Emneside for NAV3301 Militær konstruksjon, stabilitet og flyteevne

Studiepoeng
7.5
Studieår
2022

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov samt tilfredsstille kravene i STCW, 1978 med tillegg innen skipets konstruksjon, stabilitet, flyteevne og trim i funksjonen slik at skipet til enhver tid er sjødyktig. Dette er opprettholdelse av kontroll av skipets drift på operativ og på ledelsesnivå. Samtidig skal man ha kunne redegjøre for regelverk, sertifikater og maritime ord og uttrykk både på norsk og engelsk

Sertifikatrettigheter

 • STCW-kode:   A-II/1, A-II/2 B-I/12 pkt 71

 • STCW-funksjon: Kontroll av skipets drift på operativt og på ledelsesnivå

 1. Kunnskap

  • Har kunnskap om konstruksjon og bygging av sivile og militære fartøy, med søkelys på myndighetskontroll og klassebegrepet på norsk og engelsk.
  • Har kjennskap til konstruksjonsmaterialer og vedlikehold
  • Har kunnskap om regelverk knyttet til bygging av fartøy (SOLAS, MARPOL, Lastelinjekonvensjonen og Tonnage, ANEP 77 (Allied Naval Engineering Publication), DNV-GL-RU-HSCL-Pt5Ch7, NRAR, Kan drøfte regelverk på norsk og engelsk.
  • Har bred kunnskap på tema initialstabilitet, trim, store krengevinkler, dynamisk og statisk stabilitet, effekt av fri væskeoverflate (EFVO), ising, lastelinje, samt stabilitet ved dokkingsoperasjoner og etter skade og grunnstøting.
  • Har kunnskap om hvordan vind, sjø og skipets manøver påvirker skipets stabilitet
  • Har kunnskap innen begrep som omfatter styrke og belastingsmoment på skip.
  • Har kunnskap om skipsmotstand.

  Ferdigheter

  Kandidaten

  • Kan demonstrere hva som påvirker hydrostatikk og stabilitet på skip.   
  • Kan bruke terminologi som omfatter skipskonstruksjon og gjøre beregninger innen hydrostatikk.
  • Kan foreta grunnleggende beregninger innen initialstabilitet, trim, store krengevinkel, dynamisk og statisk stabilitet, effekt av fri væskeoverflate, ising, lastelinje, samt stabilitet etter skade og grunnstøting.
  • Kan foreta beregninger få å se om marinefartøy tilfredsstiller stabilitetskrav som settes til slike fartøy.
  • Kan utføre beregninger for styrke og belasting, og benytte skjærkraft- og bøyemomentdiagram.
  • Kan vurdere ulike lastekondisjoner med utgangspunkt i tillatt skjærkraft og bøyemomentdiagram.
  • Er i stand til å operere skip sikkert med hensyn til skipet sin konstruksjon og styrke.
  • kunne vurdere et fartøys ytelse ut fra motstandsbegrepet (Tid og rom)
  • Kan vurdere ulike typer vedlikehold som må utføres på skip.
  • Kunne benytte aktuelt regelverk for sikker drift av skip

  Generell kompetanse

  Kandidaten

  • kan redegjøre for og gjøre beregninger som omhandler skipets konstruksjon, skrog,  vekt- og oppdrift, belasting på skrog, trim og stabilitet under alle forhold. (Vind, is og bølger)
  • kan diskutere begrepsapparatet  definisjoner og parameter, linjetegninger og regelverk om skipsbygging på norsk og engelsk
  • Kan utføre beregninger som opprettholder skipets sjødyktighet og overlevelsesevne ved skrogskade.
  • bidra til godt vedlikehold om bord på skip
  • kan forklare og gjøre beregninger om skipsmotstand
 2. Arbeidsmåter

  Kan være

  Teorigjennomgang, gruppearbeid, beregning og gjennomgang av oppgaver, kandidater gjennomgår utvalgte oppgaver.

  Bruk av skolens øvingslaboratorium

  Bruk av aktuelle PC-programmer innenfor konstruksjon, belastninger, intakt stabilitet og skade- / lekkstabilitet.

 3. Ship Knowledge

  K22 D1, F3, Modul 1 Trim og Stab 2018 (MARFAG)

  Lasting lossing og stuing, Tellnes

  Skipsteknikk, A. Lund

  Utlevert materiale fra div regelverk og prosedyrer

 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Kalkulator, utlevert formelsamling og ressurshefter for øvingsskipene