten til enhver tid om bord med fokus på vakttjenesten på Sjøforsvarets fartøyer.

 2. Organisering og koordinering

  Faget bruker Forsvarets Itslearning. Klassen deles i to grupper på simulatoren. Emnet må koordinere med simulatorkontoret for gjennomføring av simulatorøvingene.

  Arbeidsmåter

  Klasseromsundervisning/digital undervisning/Fjernundervisning på Teams: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser.

  Internett: Itslearning

  Bruk av Computer Based Training(CBT) moduler

  Selvstudium: Arbeid med teori og simulatorøvingene, besvarelser av oppgaver. Kadetter må påregne å sette seg inn i dokumentasjon angitt av faglærer og presentere denne.

  Øvelser på skolefartøyene og simulator.

 3. Litteratur:

 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell 

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Alle

 5. Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

  Emnet er et teoretisk og praktisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.