Emneside for NAV2301 Militær brovakt og fartøyskontroll

Hva lærer du

Hensikten med faget er å dekke Sjøforsvarets behov innen brovakt og fartøyskontroll. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov, tilfredsstiller emnet også kravene i STCW 1978 med endringer innen bro og fartøyskontroll i funksjonen navigering på operativt- og på ledelsesnivå.

STCW-kode: A-II/1 og A-II/2

STCW-funksjon: Navigering på det operative nivået og Navigering på ledelsesnivået.

 

Faglig innhold:

 • Fartøyets Manøveregenskaper.
 • Gruntvannseffekten
 • Utrustning av fartøy
 • Publikasjoner, hjelpemidler og dokumentasjon. Elevpresentasjoner/selvstudium
 • Kystadminstrasjon og losing
 • Hardtværoperasjoner
 • Skipet i krise
 • Rapporteringsregimer og overvåkingssystem
 • Beskrivelser av noen ulykker
 • Bruk av engelsk gjennom IMOs maritime standarduttrykk (SMCP)
 • Isnavigasjon
 1. Kunnskap

  Kadetten...

  • (K1) har bred kunnskap om hvilke krefter som virker på et skip under skipshåndtering. Herunder krefter som er under direkte kontroll, krefter som er under indirekte kontroll og krefter som ikke er under kontroll.
  • (K2) har bred kunnskap om fartøyers manøveregenskaper under alle forhold. Herunder påvirkninger av fartøyets trim, dødvekt, stoppedistanse, vind, strøm, høy sjø, vanndybde, interaksjon og is.
  • (K3) har bred kunnskap om fartøyers utrustning for fortøyning, ankring og sleping.
  • (K4) har kjennskap til seilingsruter, kystadministrasjon, losing, rapporteringsregimer og overvåkningssystem.
  • (K5) har kjennskap til IMOs standard for maritim kommunikasjon(SMCP)
  • (K6) har kunnskap om søk og redning på sjøen med fokus på OSC rollen, samt forståelse av hva som må gjøres i forkant, under og etter sammenstøt mellom skip og grunnstøting/stranding.
  • (K7) har kjennskap til INCSEA avtalen.

   

  Ferdigheter

  Kadetten..

  • (F1) kan anvende faglig kunnskap om hvilke krefter som virker på fartøy til å utføre kontrollert og effektiv manøvrering av sjøforsvarets fartøy til og fra kai, i høy sjø og i områder med is.
  • (F2) kan anvende faglig kunnskap til å planlegge samt utføre fortøyning, ankring og slep på en effektiv og sikker måte.
  • (F3) kan anvende kunnskaper som vil være nyttig i redningsoperasjoner av eget og andres skip.
  • (F4) kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
  • (F5) kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • (F6) kan bruke relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen brovakttjenesten på Sjøforsvarets fartøyer.

   

  Generell kompetanse

  Kadetten..

  • (G1) har innsikt i manøvrering av et fartøy og kan planlegge og gjennomføre de manøveroperasjonene som er nødvendig i rollen som vaktsjef.
  • (G2) har evnen til å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk. Samt Innsikt i gjeldende regelverk til å kunne gjennomføre søk og redningsoperasjoner, overholde gjeldende rapporteringsregimer og planlegge seilasruter.
  • (G3) har forståelse av viktigheten av vakttjeneste og evnen til å organisere vakttjenesten til enhver tid om bord med fokus på vakttjenesten på Sjøforsvarets fartøyer.
  • (G4) har kompetanse innenfor brovakttjenesten i tråd med sjøforsvarets behov og STCW 1978 med tillegg, herunder:
   • Planlegge og gjennomføre en reise, bestemme posisjon og utføre navigering.
   • Reagere på nødssituasjoner og samordne søke og redningsoperasjoner.
   • Bruke IMOs maritime standarduttrykk (SMCP) og engelsk språk
   • Manøvrere og håndtere et skip under alle forhold.
   • Reagere på nødsituasjoner knyttet til navigeringen.
   • Betjene fjernkontroller for fremdriftsanlegg
 2. Organisering og koordinering

  Faget bruker Forsvarets Itslearning. Klassen deles i to grupper på simulatoren. Emnet må koordinere med simulatorkontoret for gjennomføring av simulatorøvingene.

  Arbeidsmåter

  Klasseromsundervisning/digital undervisning/Fjernundervisning på Teams: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser.

  Internett: Itslearning

  Bruk av Computer Based Training (CBT) moduler

  Selvstudium: Arbeid med teori og simulatorøvingene, besvarelser av oppgaver. Kadetter må påregne å sette seg inn i dokumentasjon angitt av faglærer og presentere denne.

  Øvelser på skolefartøyene og simulator.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell 

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Ingen

 5. Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

  Emnet er et teoretisk og praktisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov. Praktisk utførelse i emnet gjennomføres under seilas med skolefartøyene samt i simulator.